Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Nationella mål

Sveriges miljömål består av ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och ett tjugotal etappmål. Nedan redovisas konsekvenserna utifrån femton mål eftersom Falu kommun saknar fjällmiljöer. Tolv av miljömålen bedöms även på regional nivå och det finns ett regionalt åtgärdsprogram. Målåret var först 2020 men är nu 2030.

Du kan läsa mer om det nationella miljömålsarbetet på hemsidan Sveriges miljömål och mer om det regionala miljömålsarbetet på länsstyrelsens hemsida.

Om du klickar här öppnas hemsidan Sveriges miljömål. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du klickar här öppnas länsstyrelsens hemsida om det regionala miljömålsarbetet och den regionala uppföljningen av miljömålen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Generationsmålet

Generationsmålet innebär att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De stora miljöproblemen ska lösas utan att miljö- och hälsoproblem ökar utanför Sveriges gränser. Miljömålen infördes 1999 vilket innebär att generationsmålet skulle vara uppfyllt 2020.

Begränsad klimatpåverkan

Utvecklingen nationellt är negativ och det ser inte ut som att målet kan uppnås till 2030. Målet utvärderas inte på regional nivå.

Planförslaget påverkar möjligheten att uppfylla målet negativt för att:

 • Nybyggnation bidrar till negativ klimatpåverkan.
 • Genom att uppmuntra att fler bor på landsbygden får man räkna med ökad andel biltrafik.
 • Men planförslaget hanterar möjligheten att använda hållbara transporter.

Frisk luft

Utvecklingen nationellt är positiv och det ser ut som att målet kan uppnås 2030. Även regionalt är utvecklingen positiv, men där ser målet inte ut att uppnås.

Planförslaget påverkar inte möjligheten att uppfylla målet varken positivt eller negativt för att:

 • Vedeldning kan innebära problem med luftkvaliteten lokalt.
 • Eftersom bebyggelsen är glesare på landsbygden än i staden, även i tätorterna, så har luftföroreningar från biltrafik goda möjligheter att blandas ut till godtagbara nivåer.

Bara naturlig försurning

Utvecklingen nationellt är positiv men det ser inte ut som att målet kan uppnås 2030. Regionalt visar utvecklingen ingen tydlig riktning men även där ser det inte ut som att målet kan uppnås 2030.

Planförslaget påverkar inte möjligheten att uppfylla målet varken positivt eller negativt för att:

 • Skogsbrukets försurande påverkan kan inte påverkas av den fördjupade översiktsplanen.
 • Utsläpp från fordon kan eventuellt komma att öka, exempelvis om ökad andel elbilar inte kan uppväga ökad trafik.

Giftfri miljö

Utvecklingen nationellt visar ingen tydlig riktning och det ser inte ut som att målet kan uppnås 2030. Regionalt är utvecklingen negativ och även här det inte ut som att målet kan uppnås 2030.

Planförslaget påverkar inte möjligheten att uppfylla målet varken positivt eller negativt för att:

 • Stora delar av målet kan inte styras av den fördjupade översiktsplanen.
 • Planförslaget lyfter fram att jordbruket hör hemma på landsbygden. Konventionellt jordbruk är generellt en stor användare av kemikalier, hur jordbruket bedrivs är dock inte något som styrs av den fördjupade översiktsplanen.

Skyddande ozonskikt

Utvecklingen nationellt visar ingen tydlig riktning men det ser ut som att målet kan uppnås 2030. För detta mål görs ingen regional bedömning.

Planförslaget påverkar inte möjligheten att uppfylla målet varken positivt eller negativt för att:

 • Stora delar av målet kan inte styras av den fördjupade översiktsplanen.
 • Utsläpp från fordon kan eventuellt komma att öka, exempelvis om ökad andel elbilar inte kan uppväga ökad trafik.

Säker strålmiljö

Utvecklingen nationellt visar ingen tydlig riktning men det ser ut att vara nära att målet kan uppnås 2030. För detta mål görs ingen regional bedömning.

Planförslaget påverkar möjligheten att uppfylla målet både positivt och negativt för att:

 • Ökad risk för radon från mark finns i delar av planområdet. Radonhalter i byggnader kan motverkas med rätt byggnadsteknik.
 • Hänsyn till kraftledningar har tagits för nya bostadsområden.

Ingen övergödning

Utvecklingen nationellt visar ingen tydlig riktning och det ser inte ut som att målet kan uppnås 2030. Den regionala bedömningen överensstämmer med den nationella.

