Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Aspeboda golfbana och skola

Aspeboda kommundel

Strategiskt placerat mellan Falun och Borlänge är Aspeboda en både vacker och central landsbygd.

Mindre byar i vackert landskap

I Aspeboda vill vi ta vara på karaktären av mindre byar och möjligheten att uppleva det vackra landskapet.

Aspeboda kommundel omfattar flera mindre tätorter och byar. Själva Aspeboda är en central plats i området eftersom skolan ligger där, men Aspeboda är större än bara de mest centrala delarna. Aspåns dalgång är mycket vacker och ny bebyggelse vill vi ska passas in enligt principen ”se men inte synas”.

Principer för bebyggelseutveckling

Eftersom Aspeboda består av flera tätorter och byar blir det naturligt att inte kunna ställa samma krav på närhet till skolan som i större tätorter. Förslag på ny bebyggelse placeras därför i anslutning till befintliga bebyggelsegrupper för att enklare kunna samordna skolskjutsar. Tillgången till kollektivtrafik i Aspeboda är begränsad, men områdets närhet till både Falun och Borlänge och tillgången till gång- och cykelväg längs väg 293 kan till viss del uppväga den begränsade kollektivtrafiken.

För bergtäkten vid Fågelmyra i Borlänge kommun bör ett riskavstånd på 1 kilometer användas vi nybyggnationer. Vid bebyggelsen kring Vassbo är det område som påverkas av buller från verksamheten i princip samma område som ligger inom riskavståndet. Det innebär att ny bebyggelse inte är lämplig väster om vägen mot Ornäs i höjd med Vassbo.

Landskapsbilden i Aspeboda kommundel präglas av odlingslandskapet. Landsbygdskaraktären är tydlig och hela området är utpekat som markanvändningen landsbygd. Vid förändringar av den byggda miljön är det viktigt att följa rekommendationerna i avsnittet Att anpassa bebyggelse till platsen för att behålla områdets uppskattade karaktär och landskapsbild. Det öppna jordbrukslandskapet behöver brukas för att fortsatt hållas öppet och det är därför viktigt att tänka på att jordbruk och djurhållning är naturliga inslag i hela området, även i anslutning till nya bostadstomter.

Utvecklad och ändrad markanvändning

Genom att klicka på ytor i kartan ovan kan du läsa mer om förutsättningarna och rekommendationerna för respektive område som redovisas som ändrad markanvändning. Här nedan följer en sammanfattning.

Områden för utvecklad och ändrad markanvändning i Aspeboda kommundel

Område

Förändring

Markanvändning

Särskilda förutsättningar

Stråtenbo

Förändrad markanvändning, kort sikt 0–10 år

Förtätning av befintlig landsbygd, bostäder bestående av en- och tvåbostadshus

Bör kunna anslutas till gemensamhetsanläggningen för avloppsreningsverket i Stråtenbo.

Smedsbo

Förändrad markanvändning, kort sikt 0–10 år

Förtätning av befintlig landsbygd, bostäder bestående av en- och tvåbostadshus

Ligger i utkanten av det område som gemensamhetsanläggningen för avloppsreningsverket i Stråtenbo omfattar, men det kan eventuellt vara möjligt att ansluta till anläggningen från rätt anslutningspunkt.

Särskilda förutsättningar – vatten och spillvatten

Aspeboda består av ett flertal glesa bybildningar. De naturgivna förutsättningarna och den förhållandevis täta bebyggelsen gör att förutsättningarna för att ordna vatten och spillvatten innebär utmaningar. I centrala Aspeboda finns en mindre anläggning för allmänt vatten och spillvatten som inte kan hantera ytterligare utbyggnad idag. Men övriga delar av Aspeboda är inte av sådan tätortskaraktär att allmänt VA har byggts ut hittills. I Stråtenbo finns ett avloppsreningsverk som sköts av en samfällighetsförening. Avloppsreningsverket har även medlemmar i Smedsbo.

Då det förväntas bli förändringar i den planerade utbyggnaden av allmänt VA i befintliga områden så är det osäkert om Aspeboda, och i så fall vilka delar, kan vara aktuellt för utbyggnad av allmänt VA inom de närmaste 20 åren. Det är därför bara aktuellt att peka ut områden för förtätning i de delar som eventuellt kan anslutas till gemensamhetsanläggningen i Stråtenbo. Det finns platser där det kan vara möjligt att ordna egna anläggningar. Men då Aspeboda skulle kunna bli aktuellt för utbyggnad av allmänt VA längre fram så är det inte lämpligt att uppmuntra ytterligare spridd bebyggelse eftersom det leder till ökade kostnader vid utbyggnaden. För enskilda anläggningar är dock gles bebyggelse en fördel och ibland ett måste. Ställningstagandet är inte ett hinder mot enstaka förtätningar men lämpligheten hos önskade förtätningar och möjligheten att ordna vatten och avlopp måste prövas på varje enskild plats.

Kulturmiljö

Stora delar av Aspeboda kommundel innehåller kulturmiljövärden som finns beskrivna i kommunens kulturmiljöprogram. Det är framförallt lämningar efter kopparhanteringen tillsammans med välbevarad bybebyggelse och det öppna odlingslandskapet som skapar värdena. Området är utpekat som landsbygd och rekommendationerna om att anpassa bebyggelse till platsen ger vägledning för hur ny bebyggelse ska utformas så att kulturmiljövärdena bibehålls. I fråga om bergsmansgårdar och lämningar från kopparhanteringen kan andra mer omfattande anpassningar behöva göras.

Om du klickar här kommer du till avsnittet om att anpassa bebyggelse till platsen.

Planeringsinriktning för Aspeboda kommundel

  • Ny bebyggelse i anslutning till odlingslandskapet ska följa riktlinjerna i avsnittet Att anpassa bebyggelse till platsen.
  • Jordbruk och djurhållning är naturliga inslag i hela området, även som grannar till nya bostadstomter.
  • Större grupper av ny bebyggelse bör undvikas fram tills det är klart hur vatten och spillvatten ska ordnas långsiktigt i området.
Sidan uppdaterad 2022-09-22