Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Kungörelse Detaljplan för bostäder vid Strandvägen

Inbjudan till samråd om detaljplan

Detaljplan för bostäder vid Strandvägen

och tillhörande undersökning av betydande miljöpåverkan

Detaljplanen omfattar ett område mellan Bergslagsbanan och Runn, mellan Slussen och Hälsinggårdsbryggorna. Detaljplanen ger möjlighet att bygga bostäder och vissa kompletterande användningar motsvarande upp till 600 lägenheter. En ny gata kommer att anläggas närmare järnvägen för att avlasta Strandvägen från genomfartstrafik. Där det inte finns befintliga bostäder omvandlas Strandvägen till gång- och cykelväg. I området längs Runn bevaras befintliga naturvärden och rekreationsvärden utvecklas för att stärka det viktiga blå och gröna stråket från Varpan via Faluån. Detaljplaneförslaget stämmer överens med gällande översiktsplan.

Undersökningen ingår i planbeskrivningen under egen rubrik. Enligt undersökningen av betydande miljöpåverkan bedöms detaljplanen inte medföra betydande miljöpåverkan.

Under samrådstiden 2023-05-08 till 2023-06-20 finns samrådshandlingarna tillgängliga på:

·            www.falun.se/planerjustnu

Välkommen att delta på ett digitalt möte för allmänheten måndagen den 29 maj kl 18.00-19.00. Mötet kommer att genomföras via Teams och länk kommer att finnas på falun.se samma dag som mötet hålls.

Om du vill få pappersexemplar av planhandlingarna kontaktar du Falu kommun via kontaktcenter, tel. nr 023-83 000 eller kontaktcenter@falun.se

Synpunkter på samrådshandlingarna framförs skriftligt till Falu kommun senast samrådstidens sista dag: Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun eller kontaktcenter@falun.se

Märk ditt yttrande med DP Strandvägen MSN 0545/15

Detta är ett samråd enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till samrådet är förutom sakägare/fastighetsägare och myndigheter som har väsentligt intresse i planfrågan även hyresgäster/boende. Fastighetsägare/styrelser uppmanas att informera hyresgäster/ boende. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


Upplysningar: Kontaktcenter: 023-83 000, e-post:
kontaktcenter@falun.se

Sidan uppdaterad 2023-05-08