Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bjursås centrum och Bjursås skicenter

Bjursås

En stark serviceort där landskapet och utsikten spelar en lika stor roll som friluftslivet och idrottsanläggningarna.

Utsikt, service och idrott

I Bjursås vill vi ta vara på servicen, utsikten och idrottsanläggningarna.

I Bjursås vill vi att utvecklingen tar vara på ortens service genom att förtydliga att vi gärna ser en utveckling av de centrala delarna och att vi föreslår nya områden för en- och tvåbostadshus. Vi ska vara rädda om det värdefulla odlingslandskapet och utsikten. Därför har vi identifierat det viktigaste området för odlingslandskapet och en av de platser där utsikten är mest hänförande. Området vid elljusspåret mellan Hanses hällar och skid- och friluftslivsanläggningen norr om Bjursås pekas ut som rekreationsområde. Den alpina skidanläggningen med tillhörande ytor för boende, camping och service ges plats att växa.

Principer för bebyggelseutveckling

Bjursås består av flera byar som genom åren vuxit ihop. Som princip kan den utvecklingen fortsätta på lämpliga platser, exempelvis där avståndet mellan bebyggelsen redan är kort, ytorna som bebyggs inte består av jordbruksmark och när den nya bebyggelsens utformning kan anpassas till den befintliga bebyggelsen på båda sidor. De ytor som ligger mellan Bjursås och närliggande byar har ofta bra tillgång till infrastruktur och kan därför vara önskvärda att utveckla. Mellan Bjursås och den alpina skidanläggningen är avståndet så långt att de båda områdena bör fortsätta utvecklas var för sig och inte byggas ihop.

Delar av Bjursås ligger längs med och väster om väg 69 som går mellan Rättvik och Falun. Vägen är hårt trafikerad och det saknas idag en tillräckligt trygg passage för skolbarn över vägen. Nybyggnation av bostäder, utöver förtätningar av enstaka hus, ska därför ske öster om väg 69. Området närmast vägen är inte heller lämpligt för bostäder på grund av risker kopplade till transport av farligt gods samt buller från vägen.

Bjursås branta topografi gör att det ofta är mycket vatten som samlas i flackare partier och gör dem blöta och då inte lämpliga för bebyggelse.

I Bjursås ser vi mer än i de flesta andra tätorter på landsbygden att bebyggelseutvecklingen till stor del behöver ske genom förtätning. Förtätningen kan ha olika former. Den kan ske till exempel genom att stora villatomter delas upp i två delar, att byggnader som använts för verksamheter omvandlas till bostäder eller att öppna ytor bebyggs. Utmaningen i att förtäta i Bjursås är att de flesta öppna ytor redan har en användning eller är värdefulla för kulturmiljön eftersom den insprängda odlingsmarken är en viktig del av Bjursås kulturmiljövärden och landskapsbild.

Bebyggelsevolymer

Eftersom Bjursås består av flera byar som vuxit ihop finns det en hel del äldre bybebyggelse inom tätorten. Med hänsyn till kulturmiljövärdena är det viktigt att anpassa volymen på eventuell ny bebyggelse så att den passar in i den befintliga miljön. Våningshöjden bör normalt hållas till två våningar, möjligen med suterrängvåning som inte är synlig från gatan. Undantaget är bebyggelsen längs Skovägen där de befintliga större fabriksbyggnaderna gör att tre våningar kan tillåtas i lämpliga lägen, möjligen med suterrängvåning

Bebyggelsen i Bjursås är i första hand småskalig i storlekar som motsvarar större villor, men det finns även större byggnadsvolymer dels samlat längs Skovägen och dels finns det både äldre ekonomibyggander för jordbrukets ändamål, verksamhetslokaler och flerbostadshus av olika datum insprängt i bebyggelsen på vissa platser. Tillsammans med lokaler för offentlig service som skola och äldreboende bidrar de till en bland bebyggelse av olika utformning och storlek. I de områden som består av en mer blandad bebyggelse kan även nya större volymer passa väl in om de placeras på rätt plats och utformas på ett bra sätt.

Fantastisk utsikt

På en sträcka längs Holsgatan finns milsvidd utsikt över Bjursås och Rogsjön, ungefär 180 grader. Här får ingen ny bebyggelse eller några nya anläggningar skymma utsikten från vägen. Utsikten ska även fortsättningsvis kunna upplevas av alla som bor i eller besöker Bjursås.

Även på andra platser i Bjursås finns det vacker utsikt och det är viktigt vid förtätningar att placera nya byggnader så att bakliggande hus, allmänna vägar och grönområden får behålla så mycket som möjligt av den utsikt de har idag.

Utvecklad och ändrad markanvändning

Genom att klicka på ytorna i kartan ovan kan du läsa mer om förutsättningarna och rekommendationerna för respektive område som redovisas som utvecklad eller ändrad markanvändning. Här nedan följer en sammanfattning.

