Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Skogsmaskin

Areell näring

Inom områden som redovisas som areell näring har den areella näringen företräde i normalfallet. I dessa områden kan det dock finnas spridda bostäder eller verksamheter som behöver viss hänsyn. Andra starka värden som kulturmiljövärden och natur- och friluftslivsvärden kan också innebära att den areella näringen på enstaka platser måste stå tillbaka.

På grund av att större delen av jordbruksmarken i Falu kommun är bladad med bostäder redovisas jordbruksmark inom användningen Landsbygd.

Skogsbruk

Alla områden som redovisas som areell näring i den här fördjupade översiktsplanen används för skogsbruk. Nya bostäder och verksamheter i dessa områden ska placeras i anslutning till befintliga bostäder eller verksamheter. Nya, spridda bostäder kan nämligen försvåra för skogsbruket genom att det tillkommer nya områden där hänsyn behöver visas, och därför ska denna typ av etableringar undvikas

Naturvärden

Områden med kända höga naturvärden redovisas som natur och friluftsliv. Det kan dock förekomma områden med höga naturvärden som ännu inte är kända eller som är för små för att särredovisa. Om naturvärdena är tillräckligt höga kan skogsbrukets intressen behöva stå tillbaka även om området är utpekat som Areell näring.

Planeringsinriktning för användningen Areell näring

  • Inom områden som redovisas som areell näring har näringens intressen i normalfallet företräde framför andra markanvändningar. Undantag från detta kan i vissa fall behöva göras för befintliga bostäder och verksamheter samt kulturmiljövärden eller värden för natur- och friluftsliv som inte har varit möjligt eller rimligt att särredovisa.
  • Eventuella etableringar av nya bostäder och mindre verksamheter ska placeras i direkt anslutning till befintliga bostäder och/eller verksamheter och därmed inte bidra till ytterligare spridd bebyggelse.
Sidan uppdaterad 2022-09-22