Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Kungörelse Detaljplan för idrottshall vid Tiskgränd

Underrättelse om granskning

Detaljplan för idrottshall vid Tiskgränd

En ny detaljplan har upprättats för en idrottshall vid Tiskgränd. Born. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en fullstor idrottshall med utrymme för cirka 200 åskådare och tillhörande omklädningsrum samt andra för verksamheten nödvändiga utrymmen. Idrottshallen ska användas av allmänheten och föreningsliv, kvällar och helger samt till idrottsundervisning av närliggande Södra skolan vardagar dagtid.

Detaljplanen innebär även att allmän platsmark omförs till kvartersmark så att befintliga anläggningar tillhörande Södra skolan blir planenliga.

Strandskydd föreslås upphävas inom detaljplanen 100 meter från Tisken.

Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen. I Fördjupad översiktsplan för Falu tätort och området runt Varpan avses området användas för idrottsändamål, bostäder och vissa mindre verksamheter.

Detaljplanen medför inte någon betydande miljöpåverkan. Därför upprättas inte någon miljökonsekvensbeskrivning.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-04-25, 56 §, efter genomfört samråd, att godkänna förslaget till detaljplan för granskning enligt reglerna för standardförfarande. Detta innebär att berörda får möjlighet att under tre veckors tid lämna skriftliga synpunkter i ärendet, innan det går vidare för antagande.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på:

·         www.falun.se/planerjustnu

Granskningen pågår från och med 10 maj till och med 1 juni 2023.

Synpunkter på planhandlingarna framförs skriftligt till Falu kommun senast den 1 juni 2023: Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun eller kontaktcenter@falun.se

Märk ditt yttrande med DP idrottshall Tiskgränd MSN 0544/18.

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Upplysningar: Kontaktcenter: 023-83 000, e-post: kontaktcenter@falun.se

Sidan uppdaterad 2023-05-10