Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Sågverksarbetare

Verksamheter och industri

I områden med markanvändningen verksamheter är det möjligt att etablera verksamheter som inte borde blandas med bostäder eller områden där människor ofta vistas på sin fritid, exempelvis grönområden. Verksamheterna kan vara störande, exempelvis för att de genererar mycket tung trafik eller för att de bullrar eller dammar.

Olika verksamheter stör olika mycket

I den här fördjupade översiktsplanen handlar det framförallt om befintliga mindre områden som ofta ligger i nära anslutning till befintlig bebyggelse. Vissa verksamheter kan fungera bra ganska nära bostäder, exempelvis om den mesta verksamheten pågår inomhus och det inte sker allt för mycket transporter med tunga fordon till och från verksamheten.

Alla verksamhetsområden behöver därför ett visst skyddsavstånd till omgivande bebyggelse. Hur stort avstånd som krävs behöver utredas mer i senare skeden.

Möjligheten till tillståndspliktiga verksamheter har inte utretts

Ingen bedömning har gjorts av områdenas lämplighet för verksamheter som kräver tillstånd enligt miljöbalken. Områden som pekats ut som lämpliga för verksamheter ska därför i det här läget bara tolkas som lämpliga för verksamheter som inte kräver tillstånd.

Efterföljande planarbete kan pröva om ett område är lämpligt för tillståndspliktiga verksamheter. Då de flesta utpekade verksamhetsområden är befintliga finns det platser där det redan idag finns tillståndspliktiga verksamheter. Detta innebär inte automatiskt att en eventuell utvidgning av verksamhetsområdet är lämplig för tillståndspliktiga verksamheter.

Planeringsinriktning för användningen Verksamheter och industri

  • I områden som redovisas som verksamheter är det lämpligt med verksamheter som kan vara störande för omgivningen men som själva inte störs av andra störande verksamheter.
  • Möjliga störningar på omgivningen måste alltid utredas i nästa skede, vid planläggning eller bygglov. Störningar kan vara i många olika former, ex. buller, lukt och trafik, alla utpekade områden passar inte för alla typer av störningar.
  • Områden som redovisas som verksamheter innebär inte att tillståndspliktiga verksamheter automatiskt kan anses vara lämpliga, men frågan kan prövas i en efterföljande detaljplan.
Sidan uppdaterad 2022-09-22