Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Detaljplan för bostadshus inom del av Korsgården

Underrättelse om granskning

Syftet med detaljplanen är att för del av fastigheten Korsgården 14:1, väster om Labbarvsvägen, möjliggöra för ett bostadshus, med hänsyn till områdets vatten- och avloppskapacitet, samt komplementbyggnader. Planområdet är obebyggt idag men gränsar mot fastigheter med fritidshus och året-runt-bostäder.

Tillkommande byggnaders utseende regleras för att utformningsmässigt följa det omgivande områdets äldre, småskaliga bebyggelsekaraktär samt placeras i samklang med planområdets kulturmiljölämningar som ska värnas.

Vid upprättandet av denna detaljplan återinträder strandskydd för hela planområdet då området ligger inom 100 meter från sjön Vällan. I och med att denna detaljplan vinner laga kraft upphävs strandskyddet på nytt i enlighet med 4 kap. 17 § plan- och bygglagen.

Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen. I Översiktsplan FalunBorlänge ingår området i tätortsnära landsbygd.

Detaljplanen medför inte någon betydande miljöpåverkan. Därför upprättas inte någon miljökonsekvensbeskrivning.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-06-13, § 100 efter genomfört samråd, att godkänna förslaget till detaljplan för granskning enligt reglerna för standardförfarande. Detta innebär att berörda får möjlighet att under granskningstiden lämna skriftliga synpunkter i ärendet, innan det går vidare för antagande.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på www.falun.se/planerjustnu.

Granskningen pågår från och med 6 juli till och med 4 september 2022.

Synpunkter på planhandlingarna framförs skriftligt till Falu kommun senast den 4 september 2022: Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun eller kontaktcenter@falun.se. Märk ditt yttrande med DP del av Korsgården MSN 0194/20.

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Upplysningar: Kontaktcenter: 023-830 00, e-post: kontaktcenter@falun.se

Sidan uppdaterad 2022-07-06