Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bjursås centrum och Bjursås skicenter

Bjursås

En stark serviceort där landskapet och utsikten spelar en lika stor roll som friluftslivet och idrottsanläggningarna.

Utsikt, service och idrott

I Bjursås vill vi ta vara på servicen, utsikten och idrottsanläggningarna.

I Bjursås vill vi att utvecklingen tar vara på ortens service genom att förtydliga att vi gärna ser en utveckling av de centrala delarna och att vi föreslår nya områden för en- och tvåbostadshus.

Vi ska vara rädda om det värdefulla odlingslandskapet och utsikten. Därför har vi identifierat det viktigaste området för odlingslandskapet och två av de platser där utsikten är mest hänförande. Området vid elljusspåret mellan Hanses hällar och skid- och friluftslivsanläggningen norr om Bjursås pekas ut som rekreationsområde. Den alpina skidanläggningen med tillhörande ytor för boende, camping och service ges plats att växa.

Principer för bebyggelseutveckling

Bjursås består av flera byar som genom åren vuxit ihop. Som princip kan den utvecklingen fortsätta på lämpliga platser, exempelvis där avståndet mellan bebyggelsen redan är kort, ytorna som bebyggs inte består av jordbruksmark och när den nya bebyggelsens utformning kan anpassas till den befintliga bebyggelsen på båda sidor. De ytor som ligger mellan Bjursås och närliggande byar har ofta bra tillgång till infrastruktur och kan därför vara önskvärda att utveckla.

Delar av Bjursås ligger längs med och väster om väg 69 som går mellan Rättvik och Falun. Vägen är hårt trafikerad och det saknas idag en tillräckligt trygg passage för skolbarn över vägen. Nybyggnation av bostäder, utöver förtätningar av enstaka hus, ska därför ske öster om väg 69. Området närmast vägen är inte heller lämpligt för bostäder på grund av risker kopplade till transport av farligt gods samt buller från vägen.

Bjursås branta topografi gör att det ofta är mycket vatten som samlas i flackare partier och gör dem blöta och då inte lämpliga för bebyggelse.

I Bjursås ser kommunen på grund av serviceutbudet, närheten till skid- och friluftslivsanläggningen och de vackra vyerna en stor utvecklingspotential. Därför ger de utpekade områdena för bostäder möjlighet till upp till 200 nya bostäder.

Det finns även möjlighet att låta bebyggelseutvecklingen ske genom förtätning. Förtätningen kan ha olika former. Den kan ske till exempel genom att stora villatomter delas upp i två delar, att byggnader som använts för verksamheter omvandlas till bostäder eller att öppna ytor bebyggs. Utmaningen i att förtäta i Bjursås är att de flesta öppna ytor redan har en användning eller är värdefulla för kulturmiljön eftersom den insprängda odlingsmarken är en viktig del av Bjursås kulturmiljövärden och landskapsbild.

Bebyggelsevolymer

Eftersom Bjursås består av flera byar som vuxit ihop finns det en hel del äldre bybebyggelse inom tätorten. Med hänsyn till kulturmiljövärdena är det viktigt att anpassa volymen på eventuell ny bebyggelse så att den passar in i den befintliga miljön. Våningshöjden bör normalt hållas till två våningar, möjligen med suterrängvåning som inte är synlig från gatan. Undantaget är bebyggelsen längs Skovägen där de befintliga större fabriksbyggnaderna gör att tre våningar kan tillåtas i lämpliga lägen, möjligen med suterrängvåning

Bebyggelsen i Bjursås är i första hand småskalig i storlekar som motsvarar större villor, men det finns även större byggnadsvolymer dels samlat längs Skovägen och dels finns det både äldre ekonomibyggander för jordbrukets ändamål, verksamhetslokaler och flerbostadshus av olika datum insprängt i bebyggelsen på vissa platser. Tillsammans med lokaler för offentlig service som skola och äldreboende bidrar de till en bland bebyggelse av olika utformning och storlek. I de områden som består av en mer blandad bebyggelse kan även nya större volymer passa väl in om de placeras på rätt plats och utformas på ett bra sätt.

