Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Detaljplan för idrottshall i Sundborn

Underrättelse om granskning

Detaljplan för idrottshall i Sundborn

En ny detaljplan har upprättats för idrottshallen vid skolområdet i Sundborn. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ut den befintliga idrottshallen för att ge plats för fler funktioner samt göra det möjligt att bilda en egen fastighet för den befintliga idrottshallen tillsammans med den nya byggrätten.

Detaljplanen saknar stöd i gällande fördjupad översiktsplan för Sundborn, men stämmer överens med generella ställningstaganden i översiktsplan FalunBorlänge. I översiktsplan FalunBorlänge ligger planområdet inom bebyggelseområdet Sundborn.

Detaljplanen medför inte någon betydande miljöpåverkan. Därför upprättas inte någon miljökonsekvensbeskrivning.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-08-21, 103 §, efter genomfört samråd, att godkänna förslaget till detaljplan för granskning enligt reglerna för utökat förfarande. Detta innebär att berörda får möjlighet att under tre veckors tid lämna skriftliga synpunkter i ärendet, innan det går vidare för antagande.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på:

  • falun.se/planerjustnu
  • Coop Sundborn, Blomstervägen 1, Sundborn under ordinarie öppettider

Granskningen pågår från och med 1 september till och med 22 september 2023.

Synpunkter på planhandlingarna framförs skriftligt till Falu kommun senast den 22 september 2023: Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun eller kontaktcenter@falun.se

Märk ditt yttrande med DP idrottshall Sundborn MSN 0365/18.

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Upplysningar: Kontaktcenter: 023-83 000, e-post: kontaktcenter@falun.se

Information om personuppgifter

Falu kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera detaljplan. Den rättsliga grunden är myndighetsutövning.

De personuppgifter som behandlas finns i inkomna och upprättade offentliga handlingar. Miljö- och samhällsbyggnads­nämnden är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna skyddas genom adekvata tekniska och organisatoriska skydd.

Vid kontakt med Falu kommun blir uppgifterna allmän handling och hanteras enligt svensk lagstiftning. På www.falun.se Länk till annan webbplats. finns mer information om hur Falu kommun hanterar personuppgifter och allmänna handlingar.

Du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR, rättigheter gällande behandling av dina personuppgifter. Läs om detta på www.datainspektionen.se Länk till annan webbplats. eller kontakta Falu kommuns dataskyddsombud via e-post: kontaktcenter@falun.se eller telefon 023-830 00

Sidan uppdaterad 2023-09-01