Områden för utvecklad och ändrad markanvändning i Bjursås

Område

Förändring

Markanvändning

Särskilda förutsättningar

Centrum

Utvecklad markanvändning

Tätort med centrumfunktioner och bostäder, eventuell möjlighet till förtätning


Skovägen

Utvecklad markanvändning

Tätort med befintliga verksamheter som kan omvandlas till bostäder eller centrumfunktioner

Risken för störningar från befintliga verksamheter måste hanteras

Mårtsbo

Förändrad markanvändning, kort sikt 0–10 år

Tätort, bostäder bestående av en- och tvåbostadshus

Förhållandevis branta lutningar

Kvarntäkt

Förändrad markanvändning, lång sikt 11–20 år

Tätort, bostäder bestående av en- och tvåbostadshus

Naturvärden kräver anpassning och hänsyn

Verksamheter
(2 områden)

Förändrad markanvändning, kort sikt 0–10 år respektive lång sikt 11–20 år

Verksamheter

Särskilt i den södra delen måste hänsyn tas till närliggande bostäder

Bjursås skid- och friluftslivs-anläggning
(3 områden)

Utvecklad markanvändning respektive förändrad markanvändning på lång sikt 11–20 år

Skid- och friluftslivsanläggning med tillhörande boende och service

Området för utvecklad markanvändning omfattas av ett planprogram som redovisar lämplig utveckling.

Särskilda förutsättningar – topografi och geoteknik

Förutsättningarna att bygga på vissa platser i Bjursås kan påverkas av den branta terrängen. I branta lägen kan det krävas en noggrann geoteknisk undersökning vid nybyggnation. Dagvattenhanteringen måste vara genomtänkt för att förhindra erosion.

Topografin gör även att det finns en hel del befintliga gator som är mycket branta. Särskilt när grupper av hus byggs ut måste den befintliga gatans förutsättningar ses över. De områden som pekats ut för ny bebyggelse bedöms ha tillräckligt bra förutsättningar för anslutning till befintliga gator och vägar.

Åtgärder längs väg 69

Trafikverket har tagit fram en åtgärdsvalstudie för väg 69 på sträckan mellan Fagersta och Rättvik. Åtgärdsvalstudien blev klar september 2020. För sträckan mellan Falun och Rättvik fokuserar de föreslagna åtgärderna på att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten även vid höga säsongsbetonade trafikmängder samt för oskyddade trafikanter i tätorter. Fokus ligger också på att minska vägens begränsning av möjlig bebyggelseutveckling och förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten för den lokala trafiken. De föreslagna åtgärderna saknar än så länge finansiering, men det är viktigt att inte förändringar av bebyggelsen gör det svårt att genomföra de föreslagna åtgärderna längre fram. För sträckan längs med väg 69 genom Bjursås, från Näset till Bjursåsvägen, innebär det att det är olämpligt med tillbyggnader eller nya byggnader närmare väg 69 än i dagsläget. Detta för att det ska finnas plats för mindre åtgärder av befintliga passager över vägen, gång- och cykelväg längs väg 69, samordning av utfarter och åtgärder för att förbättra sikt i korsningar.

Kulturmiljö

Nästan hela tätorten Bjursås samt de närmaste byarna har utpekade kulturmiljövärden som finns mer utförligt beskrivna i kommunens kulturmiljöprogram. Kulturmiljövärdena består av Linnévägen där den passerar från Västanberg vidare mot Baggbo, den äldre bybebyggelsen, andra historiskt viktiga byggnader som kyrkor och skofabriker, samt av den odlingsmark som fortfarande finns insprängd mellan bebyggelsen och den sammanhängande odlingsmarken på sluttningen vid Baggarvet.

Linnévägen är av riksintresse och det är viktigt att vägen inte rätas eller breddas och att inte fler sträckor hårdgörs än de som redan i dag är hårdgjorda.

Kulturmiljövärdena för bybebyggelsen och odlingslandskapet innebär att förtätning på odlingsmark inom tätorten bör undvikas. Den sammanhängande odlingsmarken vid Baggarvet är särskilt viktig. I anslutning till den ska det inte bli några nya tomtplatser eller motsvarande i lägen som syns från odlingsmark, vägar eller på andra platser som allmänheten besöker, exempelvis Dössberget och Proselinsgården. Möjligheten att ändra utformning eller användning på historiskt viktiga byggnader måste avgöras från fall till fall.

