Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bjursås ski center

Idrott, fritid och kultur

Idrottsplatser och sporthallar fungerar som mötesplatser i tätorterna. De är viktiga målpunkter dit många rör sig. Sporthallar och ibland även andra ytor för idrott brukar delas med skolan på orten. I så fall är det bra om de ligger kvar där – det gör det enklare att skapa trygga vägar för dem som tar sig dit till fots eller med cykel.

Bystugor och bygdegårdar är viktiga byggnader i både större tätorter och mindre byar. De ger möjlighet att ordna både enstaka sammankomster och regelbundna arrangemang och kan fungera som en viktig gemensam samlingspunkt för de som bor på orten. Användningsområdet är ofta mycket brett med möjlighet till allt från privata fester till gympa-pass, föreläsningar, utställningar och framträdanden, beroende på byggnadens förutsättningar. Ibland kan även själva byggnaden i sig ha ett historiskt värde och fungera identitetsskapande för orten.

Falu kommun har en lokal- och anläggningsplan för idrottsanläggningar från 2018. Planen redovisar det framtida behovet av lokaler och anläggningar för idrottsanläggningar. Framtida samarbete med Borlänge kommun lyfts fram som en möjlighet. Inom planområdet föreslås inga nya lokaler för idrott men planer på att långsiktigt säkerställa möjligheterna till längdskidåkning i kommunen föreslås ökat fokus på befintliga konstsnöanläggningar. Därför redovisas mark för Natur och friluftsliv i anslutning till skidanläggningarna i Bjursås och Hillersboda för att det ska gå att dra nytta av de befintliga konstsnöanläggningarna.

I Hillersboda sammanfaller dock delar av det lämpliga området med ett område av lokalt intresse för vindbruk utpekat i översiktsplan FalunBorlänge från 2014. Inom de delar som pekas ut som intresseområde för vindbruk är det inte lämpligt med mer omfattande eller kostsamma anläggningar eftersom det inte är lämpligt att uppmuntra människor att vistas i området vintertid om det byggs ut med vindkraftverk med hänsyn till risken för iskast.

Planeringsinriktning för idrott, friluftsliv och fritidsaktiviteter

  • Områden med lokaler och anläggningar för idrott och friluftsliv som är viktiga för närområdet ska normalt inte tas i anspråk för andra användningar.
  • Vid behov av nya lokaler, anläggningar och ytor för idrott och friluftsliv ska dessa om möjligt placeras i anslutning till befintliga ytor för samma användning och/eller skolan.
  • I utpekade områden för natur och friluftsliv i anslutning till befintliga konstsnöanläggningar ska inte byggnader och anläggningar uppföras som riskerar att hindra områdets framtida användning.
Sidan uppdaterad 2022-09-22