Fantastisk utsikt

På en sträcka längs Holsgatan och en öppen uta ovanför Holsgatan finns milsvidd utsikt över Bjursås och Rogsjön, ungefär 180 grader. Här får ingen ny bebyggelse eller några nya anläggningar skymma utsikten från vägen. Utsikten ska även fortsättningsvis kunna upplevas av alla som bor i eller besöker Bjursås.

Även på andra platser i Bjursås finns det vacker utsikt och det är viktigt vid förtätningar att placera nya byggnader så att bakliggande hus, allmänna vägar och grönområden får behålla så mycket som möjligt av den utsikt de har idag.

Utvecklad och ändrad markanvändning

Genom att klicka på ytorna i kartan ovan kan du läsa mer om förutsättningarna och rekommendationerna för respektive område som redovisas som utvecklad eller ändrad markanvändning. Här nedan följer en sammanfattning.

Områden för utvecklad och ändrad markanvändning i Bjursås

Område

Förändring

Markanvändning

Särskilda förutsättningar

Centrum

Utvecklad markanvändning

Tätort med centrumfunktioner och bostäder, eventuell möjlighet till förtätning


Skovägen

Utvecklad markanvändning

Tätort med befintliga verksamheter som kan omvandlas till bostäder eller centrumfunktioner

Risken för störningar från befintliga verksamheter måste hanteras

Mårtsbo

Förändrad markanvändning, kort sikt 0–10 år

Tätort, bostäder bestående av en- och tvåbostadshus

Förhållandevis branta lutningar, men infart bör kunna ordnas från befintlig infart väster om området

Storgården

Förändrad markanvändning, kort sikt 0–10 år

Tätort, bostäder bestående av en- och tvåbostadshus

Delar av området är mycket brant, övriga delar består av jordbruksmark

Holen

Förändrad markanvändning, kort sikt 0–10 år

Tätort, bostäder bestående av en- och tvåbostadshus

Delar av området är mycket brant och landskapet måste ändras om helt för att området ska kunna bebyggas

Kvarntäkt

Förändrad markanvändning, lång sikt 11–20 år

Tätort, bostäder bestående av en- och tvåbostadshus

Naturvärden kräver anpassning och hänsyn

Proselins väg/Baggarvet

Förändrad markanvändning, lång sikt 11–20 år

Tätort, bostäder bestående av en- och tvåbostadshus

Delar av området är mycket brant och området ansluter till ett särskilt värdefullt sammanhängande område med jordbruksmark

Björsbergsvägen

Förändrad markanvändning, lång sikt 11–20 år

Tätort, bostäder bestående av en- och tvåbostadshus

Förhållandevis branta lutningar, ny infart krävs från Björsbergsvägen. Kontakten med skid- och friluftslivsanläggningen blir otydlig p.g.a inriktningen i detaljplaneprogram för området vid Bjursås Skicenter från 2021.

Verksamheter
(2 områden)

Förändrad markanvändning, kort sikt 0–10 år respektive lång sikt 11–20 år

Verksamheter

Särskilt i den södra delen måste hänsyn tas till närliggande bostäder

Bjursås skid- och friluftslivs-anläggning
(3 områden)

Utvecklad markanvändning respektive förändrad markanvändning på lång sikt 11–20 år

Skid- och friluftslivsanläggning med tillhörande boende och service

Området för utvecklad markanvändning omfattas av ett planprogram som redovisar lämplig utveckling.

Särskilda förutsättningar – topografi och geoteknik

Förutsättningarna att bygga på vissa platser i Bjursås kan påverkas av den branta terrängen. En av utmaningarna i branta lägen är att hantera gator och gång- och cykelvägar.

Antingen behöver dessa dras så att de tar upp höjdskillnaderna på en längre sträcka eller så byggs de med brantare lutningar än önskvärt. Båda alternativen ger konsekvenser när det gäller bland annat tillgänglighet, trafiksäkerhet och ekonomi under byggskede och drift. Den fördjupade översiktsplanen lämnar inte några rekommendationer om på vilket sätt de branta lutningarna ska hanteras, varken generellt eller för respektive område eftersom det är lättare att hitta den bästa lösningen i nästa skede av planeringen när området detaljstuderas.

