Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Rökfria miljöer

För att skydda människor mot passiv rökning finns det miljöer där det enligt tobakslagen är förbjudet att röka. Syftet är också att hindra eller fördröja att barn och ungdomar börjar röka.

Barn- och ungdomsverksamhet

Rökförbud råder i lokaler som är avsedda för verksamhet för barn eller ungdomar. Det gäller t.ex. daghem, fritidshem, förskolor, grund- och gymnasieskolor samt fritidsgårdar. Reglerna gäller även då lokalen används för annat syfte på kvällen och på tider då skolverksamhet inte bedrivs (t.ex. på studiedagar).

Rökförbudet gäller även på skolgårdar och på sådana utomhusplatser inom barnomsorgen som kan jämställas med skolgårdar (t.ex. förskolornas utegård).

Hälso- och sjukvård

Rökförbud gäller i lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård, inklusive tandvård. Det gäller alla utrymmen som används av patienter.

Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård

Rökförbud gäller i lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård. Exempel är sällskapsrum, motionslokaler, gruppbostäder för äldre och funktionshindrade samt behandlingshem.

Kollektivtrafik

Rökförbud gäller på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel. Exempel är bussar, tåg, flygplan, turistbussar, bilar och bussar i färdtjänst samt taxi i allmänhet. Exempel på lokaler är väntsalar, biljetthallar, korridorer och hissar. Utemiljöer omfattas inte av lagen (t.ex. tågperronger som inte är inbyggda).

Restauranger

Rökförbudet gäller alla restauranger och på andra serveringsställen d.v.s. platser där det säljs mat eller dryck och där det ges möjlighet till att äta på stället. Rökförbudet gäller även lokaler av mer tillfälligt slag, exempelvis tält och liknande utrymmen med väggar och tak. Rökförbudet gäller inte vid servering utomhus. Det går att inrätta speciella rökrum, men då är det inte tillåtet att ta med sig mat eller dryck in i rökrummet.

Allmän sammankomst och offentlig tillställning

Rökförbud gäller i lokaler när en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning anordnas i lokaler som är avsedda att användas av den som deltar i sammankomsten eller tillställningen. Exempel är olika möten, teaterföreställningar, konserter, biografer, sporttävlingar och marknader.

Tillträde för allmänhet

Rökförbudet gäller i övriga lokaler om allmänheten har tillträde till dessa. Exempel är expeditioner hos statliga och kommunala myndigheter, banker, butiker och frisörsalonger.

Hotell, sovkupéer och tillfällig bostad

I hotell och andra tillfälliga bostäder, ska ett visst antal av de rum eller liknande som upplåts vara rökfria. Bestämmelserna gäller inte sovkupéer eller andra utrymmen för tillfällig bostad på färdmedel i kollektivtrafik. Där råder rökförbud enligt reglerna för kollektivtrafik.

Arbetsmiljö

När det gäller arbetslokaler eller liknande lokaler där det finns arbetstagare är det Arbetsmiljöverket som har tillsyn över att arbetstagare inte mot sin vilja utsättas för tobaksrök. För mer information kontakta Arbetsmiljöverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vilka lokaler omfattas inte av rökförbud?

Lokaler som inte faller under de med rökförbud är privata miljöer, bostäder och andra miljöer för boende som inte är tillfälliga. Detta innebär exempelvis att barnomsorg i privata bostäder faller utanför lagen om rökfria miljöer. Detsamma gäller om en allmän sammankomst anordnas i en privatbostad.

Rökförbudet gäller inte heller i bl.a. boendes egna rum i servicehus och de intagnas egna rum på kriminalvårdsanstalter. Det hindrar dock inte att rökförbud kan finnas på sådana platser av andra skäl t.ex. brandföreskrifter eller andra myndighetsföreskrifter.

Vem ansvarar för att rökförbudet följs?

Ansvaret att rökförbudet följs ligger på den som äger eller disponerar lokalen eller området. Störs du av rökning i en lokal eller i en utemiljö som ska vara rökfri ska du i första hand ta upp det med ansvarig.

Blir det ingen förändring eller om du har andra frågor om rökfria miljöer kan du höra av dig till Falu kommun, 023-830 00 eller kontaktcenter@falun.se

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor ansvarar för tillsynen för rökfria miljöer.

Sidan uppdaterad 2018-11-08