Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bekämpningsmedel

Kemiska bekämpningsmedel kan orsaka skador på bland annat vattentäkter, vattenlevande organismer och omgivande växtlighet. En del ämnen kan dessutom lagras upp i växter och djur och orsaka andra skador i miljön.

Det finns därför stränga regler om hur bekämpningsmedel får användas. För att få sprida de flesta kemiska bekämpningsmedel som förekommer i jordbruket krävs utbildning eller tillstånd för den som utför spridningen.
Länsstyrelsen ordnar utbildning för sprutcertifikat.

Inom vissa områden behövs dessutom tillstånd eller anmälan hos Myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor.

Utrustningen som används måste vara utformad så att bekämpningsmedlen verkligen hamnar där de ska. Påfyllning och rengöring av spruta får inte ske så att mark, ytvatten eller grundvatten förorenas.Du behöver kontrollera att din spruta sprider medlet på rätt sätt.
Vänd dig till en godkänd kontrollant.

Kemiska bekämpningsmedel kan orsaka skador på bland annat vattentäkter, vattenlevande organismer och omgivande växtlighet.

Alla bekämpningsmedel är mer eller mindre farliga för hälsa och miljö och därför är det viktigt att du tar reda på om du verkligen behöver använda kemisk bekämpning innan du besprutar.

En del ämnen kan dessutom lagras upp i växter och djur och orsaka andra skador i miljön. Det finns därför stränga regler om hur bekämpningsmedel får användas.

Anmälan

Inom följande områden behövs en anmälan till Myndighetsnämnden för miljö och bygg göras vid spridning: Anmälan ska göras senast 4 veckor innan spridning.

 • på banvall
 • på vägområden för att förhindra spridning av invasiva arter som omfattas av Jordbruksverkets föreskrifter
 • på områden större än 1000m² där allmänheten får färdas med undantag för åkermark

Spridning av bekämpningsmedel, blankett för anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillstånd

Inom följande områden krävs tillstånd från Myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor:

 • vattenskyddsområden
 • tomtmark för flerfamiljshus
 • gårdar till skolor och förskolor
 • lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planering och anläggningsarbete
 • på vägområde samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material

Du får inte börja sprida bekämpningsmedel innan du fått tillståndet.

Tillstånd för spridning av bekämpningsmedel, blankett för ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, ansökningsbilagalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2017-06-27