Planförslaget påverkar möjligheten att uppfylla målet både positivt och negativt för att:

 • Alla nya bostäder riskerar att öka belastningen på recipienter vilket kan vara negativt.
 • Nya bostadsområden ansluts till allmänt VA eller större gemensamhetsanläggningar vilket kan vara positivt.
 • Planförslaget fokuserar också på förtätningar och vid enskilda VA-anläggningar kan påverkan på naturen öka.
 • Jordbrukets arealer minskar bara marginellt så dess påverkan på måluppfyllnaden förändras inte.

Levande sjöar och vattendrag

Utvecklingen nationellt visar ingen tydlig riktning och det ser inte ut som att målet kan uppnås 2030. Den regionala bedömningen överensstämmer med den nationella.

Planförslaget påverkar möjligheten att uppfylla målet både positivt och negativt för att:

 • All ianspråktagande av strandnära miljöer är negativt för målet
  • Då LIS-områden justerats så minskar den möjliga negativa påverkan jämfört med översiktsplan FalunBorlänge.
  • Nya LIS-områden vid små vattendrag ökar den negativa påverkan.

Grundvatten av god kvalitet

Utvecklingen nationellt visar ingen tydlig riktning och det ser inte ut som att målet kan uppnås 2030. Även regionalt visar utvecklingen inte någon tydlig riktning, men det är nära att målet uppnås.

Planförslaget påverkar inte möjligheten att uppfylla målet varken positivt och negativt för att:

 • Ny bebyggelse föreslås i kanten av Svärdsjöåsen.
 • Planförslaget förtydligar hur dricksvattentäkter ska skyddas.
 • Målet hanteras främst på andra sätt än genom den fördjupade översiktsplanen.

Hav i balans och levande kust och skärgård

Utvecklingen nationellt visar ingen tydlig riktning och det ser inte ut som att målet kan uppnås 2030. Målet utvärderas inte regionalt.

Planförslaget påverkar inte möjligheten att uppfylla målet varken positivt och negativt för att:

 • Falu kommun saknar kust så påverkan på målet är sekundär.
 • Planen förslår inga anläggningar eller verksamheter som förväntas ge ökade
  utsläpp av gifter.

Myllrande våtmarker

Utvecklingen nationellt är negativ.

Utvecklingen nationellt är negativ och det ser inte ut som att målet kan uppnås 2030. Regionalt visar utvecklingen ingen tydlig riktning men inte heller här ser målet ut att kunna uppnås.

 • Inga föreslagna förändringar av våtmarker.
 • Inte heller några förbättringar av våtmarker föreslås.

Levande skogar

Utvecklingen nationellt är negativ och det ser inte ut som att målet kan uppnås 2030. Den regionala bedömningen överensstämmer med den nationella.

Planförslaget påverkar möjligheten att uppfylla målet negativt för att:

 • Nybyggnation föreslås i skogsmark vilket påverkar målet negativt, dock i begränsad omfattning.

Ett rikt odlingslandskap

Utvecklingen nationellt är negativ och det ser inte ut som att målet kan uppnås 2030. Den regionala bedömningen överensstämmer med den nationella.

Planförslaget påverkar möjligheten att uppfylla målet svagt negativt för att:

 • Nybyggnation i begränsad omfattning föreslås på jordbruksmark vilket påverkar målet negativt.
 • Planförslaget förtydligar när det är okej att bygga på jordbruksmark vilket är positivt för måluppfyllelsen.

God bebyggd miljö

Utvecklingen nationellt visar ingen tydlig riktning och det ser inte ut som att målet kan uppnås 2030. Regionalt är utvecklingen positiv men det ser ändå inte ut som att målet kan uppnås.

Planförslaget påverkar möjligheten att uppfylla målet positivt för att:

 • Planförslaget utgår från att skapa en hållbar bebyggelsestruktur på landsbygden även om det finns vissa försvårande omständigheter genom avstånd och kundunderlag för kollektivtrafik.
 • Planförslaget har hanterat förutsättningar som kulturmiljö, ekosystemtjänster, miljö- och hälsoaspekter, hushållning med resurser, med mera i bedömningen av nya områden.

Ett rikt växt och djurliv

Utvecklingen nationellt är negativ och det ser inte ut som att målet kan uppnås 2030. Den regionala bedömningen överensstämmer med den nationella.

Planförslaget påverkar möjligheten att uppfylla målet svagt negativt för att:

 • Nybyggnation föreslås på naturmark, men planförslaget undviker negativa förändringar på formellt skyddade naturområden.
Sidan uppdaterad 2022-09-22