Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Kungörelse

Detaljplan för småhusområde vid övre Gruvrisvägen

Underrättelse om granskning

Detaljplan för småhusområde vid Övre Gruvrisvägen

En ny detaljplan har upprättats för området Övre Gruvriset vid Övre Gruvrisvägen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra plats för ytterligare bostadsbebyggelse i Falu tätort. Detta sker genom att ett 40-tal tomter för småhus kan skapas i området. Detaljplanen möjliggör även för sammankopplad bebyggelse genom parhus, radhus och kedjehus. Tomterna är placerade efter en spegelvänd E-formad gatustruktur med två gator med vändplan i slutet. I söder ansluts området mot en framtida matargata som ansluter till Övre Gruvrisvägen och Tunavägen längre söder ut. Syftet med detaljplanen är också att säkerställa den färdväg som finns inom planområdet och som är en fornlämning. Färdvägen ska bibehållas till sin utformning. Detaljplanen omfattar även viss naturmark för att säkerställa dagvattenhanteringen i området, för att avsätta mark för massor från avtäckning och för att bevara naturen kring färdvägen.

Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen för Falun tätort och området runt Varpan. I den fördjupade översiktsplanen återfinns planområdet inom ett större område betecknat Stadsbygd, förändrad inom 0–10 år. I beskrivningen sägs att en utbyggnad ska föregås av detaljplanering och att tillfartsfrågan är viktig att lösa. Detaljplanen medför inte någon betydande miljöpåverkan. Därför upprättas inte någon miljökonsekvensbeskrivning.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-12-12, § 172, efter genomfört samråd, att godkänna förslaget till detaljplan för granskning enligt reglerna för utökat förfarande. Detta innebär att berörda får möjlighet att under tre veckors tid lämna skriftliga synpunkter i ärendet, innan det går vidare för antagande.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på:

  • falun.se/planerjustnu

Granskningen pågår från och med 20 januari till och med 10 februari.

Synpunkter på planhandlingarna framförs skriftligt till Falu kommun senast den 10 februari 2023: Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun eller kontaktcenter@falun.se

Märk ditt yttrande med DP Övre Gruvrisvägen MSN 0179/18

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Upplysningar: Kontaktcenter: 023-83 000, e-post: kontaktcenter@falun.se

Information om personuppgifter

Falu kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera detaljplan. Den rättsliga grunden är myndighetsutövning.

De personuppgifter som behandlas finns i inkomna och upprättade offentliga handlingar. Miljö- och samhällsbyggnads­nämnden är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna skyddas genom adekvata tekniska och organisatoriska skydd.

Vid kontakt med Falu kommun blir uppgifterna allmän handling och hanteras enligt svensk lagstiftning. På www.falun.se Länk till annan webbplats. finns mer information om hur Falu kommun hanterar personuppgifter och allmänna handlingar.

Du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR, rättigheter gällande behandling av dina personuppgifter. Läs om detta på www.datainspektionen.se Länk till annan webbplats. eller kontakta Falu kommuns dataskyddsombud via e-post: kontaktcenter@falun.se eller telefon 023-830 00

inloggad.

Sidan uppdaterad 2023-01-20