Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kommunala mål

Vi vill ha en positiv utveckling i Falun och en hållbar utveckling för alla.

Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling. Den vanligaste definitionen är: "Hållbar utveckling är utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Ett större Falun, vår vision, kräver att vi tar hänsyn till den ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionen av hållbar utveckling när vi fattar beslut. Då kan vi skapa möjligheter för kommande generationer att leva ett gott liv.

Redovisningen av konsekvenser för kommunala mål görs utifrån de fem målområden som redovisas i Årsplan med budget 2022–2024 och de övergripande beskrivningar av målområdena som presenteras där.

Om du klickar här öppnas Årsplan med budget 2022-2024. Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

God utbildning för alla

Målsättningen är att Falu kommuns skolor ska hålla en hög och likvärdig kvalitet. Barnet ska sättas i centrum och uppleva en sammanhållen ”skolresa” från förskolan till gymnasiet.

Målområdet är kopplat till följande globala mål:

 • 1 Ingen fattigdom (till viss del)
 • 3 God hälsa och välbefinnande
 • 4 God utbildning för alla
 • 5 Jämställdhet
 • 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (till viss del)
 • 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (till viss del)
 • 10 Minskad ojämlikhet
 • 11 Hållbara städer och samhällen (till viss del)
 • 12 Hållbar konsumtion och produktion (till viss del)
 • 13 Bekämpa klimatförändringarna (till viss del)
 • 16 Fredliga och inkluderande samhällen (till viss del)

Planförslaget bedöms bidra något positivt till att uppfylla målområdet genom att

 • Befintliga skolnaturområden har värderats högt vid avvägningar mot andra intressen.
 • Riktvärden för skolnaturområden säkerställer god tillgång till skolnaturområden i framtida ärenden.

Egen försörjning

Målsättningen är att kommunen ska skapa förutsättningar för varje individs oberoende och möjlighet till egen försörjning. Alla människor ska komma in på arbetsmarknaden och både orka och vilja jobba ett långt, hållbart arbetsliv.

Målområdet är kopplat till följande globala mål:

 • 1 Ingen fattigdom
 • 3 God hälsa och välbefinnande
 • 4 God utbildning för alla
 • 5 Jämställdhet
 • 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • 10 Minskad ojämlikhet
 • 11 Hållbara städer och samhällen (till viss del)

Planförslaget bedöms inte hantera några frågor som kan bidra till att uppfylla eller motarbeta målområdet.

Växande näringsliv

Målsättningen är att Falu kommun ska ha ett växande näringsliv och ett attraktivt företagsklimat. Företag ska vilja etablera sig i kommunen och ett gott företagsklimat skapar jobb och välfärd. För att skapa förutsättningar för ett växande näringsliv behöver kommunen göras attraktiv på många olika sätt både genom service som är både snabb och av god kvalitet samt genom att planera för nya bostäder, arbetsplatser och mark för företag samt genom att sköta om fastigheter och ytor på ett bra sätt.

Målområdet är kopplat till följande globala mål:

 • 4 God utbildning för alla
 • 5 Jämställdhet (till viss del)
 • 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • 11 Hållbara städer och samhällen
 • 12 Hållbar konsumtion och produktion (till viss del)
 • 13 Bekämpa klimatförändringarna (till viss del)

Planförslaget bedöms bidra positivt till målområdet genom att

 • Förtydligar kommunens syn på utvecklingen på landsbygden så att prövningar och processer blir mer förutsägbara och effektivare.
 • Visa lämpliga områden för bostäder och verksamheter på landsbygden
 • Visa hur förtätningar bör anpassas för att behålla landsbygdens karaktär och attraktivitet
 • På ett tydligt sätt säkrar mark för möjliga framtida infrastruktursatsningar.

Attraktiv boendekommun

Målsättningen är att Falun ska vara en attraktiv boendekommun som präglas av goda livsmiljöer. Genom fokus på bland annat trygghet, bra bostäder, hållbara kommunikationer bidrar kommunen till att invånare och besökare trivs och mår bra i trygga, hållbara och tillgängliga miljöer. De fördjupade översiktsplanerna har en viktig roll att fylla för att uppnå målområdet.

Målområdet är kopplat till följande globala mål:

 • 1 Ingen fattigdom (till viss del)
 • 3 God hälsa och välbefinnande
 • 4 God utbildning för alla
 • 5 Jämställdhet (till viss del)
 • 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (till viss del)
 • 10 Minskad ojämlikhet
 • 11 Hållbara städer och samhällen
 • 13 Bekämpa klimatförändringarna (till viss del)
 • 16 Fredliga och inkluderande samhällen (till viss del)

Planförslaget bedöms bidra positivt till målområdet genom att

 • Redovisa hur planförslaget i olika områden har tagit vara på diskussionerna från de dialogmöten som föregick planförslaget.
 • Förtydliga kommunens viljeinriktning för utvecklingen på landsbygden och därmed vara en del av kommunens aktiva samhällsplanering.
 • Visa på möjliga platser för nybyggnation av bostäder och verksamheter på landsbygden.
 • Visa hur förtätningar bör anpassas för att behålla landsbygdens karaktär och attraktivitet.
 • Planeringsinriktningar för exempelvis ekosystemtjänster och kulturmiljö bidrar till att utveckla och skapa miljöer där människor trivs.
 • Redovisa hur utvecklingen i olika områden bör ske för att stärka den befintliga identiteten.
 • Se till att tillgången till kollektivtrafik och säkra skolvägar är en del av bedömningen när lämpliga områden för nya bostäder pekas ut.

Bekämpa klimatförändringen

Målsättningen är att Falu kommun ska ta sitt klimatansvar på allvar och prioritera åtgärder mot klimatförändringarna. Kommunen ska verka för ett samhälle med så låg klimatpåverkan som möjligt genom minskade utsläpp och förnybara energikällor. Den fysiska planeringen kan bidra till ett klimat- och miljöanpassat samhälle blanda annat genom att skapa förutsättningar för barn och unga att välja aktiva skoltransporter exempelvis genom att arbeta med säkra skolvägar och genom att främja robusta och varierade ekosystem.

Målområdet är kopplat till följande globala mål:

 • 3 God hälsa och välbefinnande
 • 4 God utbildning för alla (till viss del)
 • 6 Rent vatten och sanitet för alla (till viss del)
 • 7 Hållbar energi för alla (till viss del)
 • 11 Hållbara städer och samhällen
 • 12 Hållbar konsumtion och produktion
 • 13 Bekämpa klimatförändringarna
 • 15 Ekosystem och biologisk mångfald (till viss del)

Planförslaget bedöms ha viss negativ påverkan på målområdet genom att

 • Byggande på landsbygden generellt bedöms bidra till ett större behov av transporter med bil.
 • Nybyggnation påverkar klimatet negativt.
 • Planeringsinriktningar för exempelvis ekosystemtjänster och gång- och cykelvägar bidrar till att göra den negativa påverkan på klimatförändringarna så liten som möjligt.
 • Vid utpekande av nya områden för bostäder och verksamheter har förutsättningar för att ge så liten negativ påverkan på klimatförändringarna som möjligt varit en del av bedömningen, exempelvis närhet till kollektivtrafik och allmänt vatten och avlopp.
Sidan uppdaterad 2022-09-22