I branta lägen behöver det göras en noggrann geoteknisk undersökning vid nybyggnation eftersom det kan finnas risk för slamströmmar, ras, bergras och blocknedfall. Undersökningen behöver redovisa riskerna för dessa typer av händelser och vid behov hur de ska förebyggas. Ju brantare lutning desto snabbare rinner vattnet när det regnar och därför måste även dagvattenhanteringen vara genomtänkt för att minska omfattningen av erosion och vattenskador på infrastruktur, tomter och byggnader.

Topografin gör även att det finns en del befintliga gator som är mycket branta. Särskilt vintertid kan det innebära problem med framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet. När grupper av nya hus ansluts till en befintlig gata så måste den befintliga gatans förutsättningar ses över i samband med prövningen av de nya husen.

Åtgärder längs väg 69

Trafikverket har tagit fram en åtgärdsvalstudie för väg 69 på sträckan mellan Fagersta och Rättvik. Åtgärdsvalstudien blev klar september 2020. För sträckan mellan Falun och Rättvik fokuserar de föreslagna åtgärderna på att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten även vid höga säsongsbetonade trafikmängder samt för oskyddade trafikanter i tätorter.

Fokus ligger också på att minska vägens begränsning av möjlig bebyggelseutveckling och förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten för den lokala trafiken. De föreslagna åtgärderna saknar än så länge finansiering, men det är viktigt att inte förändringar av bebyggelsen gör det svårt att genomföra de föreslagna åtgärderna längre fram.

För sträckan längs med väg 69 genom Bjursås, från Näset till Bjursåsvägen, innebär det att det är olämpligt med tillbyggnader eller nya byggnader närmare väg 69 än i dagsläget. Detta för att det ska finnas plats för mindre åtgärder av befintliga passager över vägen, gång- och cykelväg längs väg 69, samordning av utfarter och åtgärder för att förbättra sikt i korsningar.

Kulturmiljö

Nästan hela tätorten Bjursås samt de närmaste byarna har utpekade kulturmiljövärden som finns mer utförligt beskrivna i kommunens kulturmiljöprogram. Kulturmiljövärdena består av Linnévägen där den passerar från Västanberg vidare mot Baggbo, den äldre bybebyggelsen tillsammans med befintlig vägstruktur, andra historiskt viktiga byggnader som kyrkor och skofabriker, samt av den odlingsmark som fortfarande finns insprängd mellan bebyggelsen och den sammanhängande odlingsmarken på sluttningen vid Baggarvet.

Kulturmiljövärdena för bybebyggelsen, vägsystemet och odlingslandskapet innebär att förtätning på jordbruksmark inom tätorten kan påverka kulturmiljövärdena och ortens identitet negativt. Det är mindre risk för negativ påverkan exempelvis om den insprängda odlingsmarken inte längre har något samband med den äldre jordbruksbebyggelsen Den sammanhängande odlingsmarken vid Baggarvet är särskilt viktig för Bjursås landskapsbild och identitet. Nya tomtplatser eller motsvarande i lägen som syns från odlingsmark, vägar eller på andra platser som allmänheten besöker, exempelvis Dössberget och Proselinsgården innebär en större risk för att värdena påverkas negativt. Möjligheten att ändra utformning eller användning på historiskt viktiga byggnader måste avgöras från fall till fall.

Riksintresse Linnévägen

Linnévägen är en vägsträckning från 1700-talets början. Det är en sträcka på ca 5 mil av den gamla sommarvägen från Falun till Ovansiljan som är bevarad utan större moderna ingrepp. Linnévägen ingår även i världsarvet Falun. Linnévägen bedöms även vara ett mellankommunalt intresse tillsammans med Rättviks och Leksands kommuner. Rättviks kommun förespråkar i sin översiktsplan från 2019 att riksintresset utökas så att det omfattar hela den gamla sträckningen. Detta bedöms beröra områden i Rättviks kommun men kan vara positivt för sträckan som helhet. Falu kommun har därför yttrat sig positivt om förslaget i samrådet för Rättviks översiktsplan.

