Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utsikt Linghed

Landsbygd

Områden med markanvändningen landsbygd består av glesare bebyggelse än det som betecknas tätort. Inom användningen landsbygd finns i många områden äldre bebyggelsestrukturer och stora delar av landsbygden innehåller kulturhistoriska värden.

Jordbruksmark

Stora delar av de områden som redovisas som Landsbygd omfattar jordbruksmark. Jordbruksmarken inom den fördjupade översiktsplanen för landsbygden är precis som i stora delar av Falu kommun till största delen småbruten och framförallt i stor utsträckning har bostäder insprängda mellan jordbruksmarken. På grund av blandningen av jordbruksmark och bostäder redovisas inte jordbruksmarken som användningen Areell näring utan som Landsbygd. Jordbruksmarken är lika viktig för näringen oavsett.

Jordbruk och bostäder

Inom användningen landsbygd ska det framförallt finnas jordbruk och bostäder. Här ingår även grönområden och vissa andra verksamheter, exempelvis egna företag eller specialaffärer knutna till platsen. Det kan också finnas offentlig service som skola inom områden för landsbygd.

Djurhållning är ett naturligt inslag

På landsbygden är djurhållning ett naturligt inslag, både när det gäller heltidsjordbruk och djurhållning som fritidsintresse. Båda delarna är lika viktiga för att hålla landskapet öppet och bibehålla många av de vackra vyer och tilltalande boendemiljöer som finns på landsbygden idag.

Den som bor på landsbygden behöver vara införstådd med att boendemiljön kan innebära att grannens tupp gal på morgonen eller att det luktar gödsel på vissa tider på året.

Bystrukturer och stora tomter

På landsbygden är bebyggelsen till största delen samlad i bystrukturer. Bystrukturerna kan se olika ut, det finns klungor av bebyggelse, radbyar och ibland också mer spridd och gles bebyggelse. Stora ensamliggande gårdar, ofta bergsmansgårdar, är också ett förekommande inslag med tydlig karaktär.

På landsbygden är tomterna oftast större än i tätorten och uthusen är fler. Bebyggelsen visar att den vuxit fram lite i taget genom att husens utseende, storlek med mera varierar.

Nybyggnation kräver viss hänsyn

Landsbygdens bebyggelse har vuxit fram lite i taget under många år. Här har det inte i samma utsträckning som i staden eller tätorten bildats helt nya bostadsområden, även om det också förekommer. Istället är de gamla bebyggelsestrukturerna fortfarande tydliga.

När man bygger nytt inom områden för landsbygd behöver man därför tänka på att anpassa bebyggelsen till landskapet och den befintliga bebyggelsestrukturen. Det är ett ganska starkt allmänt intresse eftersom det är avgörande för att landsbygden ska behålla sin befintliga karaktär och identitet. Dessa anpassningar är normalt också nödvändiga för att behålla upplevelsen av det öppna odlingslandskapet, något som är ännu en bidragande orsak till landsbygdens attraktivitet. I avsnittet om att anpassa bebyggelse till platsen kan du läsa mer om hur man anpassar ny bebyggelse till landskapet och befintliga bebyggelsestrukturer.

Om du klickar här kommer du till avsnittet Att anpassa bebyggelse till platsen.

Planeringsinriktning för användningen Landsbygd

  • Inom områden som redovisas som landsbygd är påverkan från jordbruk och djurhållning ett normalt inslag året om. Kommunen bör aktivt informera om detta vid förhandsbesked och bygglov för nya bostadshus. Med hänsyn till den tydliga karaktären har också den som bygger inom område som redovisas som landsbygd ett ansvar att förstå att jordbruk och djurhållning förekommer.
  • Nya bostäder ska inte hindra ett aktivt jordbruk
  • Byggande på jordbruksmark får bara ske under särskilda omständigheter och följa rekommendationerna i avsnittet Bebyggelse på jordbruksmark.
  • Inom områden som redovisas som landsbygd ska ny bebyggelse som ligger i anslutning till det öppna jordbrukslandskapet normalt följa rekommendationerna i avsnittet Att anpassa bebyggelse till platsen.
Sidan uppdaterad 2022-09-22