Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Teknisk anläggning

Användningen Teknisk anläggning redovisas för större områden som behövs för att försörja samhället med exempelvis energi, vatten eller IT och telekommunikation.

Vindkraft

Områden för vindkraft pekades ut i Översiktsplan FalunBorlänge och kommer inte omprövas i denna fördjupade översiktsplan eftersom den typen av avvägningar bäst görs i större sammanhang som kommuntäckande översiktsplaner.

I planområdet i denna fördjupade översiktsplan ingår dock delar av ett område för vindbruk söder om Hillersboda som pekades ut i Översiktsplan FalunBorlänge. Området ligger därmed kvar och redovisas som Teknisk anläggning. Det inkluderas i den fördjupade översiktsplanen för att tydliggöra hur det kan användas i övrigt.

Under tiden som området inte används för vindbruk kan skogsbruk fortsätta som i dagsläget. Det kan också vara möjligt att dra skidspår och andra enklare anlagda leder i området och på så sätt utveckla området runt skidbacken. Mer kostsamma anläggningar bör dock inte anläggas inom området för vindkraft eftersom det med hänsyn till risken för iskast kan vara olämpligt att uppmuntra till vistelse i området vintertid om området byggs ut med vindkraft.

Dricksvattenförsörjning

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Ett långsiktigt skydd av grund- och ytvattenförekomster är avgörande för att bevara en god dricksvattenkvalitet i tillräcklig kvantitet.

De långa avstånden på Faluns landsbygd gör det extra viktigt att skydda de dricksvattenresurser som finns eftersom överföringsledningar från andra dricksvattenresurser riskerar att bli mycket kostsamma med hänsyn till befolkningstätheten. Detta är särskilt viktigt att beakta i de norra kommundelarna.

Områden som bedöms vara extra viktiga för dricksvattenförsörjningen i kommunen pekas därför ut som teknisk anläggning, vattenförsörjning. Viktiga områden för dricksvattenförsörjning kan även finnas inom andra användningar varför det alltid är viktigt att läsa rekommendationerna kopplat till respektive område.

I områden utpekade som teknisk anläggning, vattenförsörjning får inte förutsättningarna att använda råvattenresursen försämras. Möjligheten att använda råvattenresursen är av så stor vikt att andra användningar av marken behöver stå tillbaka om de riskerar att påverka dricksvattenresursen negativt.

Försiktighetsprincipen ska användas varför ingen ny eller utökad verksamhet eller förändrad markanvändning är tillåten om det inte är uppenbart att förändringen inte ökar risken för negativ påverkan på vattenresursen, exempelvis att industrimark omvandlas till bostäder.

Planeringsinriktning för användningen Teknisk anläggning

  • För områden avsedda för vindbruk hänvisas till Översiktsplan FalunBorlänge kapitel 12. Vindkraft Öppnas i nytt fönster..
  • Innan utbyggnad av vindkraft blir aktuell kan områden för vindkraft ofta användas för pågående verksamhet eller ny verksamhet som inte kräver större ekonomiska investeringar, tex. kostsamma anläggningar.
  • I områden utpekade som teknisk anläggning, vattenförsörjning får ingen ny eller utökad verksamhet eller förändrad markanvändning tillkomma om det inte är uppenbart att förändringen inte ökar risken för negativ påverkan på vattenresursen.
  • I områden utpekade som teknisk anläggning, vattenförsörjning som omfattar befintlig bebyggelse är det viktigt att kommunen, verksamhetsutövare och fastighetsägare tar ansvar för att försäkra sig om att de åtgärder de gör i området inte riskerar att påverka dricksvattenresursen negativt. För åtgärder som inte kräver exempelvis lov, anmälan eller tillstånd rekommenderas vid minsta osäkerhet en kontakt med Falu kommun och Falu Energi & Vatten.
  • I områden som pekats ut som annan användning samtidigt som de uppmärksammats som viktiga för vattenförsörjning ska fortfarande dricksvattenresursens behov av skydd värderas högt. Beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet kan dock andra typer av allmänna intressen eller åtgärder inom pågående användning vara möjliga att genomföra i dessa områden om eventuella risker kan hanteras på ett bra sätt.
Sidan uppdaterad 2022-09-22