Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bymiljö

Konsekvenser

Planförslaget ger en tydlig bild av hur Falu kommun tycker att de mest tätbefolkade delarna av landsbygden ska utvecklas och pekar ut områden som gör det möjligt att bygga ca 200 nya bostäder.

I det här avsnittet reder vi ut vilka konsekvenserna av förslaget blir och om den fördjupade översiktsplanen för delar av landsbygden bidrar till ett mer hållbart samhälle om 20 år.

Falun blir mer hållbart

I Översiktsplan FalunBorlänge är utgångspunkten att översiktsplaneringen ska leda till en omställning till ett ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbart samhälle. Med andra ord: ”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov.”

Läs mer om hållbar utveckling och utgångspunkterna för den fördjupade översiktsplanen i Översiktsplan FalunBorlänge. I den fördjupade översiktsplanen föreslår vi åtgärder för att Falu kommun ska bli mer hållbart.

Du kan läsa mer om strategier för hållbar samhällsplanering i Översiktsplan FalunBorlänge.

Om du klickar här kommer du till avsnittet Strategier för hållbar samhällsplanering i Översiktsplan FalunBorlänge. Öppnas i nytt fönster.

Nollalternativ

För att planförslagets konsekvenser ska bli tydliga är det bra att jämföra med ett nollalternativ. I det här fallet är nollalternativet den situation som är om 20 år om den fördjupade översiktsplanen för delar av landsbygden inte antas. Nollalternativet innebär att Översiktsplan FalunBorlänge användas som vägledning i beslut.

Behovsbedömning

En översiktsplan kan normalt antas medföra betydande miljöpåverkan och därmed kräva en miljöbedömning och upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning. Då den fördjupade översiktsplanen för delar av landsbygden i Falu kommun omfattar en begränsad del av kommunen och utgår från redan gjorda ställningstaganden i översiktsplan FalunBorlänge görs en behovsbedömning. Planförslaget har påbörjats före 1 januari 2018 varför de tidigare reglerna i miljöbalken 6 kapitel gäller.

Hållbarhetsbedömning

I hållbarhetsbedömningen tittar vi på planförslagets konsekvenser dels utifrån kommunala mål och dels utifrån de nationella miljömålen. Konsekvenserna utifrån de kommunala målen redovisas med utgångspunkt i de fem kommunala målområden som redovisas i Årsplan med budget för 2022–2024. De fem målområdena utgår från de globala målen i agenda 2030.

Sidan uppdaterad 2022-09-22