Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bjursås centrum med Coop och skidåkare i Bjursås Skicenter med utsikt över Rogsjön

Byarna runt Bjursås

Höglänta byar med närhet till skidparadiset i Sörskog.

Principer för bebyggelseutveckling

Byarna i Bjursås socken har till stor del en ålderdomlig landsbygdskaraktär som bäst tas tillvara genom att nybyggnation görs med hänsyn till både landskapet och den befintliga bebyggelsen.

Vid förändringar av den byggda miljön är det därför viktigt att följa rekommendationerna i avsnittet Att anpassa bebyggelse till platsen för att behålla områdets uppskattade karaktär och landskapsbild.

Området omfattar bland annat byarna Rexbo, Baggbo, Sågsbo, Andersbo, Björsberg med flera. Även Sörskog och Rällsjöbo ingår i området, båda är exklaver inom Leksands kommun. En exklav är ett område som hör till Falu kommun men som inte har direkt kontakt med resten av kommunens geografiska område.

Riksintressen i Sörskog

Sörskogs odlingslandskap är utpekat som riksintresse för naturvården. Tack vare den långa kontinuiteten i brukandet finns här en stor artrikedom. Att bygga på jordbruksmark bör i normalfallet betraktas som olämpligt med hänsyn till naturvärdena. Det är viktigt att odlingsmarken fortsätter att brukas och betas.

Ett större område söder om bebyggelsen i Sörskog är utpekat som riksintresse för friluftsliv på grund av sina goda förutsättningar för upplevelser i natur- och kulturmiljöer samt möjligheten till friluftsaktiviteter som exempelvis längdskidåkning, vandring och bär- och svampplockning. Naturvärden, landskapsbilden, den varierade topografin och områdets ostörda läge bidrar till värdena för friluftslivet. Riksintresseområdet för friluftsliv redovisas på grund av sina värden som grönområde i användningskartan. Även områden utanför riksintresset och utanför det område som redovisas som grönområde kan ha vissa värden för friluftslivet. Stora delar av riksintresseområdet ligger i Leksands kommun.

I delar överlappar riksintressena för naturvård och friluftsliv varandra. Naturvärdena är en del av friluftslivsvärdena och det bedöms inte finnas några motstående intressen mellan de två riksintressena. Någon avvägning mellan dem behöver därför inte göras.

Falu kommun tillgodoser riksintressena för natur respektive friluftsliv i Sörskog genom nedanstående åtgärder:

  • Eventuell ny bebyggelse i anslutning till odlingslandskapet ska följa riktlinjerna i avsnittet Att anpassa bebyggelse.
  • Bebyggelse på jordbruksmark inom riksintresseområdet i normalfallet bedöms vara olämpligt
  • Nya ytkrävande och/eller störande anläggningar och verksamheter bedöms vara olämpliga inom eller i närheten av riksintresseområdena.

Kulturmiljö

Byarna kring Bjursås har en särskild karaktär. Många av byarna har utpekade kulturmiljövärden som finns beskrivna i kommunens kulturmiljöprogram. Odlingslandskapet är småbrutet och har fortfarande tydliga spår från äldre brukande. Sluttningarna med odlingsmark ger en särskild karaktär och även där inte omgivningen syns bakom skogen är ändå känslan av det höga läget ofta tydligt. Här finns också välbevarade äldre gårdar på flera platser.

Bebyggelsestrukturen består främst av klungbyar av olika storlek, och på vissa platser sammankopplad med glesare bebyggelse längs vägarna mellan byarna.

Området är utpekat som landsbygd och rekommendationerna om att anpassa bebyggelse till platsen ska användas som vägledning för hur ny bebyggelse ska utformas så att kulturmiljövärdena bibehålls.

Om du klickar här kommer du till avsnittet om att anpassa bebyggelse till platsen.

Riksintresse Rällsjöbo

Rällsjöbo är av riksintresse för kulturmiljövården och där krävs det mer omfattande anpassningar av ny bebyggelse än för övriga byar. Byn är en av kommunens mest välbevarade bymiljöer med ett småbrutet odlingslandskap. För att bevara riksintressets värden behöver ny bebyggelse och förändringar i den befintliga bebyggelsen hanteras med stor varsamhet. Särskilt gårdsbebyggelsen och bevarad betesmark i bykärnan, byvägens roll för landskapsbilden, båthusen vid Rällsjön och kvarn- och dammiljön vid Rällsjöån måste visas hänsyn. Eventuella nytillskott i bebyggelsen får inte störa upplevelsen av riksintressets värden. Eftersom området ligger ensligt och bebyggelsetrycket bedöms vara litet så är det möjligt att anta en strikt hållning till påverkan på riksintresset eftersom riksintresset har ett stort allmänintresse och motstående allmänintressen saknas. Enskilda intressen kan därför behöva stå tillbaka i detta område om de inte är mycket starka.

Falu kommun tillgodoser riksintresset för kulturmiljö i Rällsjöbo genom nedanstående åtgärder:

  • Bedöma ny bebyggelse och förändring av befintlig bebyggelse restriktivt.

Riksintresse Linnévägen

Linnévägen passerar genom flera av byarna i området. Läs mer om Linnévägen i områdesrekommendationen för Bjursås.

Om du klickar här kommer du till områdesrekommendationen för Bjursås.

Planeringsinriktning för byarna runt Bjursås

  • Ny bebyggelse i anslutning till odlingslandskapet ska följa riktlinjerna i avsnittet Att anpassa bebyggelse till platsen.
  • Jordbruk och djurhållning är naturliga inslag i hela området, även som grannar till nya bostadstomter.
  • Anläggningar som riskerar att generera mycket trafik är inte lämpliga längs Linnévägens sträckning.
  • Nya ytkrävande och/eller störande anläggningar eller verksamheter är inte lämpliga inom eller i närheten av riksintressena för natur respektive friluftsliv i Sörskog.
  • Bebyggelse på jordbruksmark, även icke brukningsvärd sådan, är normalt inte lämpligt i Sörskog.
  • Ny bebyggelse och förändring av befintlig bebyggelse i Rällsjöbo ska bedömas restriktivt med hänsyn till kulturmiljövärdena.
Sidan uppdaterad 2022-09-22