Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Människor som samtalar

Hur arbetet har gått till

I anslutning till antagandet av översiktsplan FalunBorlänge 2014 beslutades det också att det bland annat skulle tas fram en fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden. Arbetet påbörjades 2016 och inleddes en serie dialogmöten i kommundelarna utanför tätorten. Dialogmötena genomfördes tillsammans med arbetet med landsbygdsprogrammet.

Här kan du läsa mer om dialogmötena.

Politisk styrgrupp

Under arbetet med den fördjupade översiktsplanen har kommunstyrelsens utvecklingsutskott varit politisk styrgrupp för arbetet. Den politiska styrgruppens uppgift är att vägleda projektgruppen i de politiska frågor som hanteras i den fördjupade översiktsplanen.

Översiktsplaneprocessen

Eftersom uppdraget för den fördjupade översiktsplanen gavs 2014 och arbetet inleddes 2016 så gäller äldre lagstiftning för krav på den fördjupade översiktsplanens innehåll och för planprocessen.

Översiktsplaneprocessen har omfattat två offentliga skeden, samråd och utställning.

Samråd

Samrådet pågick under perioden 12 april till 1 juli 2018.

Under samrådet samlade kommunen in synpunkter och idéer från kommuninvånare, föreningar, politiska partier, organisationer och myndigheter. Inbjudan till samrådet skickades till länsstyrelsen, till alla grannkommuner som gränsar till planförslaget, samt till organisationer och myndigheter, politiska partier och föreningar.

För att nå ut med information om att samrådet pågick annonserades i lokaltidningarna, i gratistidningen Annonsbladet (numera Lokalt i Falun), på landsbygdsbussar, på lokala anslagstavlor inom planområdet och på kommunens hemsida och Facebooksida. Samrådet uppmärksammades förutom i kommunens egen annonsering också med inslag i lokalradio och lokal-tv.

Under samrådet kom det in över 100 yttranden.

Samrådsmöten för allmänheten

För allmänheten hölls det sex stycken öppet hus möten för att ge kommuninvånarna möjligheter att ställa frågor, lämna synpunkter och diskutera förslaget ordnas sex stycken öppet hus möten. Det hölls ett möte i varje kommundel utanför tätorten, utom i Vika som bara i väldigt begränsad omfattning ingår i planområdet. Sammanlagt bedömdes det att runt 250 personer besökte de allmänna mötena.

 • Svärdsjö, 18 april 2018
 • Enviken, 23 april 2018
 • Danholn, 2 maj 2018
 • Bjursås, 7 maj 2018
 • Grycksbo, 9 maj 2018
 • Aspeboda, 15 maj 2018

Efter samrådet

Efter att samrådet avslutades sammanställde och kommenterade kommunen alla synpunkter som kommit in i en samrådsredogörelse. Utifrån synpunkter som inkommit under samrådet, ändrade förutsättningar i omvärlden och nya behov som lyfts internt i kommunkoncernen så föreslogs förändringar av planförslaget.

Samrådsredogörelsen godkändes av kommunstyrelsen tillsammans med en bearbetad utställningsversion av den fördjupade översiktsplanen för delar av landsbygden.

Här kan du ta del av samrådsredogörelsen. Pdf, 1.6 MB.

Utställning

Utställningen för planförslaget pågick under perioden 22 november 2021 till och med den 23 januari 2022.

Precis som i samrådet, så samlade kommunen under utställningen in synpunkter från kommuninvånare, föreningar, politiska partier, organisationer och myndigheter. Inbjudan till utställningen skickades till länsstyrelsen, till alla grannkommuner som gränsar till planförslaget, samt till organisationer och myndigheter, politiska partier och föreningar.

För att nå ut med information om att samrådet pågick annonserades i lokaltidningarna, i gratistidningen Annonsbladet (numera Lokalt i Falun), på lokala anslagstavlor inom planområdet och på kommunens hemsida och Facebooksida.

Allmänna möten under utställningen

Under utställningen hölls fyra stycken möten för allmänheten. Utifrån den bedömda omfattningen av coronapandemin så hölls två av mötena digitalt via Teams och två av mötena hölls som fysiska möten i formen öppet hus. Sammanlagt bedömdes drygt 35 deltagare/uppkopplingar delta på mötena, varav drygt 20 av dessa kom på de fysiska mötena och ca 15 uppkopplingar var med på de digitala mötena. både digitala och fysiska möten, för att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta.

 • Digitalt möte via Teams, 1 december 2021
 • Digitalt möte via Teams, 16 december 2021
 • Fysiskt möte i Bjursås, 2 december 2021
 • Fysiskt möte i Svärdsjö, 6 december 2021

Efter utställningen

Under utställningen gav länsstyrelsen ett granskningsyttrande daterat 2022-01-31.

Om du klickar här öppnas länsstyrelsens granskningsyttrande. Pdf, 143.4 kB.

Efter att utställningen avslutades sammanställde och kommenterade kommunen alla synpunkter som kommit in i ett särskilt utlåtande. Utifrån synpunkter som inkommit under utställningen föreslogs även vissa justeringar av planförslaget.

Om du klickar här öppnas det särskilda utlåtandet. Pdf, 726.8 kB.

Bedömningen är att planförslaget har ändrats så att alla länsstyrelsen synpunkter på innehållet har tillgodosetts. Synpunkten om att de riksintressanta områdena behöver planmässigt skydd tillgodoses inte, men anses vara en genomförandefråga.

Ingen av justeringarna av planförslaget bedöms vara en väsentlig ändring och därför krävs ingen ny utställning innan planförslaget antas.

Politisk hantering av antagandet

Den fördjupade översiktsplanen för delar av landsbygden ska antas av kommunfullmäktige. På väg dit passerar den kommunstyrelsens utvecklingsutskott och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är den instans som godkänner det särskilda utlåtandet.

Nedan redovisas den planerade politiska hanteringen.

 • Kommunstyrelsens utvecklingsutskott, 17 maj 2022
 • Kommunstyrelsen, 7 juni 2022
 • Kommunfullmäktige, 16 juni 2022

Laga kraft

När protokollet från kommunfullmäktige har justerats så sätts det upp på kommunens officiella anslagstavla. Därefter finns det under 3 veckor möjlighet att överklaga själva antagandebeslutet, en så kallad laglighetsprövning, om man anser att det på något sätt är felaktigt.

Om du klickar här kommer du till kommunens hemsida om att överklaga beslut och rättssäkerhet där kan du läsa mer om laglighetsprövning. Öppnas i nytt fönster.

Eftersom en översiktsplan är vägledande men inte bindande så är det inte möjligt att överklaga själva innehållet i översiktsplanen utan bara att beslutet tagits på rätt sätt.

Sidan uppdaterad 2022-05-05