Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Falun centrum.

Kiosker och försäljning från cykel

För dig som planerar att ha kioskverksamhet eller försäljning från cykel i Falu kommun gäller särskilda bestämmelser som du kan läsa om under de olika rubrikerna nedan.

Kraven och villkoren gäller för kiosker som ställs upp under en begränsad tid, maximalt 3 veckor, och som inte kräver bygglov.
Se avsnitt bygglov.

Kiosker utgör ett positivt inslag i stadsbilden om de fått en omsorgsfull utformning samt placering och uppfyller kraven som finns på ordning och säkerhet.

Särskilda regler gäller för att få tillstånd för mobila kök.

 • Skador och skadestånd

  1. Inga förankringar får göras i träd, lyktstolpar eller annat som tillhör kommunen.
  2. Du som ansöker om tillstånd har betalningsansvar för eventuella skadeståndsanspråk eller andra typer av ersättningskrav som kan uppkomma med anledning av upplåtelsen.
  3. Om det uppstår skador i gaturummet ska de återställas. Du som ansöker om tillstånd  ska ersätta kommunen för all åverkan på kommunens anläggning.
  4. Eventuella skador på träd regleras enligt VAT03
  5. Skadeanspråk får inte ställas på kommunen till följd av upplåtelsen om person- eller sakskada skulle uppstå genom olyckshändelse eller av annan anledning på såväl sökande som tredje man.

 • Möbler

  RådI upplåtelsen ingår inte med automatik rätten att ställa upp bord och stolar. Du måste ansöka särskilt om det i ansökan om att ställa upp en kiosk.

 • Renhållning och städning

  1. Sopor ska förvaras inne i kiosken tills de kan transporteras bort.
  2. Du ska hålla med egna papperskorgar för kunderna. De ska tömmas dagligen eller oftare vid behov.
  3. När du lämnar ytan ska den vara väl städad och i sitt ursprungliga skick. Om den inte är det så får du betala Falu kommun för arbete som krävs för att återställa ytan till sitt ursprungligt skick.

 • Reklam

  Du får bara göra reklam för de varor som säljs i kiosken. Du får inte sätta upp skyltar på kiosktaket. I övrigt se avsnitt bygglov.

 • Hur får kiosken se ut?

  Kiosken får inte dominera stadsbilden. Det är viktigt att kioskens utformning, material och färg anpassas till omgivningen.Samråd med kommunen!
 • Vilka tider gäller?

  En kiosk får vara uppställd från 1 maj till 15 oktober. Kiosken ska vara öppen varje dag om inte annat har avtalats.En mobil kiosk måste flyttas dagligen och får vara uppställd under den tid på dygnet som har bestämts för varje enskilt fall.
  Samma regler gäller för försäljning från cykel.
 • Allmänt

  Kiosken ska placeras så att den inte hindrar gång- och cykeltrafik, utryckningsfordon, servicetrafik eller liknande. Det ska alltid vara möjligt att transportera varor till kiosken och sopor från kiosken.Du ansvarar för att söka de eventuella andra tillstånd som kan behövas, till exempel: bygglov, alkoholtillstånd, för livsmedelshantering, hos räddningstjänsten om du hanterar gasol eller för brandskydd.
  OBS! Detta tillstånd reglerar enbart upplåtelse av markytan .
  För försäljning från cykel gäller dessutom följande:
  • Försäljningen får inte ske intill andra kiosker eller andra konkurrerande verksamheter.
  • Cykeln ska placeras på ett trafiksäkert sätt och på så sätt att framkomligheten för allmänheten inte hindras.
  • Försäljning får ske på gågator, på torg, i parker, på badplatser, på gång- och cykelvägar och andra kommunala ytor.
  Råd: El ingår inte i upplåtelsen. Ta kontakt med Falu kommun om du har frågor.
Sidan uppdaterad 2017-06-27