Falu kommun

Varje kommun ska ha en översiktsplan (ÖP) som täcker kommunens hela yta. Översiktsplanen anger hur kommunen på lång sikt ser på användningen av olika mark och vattenområden, men även på hur den redan byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Utöver den kommuntäckande översiktsplanen kan man göra fördjupningar för områden som behöver studeras mer detaljerat. I Falu kommun finns flera antagna fördjupade översiktsplaner (FÖP).