Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Detaljplan för bostäder vid Surbrunnsvägen

Underrättelse om granskning

En ny detaljplan har upprättats för bostäder vid Surbrunnsvägen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för flerbostadshus öster om Surbrunnsvägen. Detaljplanen ska vara hållbar över tid varför en flexibel användning föreslås, utöver bostäder medges vårdboende, parkering samt att centrumfunktioner kan ordnas i byggnadernas entréplan. Den nya bebyggelsen ska utformas med hänsyn till kulturmiljön Dalregementet som angränsar planområdet varför

Detaljplaneförslaget stämmer inte överens med gällande översiktsplan. Men området ligger strategiskt för bostadsbyggande, och angränsar direkt till utbyggnadsområdet Surbrunnshagen där bostäder byggs

I Fördjupad översiktsplan för Falu tätort och området runt Varpan avses området användas verksamheter förknippat med Dalregementet.

Detaljplanen medför inte någon betydande miljöpåverkan. Därför upprättas inte någon miljökonsekvensbeskrivning.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-06-13, 93 §, efter genomfört samråd, att godkänna förslaget till detaljplan för granskning enligt reglerna för standardförfarande/utökat förfarande. Detta innebär att berörda får möjlighet att under tre veckors tid lämna skriftliga synpunkter i ärendet, innan det går vidare för antagande.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på:

·         www.falun.se/planerjustnu Länk till annan webbplats.

Granskningen pågår från och med 12 juli till och med 23 augusti 2023.

Synpunkter på planhandlingarna framförs skriftligt till Falu kommun senast den 23 augusti 2023: Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun eller kontaktcenter@falun.se

Märk ditt yttrande med DP Surbrunnsvägen MSN 0461/19

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Upplysningar: Kontaktcenter: 023-83 000, e-post: kontaktcenter@falun.se

Information om personuppgifter

Falu kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera detaljplan. Den rättsliga grunden är myndighetsutövning.

De personuppgifter som behandlas finns i inkomna och upprättade offentliga handlingar. Miljö- och samhällsbyggnads­nämnden är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna skyddas genom adekvata tekniska och organisatoriska skydd.

Vid kontakt med Falu kommun blir uppgifterna allmän handling och hanteras enligt svensk lagstiftning. På www.falun.se Länk till annan webbplats. finns mer information om hur Falu kommun hanterar personuppgifter och allmänna handlingar.

Du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR, rättigheter gällande behandling av dina personuppgifter. Läs om detta på www.datainspektionen.se Länk till annan webbplats. eller kontakta Falu kommuns dataskyddsombud via e-post: kontaktcenter@falun.se eller telefon 023-830 00

Sidan uppdaterad 2023-07-12