För att säkerställa vägens kulturmiljövärde bör den inte breddas, rätas, beläggas eller förändras på annat sätt. Den obrutna siktlinjen från norra Västanberg till Bjursås kyrka behöver förbli obruten.

Falu kommun tillgodoser riksintresset genom nedanstående åtgärder:

  • Att verka för att eventuella framtida behov av gång- och cykelvägar om möjligt löses längs befintliga parallella vägar eller i helt nya sträckningar som inte påverkar upplevelsen av riksintresset.
  • Att inte föreslå större bostadsområden längs med sträckningen för att minska framtida behov av breddning.
  • Att ha ett restriktivt förhållningssätt till nya byggnader högre än en våning med inredd vind i området mellan norra Västanberg (korsningen) och kyrkan samt i området närmast kyrkan.
  • Att verka för att samråd sker med länsstyrelsen inför eventuella underhåll och reparationer av vägens sträckning.

Ekosystemtjänster

Av särskild betydelse för de kulturella ekosystemtjänster är det estetiskt tilltalande odlingslandskapet i sluttningen upp mot Baggarvet där det även finns fina rörelsestråk och rogivande platser som Hanses hällar, Dössberget med flera. Andra värden är exempelvis de tätortsnära skogarna som många utnyttjar samt badplatser, skidspår och skid- och friluftslivsanläggningen norr om Bjursås.

Det småbrutna jordbrukslandskapet med en blandning av öppna marker och lövskogar är mycket viktiga för de stödjande ekosystemtjänsterna. Den förhållandevis bördiga marken med inslag av kalk ger en för kommunen ovanlig och rik flora och ett rikt djurliv. Av väsentlig betydelse är även naturreservatet Bjursås prästskog och Sandbäcken som rinner centralt genom Bjursås.

De reglerande ekosystemtjänsterna som bör framhållas är den avskärmande vegetation mot väg 70 som finns på vissa delar av vägsträckan. Det finns dock även påtagliga brister för delar av bebyggelsen. Generellt saknas våtmarker som kan fungera buffrande för regnvatten vid skyfall. Med tanke på avsaknaden på buffertar och topografin i Bjursås finns det risker för snabb avrinning vilket gör att det kan uppstå problem vid höga flöden.

Genom att det gamla odlingslandskapet fortfarande brukas bidrar det med försörjande ekosystemtjänster. Den omgivande skogsmarken bidrar även genom träråvaror.

Kartan nedan visar de kulturella och de stödjande ekosystemtjänsterna.

Planeringsinriktning för Bjursås

  • Ny bebyggelse bör normalt uppföras i högst 2 våningar. I vissa fall kan två våningar med inredd vind och/eller souterrängvåning som inte syns från gatan vara lämpligt. Längs Skovägen kan det på vissa platser vara lämpligt med bebyggelse i upp till tre våningar, möjligen med inredd vind. Mellan norra Västanberg (korsningen) och Bjursås kyrka samt i området närmast kyrkan bör byggnader i normalfallet inte uppföras i mer än en våning med inredd vind för att bevara den obrutna siktlinjen längs den sträckan av Linnévägen.
  • Nya områden för bostäder är endast lämpliga öster om väg 69 då det saknas säker passage för skolbarn förbi väg 69.
  • Nybyggnad och tillbyggnad närmare väg 69 än befintlig bebyggelse bör inte tillåtas om det riskerar att försvåra framtida åtgärder längs vägsträckan.
  • Storslagen utsikt över landskapet från allmänna platser och gator/vägar ska inte byggas för och vid planläggning av nya områden ska platser med storslagen utsikt sparas för allmänheten gäller exempelvis en sträcka längs Holsgatan och ett område ovanför Holsgatan.
  • Eventuellt behov av gång- och cykelvägar ska om möjligt lösas längs andra gator och vägar än Linnévägens sträckning eller i helt nya sträckningar som inte påverkar upplevelsen av riksintresset.
  • Samråd bör ske med länsstyrelsen innan eventuella underhåll och reparationer av Linnévägen.
Sidan uppdaterad 2022-09-22