Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Korsnäsvägen vid Resecentrum

Fördjupning Korsnäsvägen

I Falun ska utvecklingen av ett hållbart transportsystem prioriteras. För att göra det lättare att gå, cykla och åka kollektivt ska markytor överföras till dessa trafikslag från biltrafiken. Denna planeringsinriktning redovisas i Översiktsplan FalunBorlänge. Anläggandet av de tre huvudcykelstråken pekas ut som en av de viktigaste åtgärderna för att öka framkomligheten för cyklister i Falun.

Utbyggnaden av huvudcykelstråket mellan Stennäset och Hosjö (via Falu centrum) föreslås genomföras genom att Korsnäsvägen får ny utformning på sträckan mellan Resecentrum och väg 850 mot Svärdsjö.

Färre körfält och lägre hastighet

Biltrafiken föreslås få ett körfält i varje riktning. Mittremsan ska vara möjlig att köra över så att utryckningsfordon har möjlighet att ta sig fram snabbt och säkert. Den nya utformningen av Korsnäsvägen gör det möjligt att sänka hastigheten till 60 km/h, i likhet med de flesta andra huvudgator i Falun.

Huvudcykelstråk byggs ut

Söder om bilarnas körbana skapas plats att anlägga huvudcykelstråket, på sträckan mellan Stennäset och Hosjö (via centrum). Genom att ytan idag används som körbanan kan anläggningskostnaderna hållas nere. Längs cykelstråket ska det också finnas en separat gångväg. Cykelvägen kan göras tillräckligt bred för att kunna fungera som kombinerad gång- och cykelväg vintertid. Gångvägen skulle då kunna skötas på alternativa sätt, exempelvis för att kunna åka längdskidor eller spark på.

Träd längs vägen har flera funktioner

Trädplantering längs cykel- och gångvägen skapar en avgränsning mellan biltrafiken och de mjuka trafikanterna samtidigt som träd hjälper till att fånga upp partiklar från bilarna och bidrar till att ta hand om dagvatten. Trädplanteringen kan bestå antingen av en trädrad som ger viss stadskaraktär på gatan eller av grupper av träd av olika typ och storlek som inte ger samma känsla av anlagd grönska.

Typsektion

Sektion av möjlig ny utformning av Korsnäsvägen. Trädrader ger stadskaraktär. Cykelvägen och gångbanan visas här åtskilda av en gräsremsa.

Typsektion

Sektion av möjlig ny utformning av Korsnäsvägen. Grupper av träd i olika storlekar ger mindre känsla av anlagd grönska. Cykelvägen och gångvägen visas här utan avskiljande gräsremsa emellan.

Flyt i trafiken med rondeller

Rondeller är ett trafiksäkert korsningsalternativ samtidigt som trafiken flyter på bra eftersom stillaståendet minskar jämfört med signalreglerade korsningar.

Utbyggnaden av en rondell vid nuvarande trafikplats Surbrunn gör det även möjligt att svänga av eller på Korsnäsvägen österut. Förändringen kan avlasta bostadsgatorna i närområdet och stärker Korsnäsvägens funktion som huvudgata. Anslutningen från rondellen och nordost mot Kungsgårdsvägen behöver dras om och föreslås utformas som huvudled. Passagen under Korsnäsvägen ansluter till huvudleden. Infarten till Dalavallen och bostäderna längs Stenbocks väg föreslås ansluta till passagen under Korsnäsvägen på samma sätt som idag

Förbättrade passager för gående och cyklister

Öster om Stationsrondellen föreslås en passage över Korsnäsvägen tack vare det minskade antalet körfält. Passagen gör huvudcykelstråket för cykel mer attraktivt och minskar antalet vägar som gående och cyklister måste korsa. För att minska behovet av att passera Korsnäsvägen i samma plan som biltrafiken är det lämpligt om det finns en planskild passage under Korsnäsvägen. Passagen bör kunna användas för både gående och cyklister. Om korsningen mellan Korsnäsvägen och Regementsvägen byggs om till rondell måste nuvarande passage rivas. Därför behöver fortsatt arbete titta på behovet av, och eventuellt läge för, en helt ny passage under Korsnäsvägen.

Söder om Norslundsrondellen behövs en passage för de som går och cyklar i öst-västlig riktning. Passagen ska helst vara planskild från biltrafiken eftersom det är ett huvudcykelstråk, men terrängförhållanden behöver studeras närmare för att reda ut vad som är möjligt.

Befintliga passager under Korsnäsvägen kopplas ihop med huvudcykelstråket.

Utredningar visar hur förslaget fungerar

Förslaget har analyserats genom en trafiksimulering. Den föreslagna förändringen fungerar bra med dagens trafikmängder och klarar även trafiken från nya bostäder vid Kungsgårdsvägen, Dalavallen och Vordingborgsvägen samt en viss trafikökning. Då kommunens mål är att biltrafiken inte ska öka anses förslaget vara en lämplig utveckling av Korsnäsvägen. Att ge Korsnäsvägen en utformning som har en lagom stor kapacitet är viktigt för att nå målet att biltrafiken inte ska öka samtidigt som de som behöver bilen har en fortsatt god tillgänglighet till centrum. Utformas gatan med för hög kapacitet riskerar biltrafiken att öka och om kapaciteten på gatan är för låg minskar bilisternas tillgänglighet till centrum.

Vid alla de korsningar som föreslås byggas om till rondeller så finns det höjdskillnader och befintliga strukturer som behöver visas hänsyn. Därför har en förprojektering gjorts för rondellerna. Förprojekteringen visar att det är tekniskt möjligt att anlägga rondeller men det kommer också krävas vissa förändringar i området närmast rondellerna.

Vid korsningen Vasagatan/Regementsvägen kan behovet av slänter och diken längs justerade vägar och cykelvägar komma att inkräkta på ett område som är utpekat som ett av tätortens viktigaste gröna stråk som bidrar med många ekosystemtjänster. Det vore också lämpligt att stänga Herdinvägens södra utfart mot Regementsvägen då den hamnar väl nära rondellen.

Vid korsningen Korsnäsvägen/Regementsvägen måste marken höjas för att ta upp höjdskillnaderna. Det gör att nuvarande passage under Korsnäsvägen måste rivas, om den ska ersättas måste det byggas en helt ny passage.

Vid trafikplats Surbrunn får ett rondellbygge konsekvensen att kopplingen mot Kungsgårdsvägen behöver dras om. Den gör då intrång i grönområdet väster om Surbrunnsvägen. Ekosystemtjänster som biologisk mångfald, visuell avskärmning, bullerdämpning och luftrening kan påverkas i stor utsträckning av förändringen. Då vägen placeras närmare befintliga hus än i dagsläget måste konsekvenserna av förslaget utredas vidare eftersom en större del av bebyggelsen skulle kunna bli utsatt för buller. Även Surbrunnsvägens utfart mot Kungsgårdsvägen kan behöva justeras.

Sidan uppdaterad 2019-03-15