Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Behovsbedömning

Den fördjupade översiktsplanen för delar av landsbygden i Falu kommun bedöms inte komma att innehålla frågor som motiverar att en miljöbedömning ska göras och en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Verksamhetsområden

Ingen bedömning kommer att göras av utpekade verksamhetsområdens lämplighet för verksamheter som kräver tillstånd enligt miljöbalken. Områden som i den fördjupade översiktsplanen pekats ut som lämpliga för verksamheter ska därför bara tolkas som lämpliga för verksamheter som inte kräver tillstånd.

Efterföljande planarbete kan dock pröva om ett område är lämpligt för tillståndspliktiga verksamheter.

De flesta utpekade verksamhetsområden är befintliga och kan redan idag omfatta tillståndspliktiga verksamheter. Detta innebär inte att en eventuell utvidgning av verksamhetsområdet automatiskt är lämplig för tillståndspliktiga verksamheter. De befintliga tillståndspliktiga verksamheterna har redan hanterats i respektive tillståndsprocess och kräver därför ingen miljöbedömning för att området fortsatt ska pekas ut som verksamhetsområde.

I ett område sydväst om Falun fanns under en period av planarbetet önskemål om verksamhet för hantering av farligt avfall. Området ingår i fördjupad översiktsplan för Falu tätort och området runt Varpan som ett utredningsområde då det omfattar flera bullrande verksamheter. Önskemålet är dessutom inte längre aktuellt. Det motiverar därför ingen miljöbedömning i denna fördjupade översiktsplan.

Järnvägskorridor

Till den befintliga järnvägskorridoren för dubbelspår mellan Falun och Borlänge hör en miljökonsekvensbeskrivning. Dessa konsekvenser har redovisats översiktligt i översiktsplan FalunBorlänge och inga ändringar eller ändrad inställning föreslås från kommunens sida. Frågan bedöms därför inte motivera en miljöbedömning.

Vägreservat för väg 293

Vägreservatet för väg 293 finns redovisat i översiktsplan FalunBorlänge och motiverade i det fallet inte någon miljöbedömning. Inga ändringar eller ändrad inställning föreslås från kommunens sida. Frågan bedöms därför inte motivera en miljöbedömning.

Vindkraft

Områden för vindkraft kommer inte hanteras i denna fördjupning. Här gäller fortfarande de ställningstaganden som finns i översiktsplan FalunBorlänge. Frågan bedöms därför inte motivera en miljöbedömning.

Sidan uppdaterad 2022-04-27