Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tansvallen

Grönområde

I användningen Grönområde ingår anlagda områden för fritidsaktiviteter som äger rum utomhus. Områdena omfattar större ytor och/eller används av så många att det är motiverat att peka ut dem särskilt.

Antalet personer som använder ett grönområde motiverar att det finns parkeringsmöjligheter i anslutning till området. I användningen kan det också ingå större parker och andra typer av grönområden, inom planområdet finns dock inte några sådana.

Skidanläggning och golfbana

I denna fördjupade översiktsplan för delar av landsbygden är det två typer av anläggningar som pekas ut som grönområden, dels golfbana och dels mindre alpin skidanläggning. Oavsett inriktning har anläggningar som pekas ut som Grönområde en förhållandevis naturlik utformning och är till största delen bevuxna med någon typ av vegetation. Anläggningen har liten andel hårdgjord eller grusad yta och få byggnader.

Större alpina skidanläggningar med service, boendemöjligheter och liknande i anslutning till anläggningen redovisas som användningen ”Tätort” då de ger liknande påverkan på omgivningen som tätorter.

Mindre grönområden ryms inom andra användningar

Mindre parker, grönområden och andra idrottsanläggningar redovisas inte separat utan ryms inom områden som redovisas som exempelvis Tätort eller Landsbygd. Områden för elljusspår och skidspår redovisas vid behov som Natur och friluftsliv.

Planeringsinriktning för användningen Grönområde

  • Områden utpekade som Grönområde ska ha en naturlik karaktär där hårdgjorda eller grusade ytor samt byggnader endast får utgöra en mindre del av anläggningen.
  • Områden som pekas ut som Grönområde kan ibland innebära viss omgivningspåverkan. Vid förändringar i verksamheten eller i närmiljön behöver hänsyn tas till detta.
Sidan uppdaterad 2022-09-22