Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Mark- och vattenanvändning

Enligt plan- och bygglagen ska en översiktsplan redovisa grunddragen i användningen av mark- och vattenområden. Planläggningen ska också främja en ändamålsenlig struktur av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder. Avsnittet Mark- och vattenanvändning fokuserar på att beskriva kommunens syn på förändringar och lämplig utveckling inom planområdet.

I användningskartan nedan redovisas markanvändning för alla områden som ingår i den fördjupade översiktsplanen för delar av landsbygden. Användningarna delas in i tätort, landsbygd, verksamheter och industri, transportinfrastruktur, teknisk anläggning, areell näring, grönområde, natur och friluftsliv och vatten. Varje yta inom planområdet har en användning och du kan läsa mer om varje användning i avsnittet Beskrivning av markanvändningar.

Nedanför kartan hittar du länkar till andra avsnitt som också berör mark- och vattenanvändning och beskrivning av de beteckningar och den information som finns i kartan.

Under Områdesrekommendationer finns beskrivningar av tätorter med kommunal service inom planområdet och vissa andra områden. Där förklaras hur avvägningar har gjorts och det finns en beskrivning av kommunens syn på hur bebyggelse ska utvecklas.

Områden för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) är områden där kommunen anser att det är lämpligt med större möjligheter till strandskyddsdispens. Avsnittet med en samlad karta över de LIS-områden som ingår i planområdet samt en kort beskrivning av de justeringar som gjorts från Översiktsplan FalunBorlänge finns under avsnittet Hänsyn, du hittar det här.

Under Bo och leva redovisas mer i detalj hur kommunen ser på bostäder och service.

Om du klickar här kommer du till avsnittet Bo och leva.

Beteckningar i kartan

När du zoomar in i kartan ovan är vissa områden förtydligade med bokstavsbeteckningar som mer i detalj talar om hur området är tänkt att användas. Beteckningarna finns främst på områden som föreslås få ny användning eller där det finns värden som det är viktigt att ta hänsyn till. Här beskrivs vad beteckningarna betyder.

B – Bostäder, beteckningen omfattar både en- och tvåbostadshus och flerbostadshus.

C – Centrumfunktioner, funktioner som behöver ligga centralt i serviceorter eller nära större transportleder, tex. handel, kontor, samlingslokaler och olika typer av service.

D – Dricksvattenresurs, vid förändringar kan hänsyn krävas till dricksvattenresursens skyddsbehov.

F – Friluftsområde, exempelvis elljusspår och skidspår.

I – Idrottsområde, exempelvis fotbollsplaner och alpina anläggningar.

K – Hela eller nästan hela området bedöms ha kulturmiljövärden, exempelvis på grund av utpekanden i kommunens kulturmiljöprogram.

(k) – Inom området finns mindre områden eller enstaka byggnader som bedöms ha kulturmiljövärden eller så omfattar området äldre eller nyare bebyggelse vars kulturhistoriska eller miljömässiga värden behöver bedömas mer i detalj innan det genomförs förändringar.

N – Områden som är av riksintresse för naturvården eller skyddade genom naturreservat.

(n) – Områden som bedöms ha stora naturvärden men saknar formellt skydd.

O – Jordbruk eller skogsbruk (areella näringar).

Q – Områden som är av riksintresse för kulturmiljövården.

Sk – Kommersiell service, exempelvis affärer.

Ss – Offentlig service, exempelvis skola, förskola, äldreboende och vårdcentral.

V – Verksamheter.

(v) – Verksamheter som inte är störande för omgivningen.

Information om varje yta i kartan

I den information som man får fram när man klickar på en yta i kartan så beskrivs områdets förutsättningar och kommunens avsikter mer ingående.

Namn

Områdets namn beskriver dess ungefärliga läge med hjälp av närmaste tätort och i första hand namnet på närmaste gata. För områden för landsbygdsutveckling i Strandnära lägen anges namnen med hjälp av aktuellt vatten eller vattendrag samt i första hand gata eller adress för närmaste bebyggelsegrupp.

Områdesanvändning

Redovisar vilken användning Falu kommun anser att området ska ha framöver. Varje användning har en egen sida i vänstermenyn som beskriver vad användningen innebär.

Preciserad markanvändning

Preciserar vad området är lämpligt att användas till. Redovisas främst för områden där det föreslås förändrad markanvändning.

Pågående/Utvecklad/Ändrad användning

Pågående
Pågående mark- och vattenanvändning fortsätter i huvudsak som hittills. Förändringar som inte påverkar områdets användning eller karaktär i allt för stor utsträckning kan förekomma, exempelvis förtätning med enstaka byggnader eller mindre områden som kan passas in eller fungera som en förlängning av befintliga strukturer.

Utvecklad
Områden som pekas ut för utvecklad markanvändning anses vara lämpliga för större förändringar genom förtätning eller ändrad användning. Den ändrade användningen behöver dock hålla sig inom samma övergripande markanvändning som nuvarande bebyggelse.

Ändrad användning
Nuvarande användning eller karaktär ersätts eller kan ersättas. Det handlar vanligtvis om exploatering av obebyggda områden.

Tidsavsikt

För varje användning som redovisas som Ändrad användning anges när i tid förändringen förväntas ske för att tydliggöra om vissa områden är lämpligare att börja utveckla än andra.

Kort sikt 0–10 år
Projekt och åtgärder som är lämpliga att påbörja från att den fördjupade översiktsplanen är klar. Tidsangivelsen ska inte ses som ett krav på eller löfte om att projektet eller åtgärden är klar inom 10 år.

Lång sikt 10–20 år
Projekt och åtgärder som bör påbörjas först efter att alla oexploaterade områden redovisade på kort sikt har genomförts eller kommit tillräckligt lång i sin planering.

Tillkommande antal bostäder

För oexploaterade områden där bostäder föreslås redovisas hur många bostäder/hus som förväntas kunna tillkomma och vilken typ av bostäder som är aktuellt, exempelvis en- och tvåbostadshus (villor) eller flerbostadshus (lägenheter).

Tillkommande antal hektar mark

För oexploaterade områden där verksamheter föreslås redovisas hur många hektar verksamhetsmark som förväntas kunna tillkomma.

Kulturmiljö och världsarv

En kort beskrivning av områdets kulturmiljövärden och eventuella koppling till världsarvet.

Ekosystemtjänster

En kort beskrivning av befintliga ekosystemtjänster i området.

Resor och transporter

En kort beskrivning av områdets förutsättningar för resor och transporter med fokus på gång- och cykel samt kollektivtrafik.

Miljö- och riskfaktorer

En beskrivning av förutsättningar för risker för hälsa och säkerhet.

Vatten- och spillvatten

En beskrivning av förutsättningarna för att lösa områdets framtida behov av vatten och spillvatten (VA).

Hänsyn

En beskrivning av vilka förutsättningar som kräver hänsyn i fortsatt planläggning eller vid bygglov eller olika tillstånd.

Ställningstagande och konsekvenser

En beskrivning av särskilda rekommendationer eller avvägningar som har gjorts i arbetet med den fördjupade översiktsplanen eller som behöver göras i den fortsatta planeringen.

Sidan uppdaterad 2022-09-22