Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Kungörelse Detaljplan för bostäder på Born

Underrättelse om granskning

Detaljplan för bostäder på Born

En ny detaljplan har upprättats för Born. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av planområdet till en central stadsdel i Falun med främst bostäder. För områdets utveckling ges även möjligheten att inkludera andra användningar och att området längs Faluån utvecklas till rekreationsyta eller park där kulturmiljön synliggörs. Syftet är också att säkerställa kulturmiljöerna inom området. Detaljplanen gör det möjligt att bygga ca 700 bostäder.

Strandskydd föreslås upphävas inom detaljplanen 100 meter från Faluån och Skålpussen.

Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen. I Fördjupad översiktsplan för Falu tätort och området runt Varpan avses området användas för bostäder, samhällsservice och verksamheter.

Detaljplanen medför inte någon betydande miljöpåverkan. Därför upprättas inte någon miljökonsekvensbeskrivning.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-03-14, 34 §, efter genomfört samråd, att godkänna förslaget till detaljplan för granskning enligt reglerna för utökat förfarande. Detta innebär att berörda får möjlighet att under minst tre veckors tid lämna skriftliga synpunkter i ärendet, innan det går vidare för antagande.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på:

  • falun.se/planerjustnu

Ett öppet möte kommer att hållas den 17 april kl 17.30 på Södra Mariegatan 18E (i SWECOs lokaler)

Granskningen pågår från och med 5 april till och med 4 maj 2023.

Synpunkter på planhandlingarna framförs skriftligt till Falu kommun senast den 4 maj 2023: Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun eller kontaktcenter@falun.se

Märk ditt yttrande med DP Born MSN 0039/17

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Upplysningar: Kontaktcenter: 023-83 000, e-post: kontaktcenter@falun.se

Information om personuppgifter

Falu kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera detaljplan. Den rättsliga grunden är myndighetsutövning.

De personuppgifter som behandlas finns i inkomna och upprättade offentliga handlingar. Miljö- och samhällsbyggnads­nämnden är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna skyddas genom adekvata tekniska och organisatoriska skydd.

Vid kontakt med Falu kommun blir uppgifterna allmän handling och hanteras enligt svensk lagstiftning. På www.falun.se Länk till annan webbplats. finns mer information om hur Falu kommun hanterar personuppgifter och allmänna handlingar.

Du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR, rättigheter gällande behandling av dina personuppgifter. Läs om detta på www.datainspektionen.se Länk till annan webbplats. eller kontakta Falu kommuns dataskyddsombud via e-post: kontaktcenter@falun.se eller telefon 023-830 00

Sidan uppdaterad 2023-04-05