Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som går på liten väg

Gående

I tätorterna på landsbygden har de boende gångavstånd till centrum och skolor. För snabb förflyttning utnyttjar gående normalt cykelvägar och trottoarer där sådana finns. På mindre lokalgator fungerar det ofta bra att gående och cyklister samsas med bilar i blandtrafik. Om gång- och cykelvägar saknas längs lite större vägar försämras istället tillgängligheten. Vid större vägar finns det ibland också ett behov av planskilda korsningar.

Grönområden och stigar kan användas både för förflyttning och som rekreation. De kan ge möjlighet till genvägar eller locka till en omväg för att ta del av upplevelsevärden, exempelvis naturområden eller kulturmiljöer.

Säkra passager

Större vägar genom tätorterna upplevs ofta som barriärer, framförallt när barn ska ta sig till skolan. I flera av tätorterna finns det barn som får skolskjuts för att deras skolväg inte är tillräckligt säker. De mest trafikerade vägarna ger de största barriäreffekterna. För dessa vägar är Trafikverket väghållare och beslutar tillsammans med Region Dalarna om lämpliga åtgärder och gör ekonomiska prioriteringar. Falu kommun är med som samrådspart vid framtagande av olika dokument under processen så som åtgärdsvalsstudie eller vägplan.

De största barriäreffekterna ser vi i Grycksbo och Bjursås där cyklister och gående behöver korsa väg 69. Samma problem finns till viss del även för väg 50 genom Toftbyn och Enviken. Även området längs väg 850 söder om Svärdsjö påverkas negativt av vägens barriäreffekter. För att minska barriäreffekterna kan man exempelvis bygga hastighetssäkrade passager eller planskilda passager för cyklister och gående, över eller under vägen.

Störst behov av planskild passage ser vi i Grycksbo. Här stannar majoriteten av linjebussarna vid väg 69 och resenärerna måste korsa vägen. Väg 69 är starkt trafikerad och längs långa sträckor är hastighetsbegränsningen 70 km/h. Skolbarn som bor nordost om väg 69 får skolskjuts långt upp i åldrarna trots att området egentligen ingår i tätorten. Förslag om att placera livsmedelsbutiken nordost om väg 69 gör att behovet av en planskild korsning ökar ytterligare.

I Bjursås skulle en planskild korsning vid väg 69 göra det möjligt att anlägga busshållplats där även de snabbare bussarna mellan Mora/Rättvik och Falun kan stanna. Det skulle förbättra tillgången till kollektivtrafik för Bjursås.

För väg 69 har Trafikverket genomfört en åtgärdsvalsstudie. Endast mindre åtgärder föreslås för att förbättra möjligheten för oskyddade trafikanter att korsa väg 69 i Bjursås och Grycksbo. Vid en exploatering i Grycksbo kan frågan om planskild korsning lyftas på nytt. Läs mer i områdesrekommendationerna för Grycksbo respektive Bjursås.

Om du klickar här kommer du till områdesrekommendationen för Grycksbo.

Om du klickar här kommer du till områdesrekommendationen för Bjursås.

I Danholn är inte vägens barriäreffekter så stora för själva tätorten. Men en planskild korsning vid väg 850 skulle göra att bussen mellan Falun och Svärdsjö inte längre behöver åka genom tätorten. Det skulle korta busslinjens restid och göra den till ett attraktivare alternativ till bilen.

Planeringsinriktning för Gående

  • Nya områden för bostäder, skolor och annan service, inklusive anläggningar för kultur och idrott ska placeras så att barn och unga kan ta sig till skolan eller en busshållplats på ett tillräckligt säkert sätt.
  • Vid utbyggnad av gång- och cykelvägar enligt cykelplanen ska barn och ungas väg till skola och busshållplats prioriteras i detaljutformningen, exempelvis vid utformning och placering av passager över större vägar.
Sidan uppdaterad 2022-05-05