Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Kungörelse

Detaljplan för verksamheter och bostäder norr om Västra Tallen

Underrättelse om granskning

En ny detaljplan har upprättats för området norr om Västra Tallen vid Tunavägen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra plats för ytterligare bostäder, verksamheter och handel med skrymmande varor i Falu tätort. Detta sker dels genom att detaljplanen möjliggör att ett 20-tal tomter för småhus kan skapas i den norra delen av området, dels genom att skapa tomter för verksamheter och handel med skrymmande varor i den södra delen. Vidare ges möjligheter att bygga en ny uppsamlingsgata för det nu aktuella området och för norr därom kommande ytterligare småhustomter. För den befintliga bebyggelsen norr och väster om planområdet blir denna gata närmaste vägen till det övergripande trafiknätet. Syftet är också att säkerställa att skrådiket, som är fornlämning och som delar området i två delar, bevaras genom att införa planbestämmelse om skydd av kulturvärden.

Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen för Falun tätort och området runt Varpan. I den fördjupade översiktsplanen återfinns planområdet inom ett större område betecknat Stadsbygd, förändring inom 0–10 år. I beskrivningen sägs att en utbyggnad ska föregås av detaljplanering och att tillfartsfrågan är viktig att lösa. Detaljplanen medför inte någon betydande miljöpåverkan. Därför upprättas inte någon miljökonsekvensbeskrivning.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-12-12, § 173, efter genomfört samråd, att godkänna förslaget till detaljplan för granskning enligt reglerna för utökat förfarande. Detta innebär att berörda får möjlighet att under tre veckors tid lämna skriftliga synpunkter i ärendet, innan det går vidare för antagande.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på:

  • falun.se/planerjustnu

Granskningen pågår från och med 20 januari till och med 10 februari 2023.

Synpunkter på planhandlingarna framförs skriftligt till Falu kommun senast den 10 februari 2023: Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun eller kontaktcenter@falun.se

Märk ditt yttrande med DP norr om Västra Tallen MSN 0118/19

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Upplysningar: Kontaktcenter: 023-83 000, e-post: kontaktcenter@falun.se

Information om personuppgifter

Falu kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera detaljplan. Den rättsliga grunden är myndighetsutövning.

De personuppgifter som behandlas finns i inkomna och upprättade offentliga handlingar. Miljö- och samhällsbyggnads­nämnden är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna skyddas genom adekvata tekniska och organisatoriska skydd.

Vid kontakt med Falu kommun blir uppgifterna allmän handling och hanteras enligt svensk lagstiftning. På www.falun.se Länk till annan webbplats. finns mer information om hur Falu kommun hanterar personuppgifter och allmänna handlingar.

Du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR, rättigheter gällande behandling av dina personuppgifter. Läs om detta på www.datainspektionen.se Länk till annan webbplats. eller kontakta Falu kommuns dataskyddsombud via e-post: kontaktcenter@falun.se eller telefon 023-830 00

Sidan uppdaterad 2023-01-20