Riksintresse Linnévägen

Linnévägen är en vägsträckning från 1700-talets början. Det är en sträcka på ca 5 mil av den gamla sommarvägen från Falun till Ovansiljan som är bevarad utan större moderna ingrepp. Linnévägen ingår även i världsarvet Falun. Linnévägen bedöms även vara ett mellankommunalt intresse tillsammans med Rättviks och Leksands kommuner. Rättviks kommun förespråkar i sin översiktsplan från 2019 att riksintresset utökas så att det omfattar hela den gamla sträckningen. Detta bedöms beröra områden i Rättviks kommun men kan vara positivt för sträckan som helhet. Falu kommun har därför yttrat sig positivt om förslaget i samrådet för Rättviks översiktsplan.

För att säkerställa vägens kulturmiljövärde bör den inte breddas, rätas, beläggas eller förändras på annat sätt. Den obrutna siktlinjen från norra Västanberg till Bjursås kyrka behöver förbli obruten.

Falu kommun tillgodoser riksintresset genom nedanstående åtgärder:

 • Att verka för att eventuella framtida behov av gång- och cykelvägar om möjligt löses längs befintliga parallella vägar eller i helt nya sträckningar som inte påverkar upplevelsen av riksintresset.
 • Att inte föreslå större bostadsområden längs med sträckningen för att minska framtida behov av breddning.
 • Att ha ett restriktivt förhållningssätt till nya byggnader högre än en våning med inredd vind i området mellan norra Västanberg (korsningen) och kyrkan samt i området närmast kyrkan.
 • Att verka för att samråd sker med länsstyrelsen inför eventuella underhåll och reparationer av vägens sträckning.

Ekosystemtjänster

Av särskild betydelse för de kulturella ekosystemtjänster är det estetiskt tilltalande odlingslandskapet i sluttningen upp mot Baggarvet där det även finns fina rörelsestråk och rogivande platser som Hanses hällar, Dössberget med flera. Andra värden är exempelvis de tätortsnära skogarna som många utnyttjar samt badplatser, skidspår och Bjursås skicenter.

Det småbrutna jordbrukslandskapet med en blandning av öppna marker och lövskogar är mycket viktiga för de stödjande ekosystemtjänsterna. Den förhållandevis bördiga marken med inslag av kalk ger en för kommunen ovanlig och rik flora och ett rikt djurliv. Av väsentlig betydelse är även naturreservatet Bjursås prästskog och Sandbäcken som rinner centralt genom Bjursås.

De reglerande ekosystemtjänsterna som bör framhållas är den avskärmande vegetation mot väg 70 som finns på vissa delar av vägsträckan. Det finns dock även påtagliga brister för delar av bebyggelsen. Generellt saknas våtmarker som kan fungera buffrande för regnvatten vid skyfall. Med tanke på avsaknaden på buffertar och topografin i Bjursås finns det risker för snabb avrinning vilket gör att det kan uppstå problem vid höga flöden.

Genom att det gamla odlingslandskapet fortfarande brukas bidrar det med försörjande ekosystemtjänster. Den omgivande skogsmarken bidrar även genom träråvaror.

Kartan nedan visar de kulturella och de stödjande ekosystemtjänsterna.

Planeringsinriktning för Bjursås

 • Bjursås och området kring skid- och friluftslivsanläggningen norr om tätorten ska fortsätta vara två separata områden tydligt avskilda från varandra.
 • Ny bebyggelse bör normalt uppföras i högst 2 våningar. I vissa fall kan två våningar med inredd vind och/eller souterrängvåning som inte syns från gatan vara lämpligt. Längs Skovägen kan det på vissa platser vara lämpligt med bebyggelse i upp till tre våningar, möjligen med inredd vind. Mellan norra Västanberg (korsningen) och Bjursås kyrka samt i området närmast kyrkan bör byggnader i normalfallet inte uppföras i mer än en våning med inredd vind för att bevara den obrutna siktlinjen längs den sträckan av Linnévägen.
 • Nya områden för bostäder är endast lämpliga öster om väg 69 då det saknas säker passage för skolbarn förbi väg 69.
 • Nybyggnad och tillbyggnad närmare väg 69 än befintlig bebyggelse bör inte tillåtas om det riskerar att försvåra framtida åtgärder längs vägsträckan.
 • Storslagen utsikt över landskapet från allmänna platser och gator/vägar ska inte byggas för, gäller exempelvis en sträcka längs Holsgatan.
 • Nya områden för bostäder och verksamheter samt nyetableringar av offentlig och kommersiell service ska lokaliseras till platser där terrängen är tillräckligt flack för att möjliggöra tillgängliga vägar och eventuella befintliga vägar inte har kända framkomlighets- eller trafiksäkerhetsproblem på grund av lutningarna, särskilt ska situationen vintertid beaktas.
 • Eventuellt behov av gång- och cykelvägar ska om möjligt lösas längs andra gator och vägar än Linnévägens sträckning eller i helt nya sträckningar som inte påverkar upplevelsen av riksintresset.
 • Samråd bör ske med länsstyrelsen innan eventuella underhåll och reparationer av Linnévägen.
Sidan uppdaterad 2022-05-05