Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Par med hund i park

Nya Vasaparken

Från dialog till park

Under våren 2018 genomförde Falu kommun en medborgardialog om utformningen av nya Vasaparken.

Glädjande nog var det många Falubor som tog chansen att lämna förslag och synpunkter på vad man vill kunna göra i den nya Vasaparken. Över 200 förslag lämnades in. Förslagen ligger upplagda på en egen sida.

Falubor tycker till om nya Vasaparken

Från förslag till skiss och projekteringsförslag

Utifrån förslagen, givna förutsättningar och en kartläggning av de lekparker och sportytor som redan finns kring centrum arbetade våra landskapsarkitekter fram en skiss på den nya parken. Målet var att skapa en tillgänglig och trygg park för både yngre och äldre. En plats för alla.

Här kan du se resultatet och nedan kan du läsa om hur det gick det till.

Förslagsskiss över nya Vasaparken

Vad visste vi från start?

Målet var att skapa en tillgänglig och trygg park för både yngre och äldre. Parken skulle tillsammans med gamla Vasaparken bilda ett grönt stråk mot Lugnet.

På grund av den låga marknivån i delar av parken så var en av förutsättningarna också att den ska kunna ta hand om häftiga skyfall. I anslutning till Vasaparken, vid Parkgatan, planeras det även för bostäder.

Finansiella medel finns avsatta för 2019 och 2020 för anläggandet. Sex miljoner 2019 och 14,5 miljoner kronor för år 2020 enligt budget. Kommunen har även sökt statsbidrag från Boverket.

Hur gjorde vi för att få in förslag?

Vi annonserade både i press och på Facebook och skyltade på platsen för den nya parken.

För att fånga upp synpunkter och förslag från de som idag vistas i området träffade kommunens landskapsarkitekter förskolebarnen i den närbelägna förskolan och boende i området. En eftermiddag fanns vi även på plats i det gamla riksvägsdiket för att prata med de som passerar stråket. Alla intresserade hade även chans att diskutera parkens nya utformning med representanter från kommunen under Å-festen.

Vad gjorde vi med förslagen som vi fick in?

Alla 222 förslagen sammanställdes och vi försökte att hitta gemensamma nämnare mellan de olika förslagen. Det utkristalliserade sig fyra olika huvudönskemål om vad man vill kunna göra i parken i framtiden: Lek, sport, kultur/samvaro och en grön park. Resterande sju övrigt hade önskemål om att återställa Korsnäsvägen, bebygga området med bostäder med mera.

Sammanställning av önskemål om parkinriktning

 

Antalet önskemål om någon form av en grön park var störst, 94 stycken. I parken vill många att det ska ingå lekytor eller andra aktiviteter och det ska vara möjligt för både vila, lek och rörelse.

Önskemål om parkens gröna innehåll

 

Önskemålen om möjlighet till lek och sport är i stort sett lika många: 52 och 53. Här nedan kan du se vilka aktiviteter och utrustning som har önskats. 

Önskemål om lek
Önskemål om sportaktiviteter

 

15 förslag lämnades in med önskemål om en park med fokus på kultur och parken som en mötesplats med till exempel amfiteater, scen, vatten och sittplatser.

Önskemål om kultur o samvaro i parken

Vad fanns redan och vad saknades?

Efter sammanställningen av alla förslag ville vi se vad som redan fanns i våra befintliga parker i centrala Falun och om det var någon av de önskade aktiviteterna som saknades.

I figuren nedan kan man se att det finns en del lekparker i och utanför centrum. Lekparken i Nybro kommer att utvecklas och anpassas för både äldre och yngre barn under 2019. Sportplaner för fotboll, tennis, skatepark, utegym med mera är fördelat runt centrum.

Det som saknas, och som många önskat, är parkouranläggning och klättringsmöjligheter.

Karta med lek o sport nära Falu centrum

Vad hände sedan?

Utifrån förslagen, de givna förutsättningarna och kartläggningen av lekparkerna och sportytorna som redan fanns kring centrum, jobbade våra landskapsarkitekter fram skissen på den nya parken.

Den 24 oktober godkände miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förslaget.

Sidan uppdaterad 2022-08-26