Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Detaljplan för småhusområde vid norra Bjursberget

Inbjudan till samråd

och tillhörande undersökning av betydande miljöpåverkan

Detaljplanen omfattar ett område vid norra Bjursberget, beläget i direkt anslutning till skidanläggningen norr om Bjursås. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 40 tomter för nybyggnad av fritidshusbebyggelse vid skidanläggningens norra del. Området får två separata infarter från vägen Slogkärret. Alla gator inom området får kontakt med skidområdet så det blir lätt att ta sig från boendet till skidbackarna. Tillkommande bebyggelse ska placeras och utformas vackert och väl utifrån ekologiska principer samt inpassas i landskapsbilden. Tillkommande bebyggelse ska därför utgå från landskapet och den arkitektur som finns i närområdet för att skapa en god helhetsverkan gällande bland annat byggnadsvolymer, byggnadsstil, materialval och kulörer.

Föreslaget planområde finns inte utpekat i översiktsplanen. Ett planprogram har därför tagits fram som ligger till grund för planförslaget.

Undersökningen av betydande miljöpåverkan ingår i planbeskrivningen under egen rubrik. Enligt undersökningen bedöms detaljplanen inte medföra betydande miljöpåverkan.

Under samrådstiden 2023-07-06 till 2023-08-31 finns samrådshandlingarna tillgängliga på:

·            www.falun.se/planerjustnu

Välkommen att delta på ett digitalt möte tisdagen den 22 augusti kl. 18.00 – 19.00. Mötet kommer att genomföras via Teams och länk kommer att finnas på falun.se samma dag som mötet hålls.

Om du vill få pappersexemplar av planhandlingarna kontaktar du Falu kommun via kontaktcenter, tel. nr 023–83 000 eller kontaktcenter@falun.se

Synpunkter på samrådshandlingarna framförs skriftligt till Falu kommun senast samrådstidens sista dag: Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun eller kontaktcenter@falun.se

Märk ditt yttrande med DP norra Bjursberget MSN0293/21

Detta är ett samråd enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till samrådet är förutom sakägare/fastighetsägare och myndigheter som har väsentligt intresse i planfrågan även hyresgäster/boende. Fastighetsägare/styrelser uppmanas att informera hyresgäster/boende. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


Upplysningar: Kontaktcenter: 023–83 000, e-post: kontaktcenter@falun.se

Information om personuppgifter

Falu kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera detaljplan. Den rättsliga grunden är myndighetsutövning.

De personuppgifter som behandlas finns i inkomna och upprättade offentliga handlingar. Miljö- och samhällsbyggnads­nämnden är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna skyddas genom adekvata tekniska och organisatoriska skydd.

Vid kontakt med Falu kommun blir uppgifterna allmän handling och hanteras enligt svensk lagstiftning. På www.falun.se Länk till annan webbplats. finns mer information om hur Falu kommun hanterar personuppgifter och allmänna handlingar.

Du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR, rättigheter gällande behandling av dina personuppgifter. Läs om detta på www.datainspektionen.se Länk till annan webbplats. eller kontakta Falu kommuns dataskyddsombud via e-post: kontaktcenter@falun.se eller telefon 023-830 00

Sidan uppdaterad 2023-07-06