Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utsikt från Bjursberget

Natur och friluftsliv

Inom användningen Natur och friluftsliv redovisas områden som har stora natur- och/eller friluftslivsvärden. Det kan röra sig om områden där naturen är formellt skyddad, exempelvis ett naturreservat, eller ett område med stigsystem som används av många.

Motionsspår och liknande kan också ingå i användningen när dessa bör redovisas separat. De lokala elljusspåren i orterna är viktiga för allmänheten och redovisas därför som Natur och friluftsliv. Områden som är viktiga för natur- och friluftsliv bidrar ofta med många ekosystemtjänster oavsett om de ingår i användningen Natur- och friluftsliv eller som en del i andra användningar.

Områden för Natur och friluftsliv kan innehålla anläggningar

Inom områden som pekats ut som Natur och friluftsliv kan det finnas vissa anläggningar, exempelvis anlagda leder eller elljusspår, rastplatser och slogbodar.

Jord- och skogsbruk bör bedrivas med viss hänsyn

I områden för Natur och friluftsliv har natur- och friluftslivsvärden företräde framför jord- och skogsbrukets intressen. Jord- eller skogsbruket behöver bedrivas på ett sätt som gör att de värden som finns i området blir kvar. Det kan innebära olika saker för olika områden och behöver inte innebära ett hinder för ett aktivt jord- eller skogsbruk. Påverkan kan handla om allt från tydliga skötselplaner i formellt skyddade naturområden som naturreservat, till att leder och stigar hålls framkomliga vid skogsskötsel i områden som är viktiga för friluftslivet.

Mindre områden för Natur och friluftsliv ryms inom andra användningar

Mindre naturområden och idrottsanläggningar redovisas inte alltid separat utan ryms ibland inom områden som redovisas som exempelvis Tätort eller Landsbygd. Likaså redovisas normalt den lokala idrottsplatsen som Tätort även om området med stigsystem och elljusspår redovisas som Natur och friluftsliv. Områden som redovisas som Vatten kan också ha liknande egenskaper som Natur och friluftsliv, men då vatten och land ger olika möjligheter redovisas vattenområden för sig.

Planeringsinriktning för användningen Natur och friluftsliv

  • I områden som redovisas som natur- och friluftsliv ska värden för natur och friluftsliv prioriteras högre än andra identifierade värden om inget annat angetts.
  • Att ett område är utpekat för natur- och friluftsliv behöver inte alltid innebära ett hinder mot ett aktivt jord- eller skogsbruk, under förutsättning att de åtgärder som görs tar hänsyn till områdets värden.
  • Normalt ska det råda en restriktiv hållning till nya större anläggningar inom områden för Natur- och friluftsliv, men frågan måste prövas i varje enskilt fall då lämpligheten beror på områdets inriktning och värden. Parkeringsplatser för områdets behov, slogbodar och att märka upp nya leder eller bygga ut elljusspår kan vara lämpligt på vissa platser om de utförs på rätt sätt.
Sidan uppdaterad 2022-09-22