Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Mannes loge

Boda

I kommunens dans-mecka är det aldrig långt till sjön.

Landsbygdskaraktär och nära skolan

I Boda vill vi ta vara på landsbygdskaraktären och närheten till skolan.

Stora delar av Boda består av områden som vi betecknar som landsbygd. Vi ser det som en av Bodas viktigaste dragningskrafter och ser därför att det i första hand är bostadsområden med landsbygdskaraktär som borde byggas här. Närheten till Liljan är också en stor tillgång och Det finns platser längs Liljans norra strand där det är möjligt att förtäta med bostäder genom de områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) som finns utpekade där.

Om du klickar här kommer du till sidan om landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden).

Principer för bebyggelseutveckling

Boda består av flera delar och de områden som idag har tätortskaraktär ska fortsätta utvecklas i den riktningen samtidigt som de stora områden som har landsbygdskaraktär och ingår i kommunens kulturmiljöprogram ska följa rekommendationerna under rubriken ”Att anpassa bebyggelse”.

Tack vare den planskilda undergången under väg 850 i höjd med skolan lämpar sig de flesta delar av Boda även för lite större bebyggelsegrupper, om bebyggelsen anpassas om så krävs. Det är enbart i den nordvästra delen som det saknas möjlighet till tillräckligt säkra skolvägar och nybyggnation av bostäder, utöver förtätningar av enstaka hus, är därför inte lämpligt där.

Vid Bodaviken ligger ett sågverk. Sågverk påverkar sin omgivning framförallt genom buller. Ny bebyggelse i närheten av sågverket måste ta hänsyn till risken för störningar. Ett lämpligt skyddsavstånd att utgå ifrån är minst 400 meter.

Bebyggelsevolymer

Boda består dels av villabebyggelse redovisad som användningen tätort och dels av äldre bybebyggelse i odlingslandskapet redovisad som landsbygd. Villabebyggelsen överstiger sällan en våning med inredd vind. Bara skolan och sågen vid Bodviken avviker i bebyggelsevolym och höjd.

För ny bebyggelse inom områden redovisade som landsbygd ska riktlinjerna i avsnittet Att anpassa bebyggelse till platsen följas. Inom användningen tätort bör ny bebyggelse vara av liknande storlek och höjd som befintlig bebyggelse. Större och högre byggnader än en normalstor villa kan eventuellt vara lämpligt i anslutning till skolan.

Utvecklad och ändrad markanvändning

Genom att klicka på ytor i kartan ovan kan du läsa mer om förutsättningarna och rekommendationerna för respektive område som redovisas som utvecklad eller ändrad markanvändning. Här nedan följer en sammanfattning.

Områden för utvecklad och ändrad markanvändning i Boda

Område

Förändring

Markanvändning

Särskilda förutsättningar

Gruvvägen västra

Förändrad markanvändning, kort sikt 0–10 år

Tätort, bostäder bestående av en- och tvåbostadshus

Lite längre avstånd till ledningsnät för allmänt VA

Gruvvägen

Förändrad markanvändning, lång sikt 11–20 år

Tätort, bostäder bestående av en- och tvåbostadshus


Åtgärder längs väg 850

Trafikverket har tagit fram en åtgärdsvalsstudie för väg 850 på sträckan mellan Boda och Trollnäs norr om Svärdsjö. Åtgärdsvalsstudien blev klar oktober 2018. Åtgärderna som tagits fram har som syfte att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. De föreslagna åtgärderna saknar än så länge finansiering, men det är viktigt att inte förändringar av bebyggelsen gör det svårt att genomföra de föreslagna åtgärderna längre fram.

I Boda innebär det att det från Boda Gruvvägen och norrut mot Svärdsjö är olämpligt med tillbyggnader eller nya byggnader närmare väg 850 än vad som finns i dagsläget. Detta för att det ska finnas plats för separerad gång- och cykelväg längs väg 850 samt eventuellt mindre åtgärder av befintlig korsning längs sträckan.

Kulturmiljö

De norra delarna av Boda ingår i det stora sammanhängande område av byar och öppna odlingslandskap som sträcker sig från Toftbyn via Gårdvik ända till Boda. Värdena består av det omväxlande odlingslandskapet, det äldre vägsystemet och välbevarade bebyggelsestrukturer och gårdar. Området är utpekat som landsbygd och rekommendationerna om att anpassa bebyggelse till platsen ger vägledning för hur ny bebyggelse ska utformas så att kulturmiljövärdena bibehålls.

Om du klickar här kommer du till avsnittet om att anpassa bebyggelse till platsen.

Bebyggelsen ligger spridd i odlingslandskapet. Dels är den koncentrerad radby-likt längs åsen som korsar väg 850, dels består den av mindre bebyggelsegrupper i odlingslandskapet öster om åsen. Öster om åsen, med vy över sjön Liljan, finns en särskilt vacker vy där inga nya tomtplatser eller motsvarande ska förhindra möjligheten att uppleva vyn från vägarna i området.

Planeringsinriktning för Boda

  • Inom användningen landsbygd i anslutning till odlingslandskapet ska riktlinjerna i avsnittet Att anpassa bebyggelse till platsen följas.
  • Inom användningen landsbygd är jordbruk och djurhållning naturliga inslag, även som grannar till nya bostadstomter.
  • Inom användningen tätort bör ny bostadsbebyggelse normalt vara av liknande storlek som en normalstor villa och högst en våning med inredd vind. I anslutning till skolan kan det eventuellt vara lämpligt med större byggnader och byggnader upp till två våningar med inredd vind.
  • Norr om Boda Gruvväg är nya områden för bostäder inte lämpliga väster om väg 850 så länge det saknas säker skolväg inklusive säkra passager förbi väg 850.
Sidan uppdaterad 2022-09-22