Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Man bygger hus

Bostäder

Falu kommuns landsbygd ska erbjuda flera olika boendemiljöer för att kunna möta olika önskemål. På landsbygden finns allt från större tätorter med ett bra utbud av grundläggande offentlig service till små byar och grupper av hus.

Landsbygden utvecklas i befintliga strukturer och genom förtätning

Generellt ser vi att ny bebyggelse på landsbygden ofta tillkommer på spridda platser. Med det är ändå viktigt att det finns tillgång till områden med villatomter för den som vill bygga nytt. Vi räknar med att delar av nybyggnationen som sker på landsbygden även fortsättningsvis kommer att bestå av spridda tillskott både inom och utanför den här fördjupade översiktsplanen.

Tillgången till service är organiserad och anpassad efter den befintliga bebyggelsen. Därför är det viktigt att även utveckling av landsbygden med helt nya bostadsområden anpassas till den befintliga bebyggelsestrukturen. Då har servicen bättre möjligheter att anpassa sig till de nya förutsättningarna. Större bostadsområden passar bäst i anslutning till serviceorterna och andra tätorter med befintlig kommunal service. I andra orter eller på andra platser längs med de fasta kollektivtrafikstråken bör nya bostadsområden vara av mer begränsad storlek. Vad som avses med begränsad storlek är inte ett absolut antal utan måste bedömas i varje enskilt fall utifrån platsens förutsättningar. I ett avskilt läge med få befintliga bostäder är det lämpligt med ett färre antal nya bostäder än vad som är fallet i en större by.

Nya bostadsområden pekas ut i serviceorterna och på vissa andra platser

Vi pekar ut nya bostadsområden i alla serviceorter inom planområdet och i vissa andra orter och områden som är strategiskt placerade i kommunen. De nya bostadsområdena redovisas i användningskartan.

Om du klickar här öppnas en sammanställning av alla nya och utvecklade bostadsområden som föreslås inom denna fördjupade översiktsplan. Pdf, 132.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan också läsa om de föreslagna områdena genom att klicka på ytorna i kartan ovan.

I serviceorternas centrum prioriteras yteffektiva bostäder

I serviceorterna är serviceutbudet som störst och där ska de centrala delarna vara prioriterade för olika typer av bostäder som utnyttjar marken effektivt. Flerbostadshus av olika slag är ett alternativ, men radhus, parhus och kedjehus kan också vara lämpliga. Då kan så många som möjligt bo riktigt nära den service som finns. I serviceorternas centrum passar det med lite högre bebyggelse än på andra platser. Hus med tre våningar fungerar i vissa av de större tätorterna och i enstaka lägen kan det under vissa förutsättningar passa med fyra våningar.

Det är alltid bra att blanda olika typer av bebyggelse och olika storlekar på bostäder. Då är det möjligt att bo på orten i olika skeden av livet.

Kommunen kan tillhandahålla villatomter i serviceorterna

När det finns en efterfrågan på villatomter för nybyggnation i en serviceort ska kommunen arbeta för att tillhandahålla villatomter. I den här planen handlar det om Bjursås, Grycksbo, Svärdsjö och Enviken. Även i andra orter inom planområdet redovisas lämpliga platser att bygga nytt på där vi ser lite extra stor potential för nybyggnation.

Det ska vara tryggt att ta sig till skolan

Nya bostadsområden ska alltid placeras så att det är tryggt att ta sig till skolan även för yngre barn. Att vissa barn kan behöva åka skolskjuts är en självklarhet på landsbygden. Men nya områden för bostäder ska inte placeras så att skolskjuts behövs även om skolan ligger tillräckligt nära hemmet. I Aspeboda kommundel pekas områden ut där skolskjuts krävs. Föreslagen bebyggelsen i dessa områden motsvarar förtätning av befintlig bebyggelse och har inte karaktären av ett nytt bostadsområde.

När byggs de olika områdena ut?

De nya områdena redovisas med två olika tidshorisonter. Tidshorisonternas syfte är att redovisa i vilken ordning områdena ska prioriteras och ska inte ses som en exakt tidsangivelse. I de fall det inte är aktuellt för kommunen att tillhandahålla villatomter behöver fastighetsägare eller privata exploatörer stå för planering och försäljning.

Boende för äldre

Livslängden ökar i Sverige. Vi blir fler äldre och därmed också fler människor med behov av stöd och omsorg i sitt boende. Kommunens planering för äldres boende har som vision att tillgodose äldres individuella och skiftande behov av trygga, attraktiva och hållbara boendeformer. Det handlar om äldreboende (vård- och omsorgsboende) med dygnet-runt-insatser, trygghetsboende för personer 65 år och äldre samt seniorboende för personer 55 år och äldre. Äldre vill leva ett självständigt och oberoende liv i ett tryggt område med en bra utemiljö där man kan ingå i ett socialt sammanhang.

Kommunens planering för äldres boende uppdateras kontinuerligt och redovisar hur många nya platser som krävs för olika boendeformer samt om dessa platser behövs på specifika orter. Du kan läsa mer om kommunens planering för äldres boende på kommunens hemsida om särskilda boenden.

Om du klickar här kommer du till kommunens hemsida för särskilda boenden. Öppnas i nytt fönster.

På kartan nedan visas befintliga äldreboenden.

Särskilt boende

Gruppbostäder och servicebostäder är bostäder med särskild service för de som behöver extra stöd utan att vara gamla. De kan ligga i ett eget hus med lägenheter eller i en del av ett flerbostadshus. En lokalförsörjningsplan för socialförvaltningen finns från 2013. Där sägs att det behöver tillkomma minst en enhet med servicebostäder per år och en enhet med gruppbostäder vartannat år. Inga lägen pekas ut.

Idag finns de flesta särskilda boenden i Falu tätort.

Planeringsinriktning för Bostäder

  • Nya områden för bostäder, dvs. grupper av ny bebyggelse, ska lokaliseras till serviceorterna eller längs med de fasta kollektivtrafikhuvudstråken så att även personer utan körkort och/eller bil kan bo i området.
  • Nya bostadsområden av större storlek ska ligga i direkt anslutning till serviceort eller annan tätort med befintlig kommunal service.
  • Nya områden för bostäder, dvs. grupper av ny bebyggelse, ska placeras så att barn i skolåldern själva kan ta sig till och från skola, för små grupper av bostäder kan det i vissa fall vara tillräckligt att barn i skolåldern själva kan ta sig till och från busshållplats för skolbuss.
  • Om det finns efterfrågan på villatomter i en serviceort ska kommunen arbeta för att kunna erbjuda kommunala villatomter.
Sidan uppdaterad 2022-09-22