Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En bricka med tre drinkar

Serveringstillstånd, Alkohol

Hos den Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel ansöker du om serveringstillstånd för att få servera alkoholdrycker till allmänheten eller slutna sällskap i kommunerna Falun, Borlänge, Ludvika, Smedjebacken, Hedemora, Säter och Gagnef.

ATL-kontoret (kontoret för alkohol, tobak och receptfria läkemedel) betjänar de sju kommunerna och har sitt säte i Falun.

Vi vill att du använder vår e-tjänst för att ansöka om serveringstillstånd.

Här hittar du e-tjänsten och blanketter gällande serveringstillstånd.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuella händelser

Information gällande föreskriften om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Från och med 1 mars har Folkhälsomyndigheten beslutat om en skärpning som innebär att alla serveringsställen (även de utan serveringstillstånd) måste hålla stängt mellan kl. 20.30 och kl. 05.00. Under denna tid får inga gäster sitta kvar i lokalen, det blir dock tillåtet att sälja mat och dryck för avhämtning (OBS! alkoholdrycker får aldrig säljas för avhämtning). Restriktionerna gäller till och med den 2 maj 2021. 

Storlek på sällskap

Tidigare restriktion om att sällskap inte får vara fler än fyra personer gäller fortfarande. Vid skärpningen från 1 mars får dock serveringsställen som ligger i en handelsplats endast ha sällskap på max en person (med undantag av barn och personer med funktionsnedsättningar).

Skärpningen som gäller från 1 mars har skett utifrån smittskyddslagstiftningen vilket innebär att miljökontoren ansvarar för tillsyn av efterlevnaden av öppettider och storlek på sällskap. Länk till Folkhälsomyndighetens hemsida med mer information finns längre ner på sidan.

Information gällande förordningen om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

Utifrån den ökade smittspridningen av covid-19 som skett under hösten 2020 har Regeringen beslutat om en förordning som innebär ett tillfälligt förbud mot servering av alkohol. Det tillfälliga förbudet gäller till och med den 11 april 2021. Förbudet syftar till att bidra till minskad smittspridning.

Tolkning av regler

Kommuner gör olika tolkningar av reglerna kring kravet på stängning utifrån det tillfälliga förbudet mot servering av alkohol. ATL-kontoret lyfte därför frågan till nämnden som på sammanträdet den 9 februari beslutade att reglerna som Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelar ska tillämpas inom medlemskommunerna.

Serveringstider

Det förbjudet att servera starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker, spritdrycker och alkoholdrycksliknande preparat mellan kl. 22.00 och 11.00, men eftersom föreskriften om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen har företräde innebär det att servering av alkohol ska upphöra kl. 20.00. Detta gäller all form av servering – på serveringsstället, som catering samt även verksamhet som inte behöver serveringstillstånd (till exempel privata fester eller bröllop där gäster erbjuds köpa alkoholdrycker till självkostnadspris). De enda undantagen är servering på särskilda boenden samt minibar och rumsservice på ett hotellrum.

Stängning

Samma regler gäller för förordningen som i alkohollagen vilket innebär att serveringsstället måste vara tomt på gäster senast 30 minuter efter serveringstidens slut (det vill säga kl. 20.30). OBS! Tänk på smittorisken vid trängsel, när gästerna ska lämna stället ska det ske på ett säkert sätt!

Anledningen är att gäster inte ska kunna beställa in stora mängder alkohol precis innan serveringstiden slut, för att sedan sitta kvar och dricka. När serveringsstället stängt kl. 20.30 är ingen verksamhet tillåten förutom avhämtning/take away.

Take away/catering

Take away av mat och lättdrycker är tillåten även när serveringsstället måste vara stängt.

Vid catering måste servering av alkohol upphöra senast kl. 20.00, och lokalen måste vara utrymd senast kl. 20.30. Om det är catering i ett hem ska alkoholserveringen upphöra senast kl. 20.00 och personalen ska ha lämnat lokalen och tagit med sig all alkoholdryck senast kl. 20.30.

Servering av alkohol efter kl 20.00

Om du inte följer förbudet enligt förordningen riskerar du att meddelas sanktioner: erinran, varning eller återkallelse av serveringstillståndet.

Mer information

Mer information finns på Folkhälsomyndighetenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida.

 • När behöver du tillstånd?

  Det finns flera olika typer av serveringstillstånd. Vilket som är aktuellt för dig beror på vilken verksamhet du vill bedriva, till vem din verksamhet vänder sig och vilka alkoholdrycker du önskar servera. Med servering menas varje form av erbjudande av alkoholdrycker mot betalning. Med alkoholdryck menas en vätska som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol, drycker med lägre alkoholhalt kallas lättdrycker, till exempel lättöl och läskedrycker.
 • När behöver du inte tillstånd?

  Du behöver inte ha serveringstillstånd för att servera alkoholdrycker om alla tre punkter nedan uppfylls. Serveringen sker:
  • under ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
  • utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna,
  • i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

 • Vem kan söka?

  Den som söker serveringstillstånd kan vara antingen ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag som har ett organisationsnummer. Det kan också vara en förening eller en enskild firma.
 • E-tjänster

  Här kan du ansöka om serveringstillstånd och fylla i alla uppgifter digitalt, du kan även bifoga de dokument som behövs för att din ansökan ska vara komplett. Om du redan har ett serveringstillstånd kan du anmäla ändring av tillståndet eller uppdatera listan för serveringsansvariga.För att använda e-tjänsterna loggar du in här: Serveringstillstånd alkohollänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterLäs mer om vad e-legitimation är på www.e-legitimation.selänk till annan webbplats. När du företräder ditt företag så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.
 • Andra sätt att ansöka?

  Du kan också ansöka om serveringstillstånd genom att skriva ut de blanketter som gäller för din ansökan: Blanketter serveringstillståndlänk till annan webbplats. Blanketterna kan du skicka in via e-post eller med vanlig post.
 • Handläggningstid - Vad behöver jag veta innan jag ansöker?

  Kom ihåg att ansöka i god tid. Den Gemensamma nämnden strävar efter att hålla så korta handläggningstider som möjligt i ärenden som rör serveringstillstånd, då vi är medvetna om att en ny tillståndshavare vill starta verksamheten så fort som möjligt. Innan beslut fattas ska dock remisser skickas till olika myndigheter beroende på vilken verksamhet du vill bedriva.Normal handläggningstid för stadigvarande tillstånd och tillfälliga tillstånd till allmänheten är ca 3–4 månader från det att en komplett ansökan har inkommit till myndigheten. Normal handläggningstid för tillfälliga tillstånd till slutet sällskap är vid första ansökningstillfället ca 2 veckor.
  Handläggningstiden i ett ärende är beroende av gällande delegationsordning. Normalt är handläggningstiden kortare om tjänsteman har delegation att fatta beslut i ärendet. Den Gemensamma nämnden är beslutande i alla ärenden som avser stadigvarande serveringstillstånd. Innan ett tjänstemannaförslag ska presenteras för den Gemensamma nämnden ska en utredning lämnas in 2 veckor före nämnden har sitt sammanträde – se nämndens sammanträdesplan för 2018: https://www.falun.se/kommun--demokrati/moteskalender.htmllänk till annan webbplats
  Det som också kan förlänga beslutsprocessen är om t.ex. sökanden inte klarar kunskapsprovet inom rimlig tid, mer information om kunskapsprovet finner du här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/kunskapsprov-om-alkohollagstiftning/länk till annan webbplats.
  Det är du som söker serveringstillstånd som ansvarar för att lämna de uppgifter ATL-kontoret behöver för prövningen. En ansökan om serveringstillstånd kan avslås om den som söker inte kommer in med begärda uppgifter.
  Gemensamma nämnden har sedan 2014-01-08 haft riktlinjer för serveringstillstånd.Riktlinjerna redogör för:
  • vad som gäller enligt alkohollagen (2010:1622) och anslutande föreskrifter
  • vilka hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar vid tillståndsprövningen

   Syftet med kommunala riktlinjer för alkoholservering är att skapa:
  • förutsebarhet för om en etablering som planeras kan ges tillstånd
  • lika behandling inom kommunen av ansökningar om serveringstillstånd genom riktlinjerna kan kommunen informera allmänheten om den lokala anpassningen till alkohollagen. Riktlinjerna ska utgå från alkohollagens regler som i vissa fall ger ett utrymme för kommunen att utveckla sin egen alkoholpolitik. Kommunen ska dock inte ha egna regler som avviker från alkohollagen.Alkohollagen är en skyddslag och finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt är att skyddet för människors hälsa går före näringspolitiska hänsyn.
  Riktlinjer för serveringstillstånd PDFLäs mer om alkohollagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Avgifter

  Ansökningsavgift:
  Vid ansökan om eller ändring av serveringstillstånd ska du betala en avgift i samband med att du ansöker. Utredningen om din ansökan startar först när vi fått din betalning. Se gällande taxor Taxor och avgifter i Gemensamma nämndens verksamhetsområdelänk till annan webbplats
  Årsavgift:
  Den gemensamma nämnden har beslutat att de som har serveringstillstånd årligen ska betala en avgift som inkluderar kostnaden för administration och tillsyn. Avgiften ska betalas under våren och beloppet baseras på omsättningen under föregående år.
  Information om årsavgiftPDF

Kontaktcenter

Telefon: 023-830 00
E-post: kontaktcenter@falun.se
Besöksadress: Slaggatan 3 D, Falun

Öppettider: vardagar kl. 08.00-16.00. Lunchstängt besök 12.00-13.00, telefon 12.15-13.00

Sidan uppdaterad 2021-04-09