Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Flicka som bygger snögubbe

Danholn

Den lilla barnvänliga tätorten på gränsen till världsarvsmiljön i Sundbornsåns dalgång.

Barnvänligt

I Danholn vill vi ta vara på den barnvänliga miljön.

Vi ser Danholn som en barnvänlig miljö tack vare att bebyggelsen är så tydligt är samlad på ena sidan av vägen mot Svärdsjö. Skolan ligger ganska centralt i den långsträckta byn och det är relativt lite genomfartstrafik. Kombinationen mellan den barnvänliga miljön och närheten till Falun gör att vi ser utvecklingspotential i Danholn.

Principer för bebyggelseutveckling

Nybyggnation av bostäder, utöver förtätningar av enstaka hus, ska även fortsättningsvis placeras norr om väg 850 mot Svärdsjö eftersom det inte finns någon tillräckligt trygg passage för barn över vägen.

Det centralt belägna verksamhetsområdet bör inte växa ytterligare. Det vore önskvärt att i framtiden om möjligt omvandla området till bostäder eller annan användning som inte är störande för omgivningen. Det större verksamhetsområdet i väster ligger vackert. Men med tanke på områdets storlek och att det finns kända föroreningar bedöms det inte vara möjligt med en omvandling inom planens tidshorisont (20 år).

Bebyggelsevolymer

Danholn består till största delen av villabebyggelse som sällan överstiger en våning med inredd vind. Offentlig service och verksamheter består ibland av större och något högre byggnader.

Ny bebyggelse bör vara av liknande storlek och höjd som befintlig bebyggelse. Större och högre byggnader än en normalstor villa kan i vissa fall vara lämpligt i anslutning till befintliga byggnader för offentlig service samt i områden för verksamheter.

Utvecklad och ändrad markanvändning

Genom att klicka på ytor i kartan ovan kan du läsa mer om förutsättningarna och rekommendationerna för respektive område som redovisas som ändrad markanvändning. Här nedan följer en sammanfattning.

Områden för utvecklad och ändrad markanvändning i Danholn

Område

Förändring

Markanvändning

Särskilda förutsättningar

Norra Överbacka

Förändrad markanvändning, kort sikt 0–10 år

Tätort, bostäder bestående av en- och tvåbostadshus


Centralt omvandlingsområde

Förändrad markanvändning, lång sikt 11–20 år

Möjlig framtida omvandling från verksamheter till bostäder

Befintlig verksamhet bör inte växa i någon avgörande omfattning för att minska risken för störningar till närboende.

Verksamheter längs väg 850

Förändrad markanvändning, kort sikt 0–10 år

Verksamheter och industri

Risken för störningar för närliggande bostäder både på samma sida och andra sidan väg 850 måste beaktas.

Gång- och cykelväg till Falun

Det finns ett behov av en gång- och cykelväg mellan Danholn och Falun. Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalstudie. Det finns dock ingen tidplan för när val av sträckning och utbyggnad kan bli aktuellt. Sträckan är högt prioriterad i Falu kommuns cykelplan och kommunen driver frågan hos Region Dalarna som prioriterar och finansierar olika investeringsprojekt i länet.

Kulturmiljö

Området kring Ljusbrunnsbäcken är utpekat i kommunens kulturmiljöprogram med anledning av den vackra forsen och de många lämningar som finns längs med bäcken. På den här sträckan av bäcken utnyttjades vattenkraften tidigt och området närmast bäcken ska inte bebyggas.

Överbacka ligger norr om bäcken och är en liten byklunga som bidrar till karaktären längs bäcken. Utformningen av det nya bostadsområdet som föreslås i direkt anslutning till bebyggelsen i Överbacka behöver ta till vara på den karaktär som finns i byn så att övergången från bymiljö till bostadsområde blir harmonisk.

Planeringsinriktning för Danholn

  • Ny bostadsbebyggelse bör normalt vara av liknande storlek som en normalstor villa och högst en våning med inredd vind. I anslutning till skola och äldreboende kan det eventuellt vara lämpligt med större byggnader och byggnader upp till två våningar med inredd vind. I områden för verksamheter kan större och högre byggnader vara lämpliga.
  • Nya områden för bostäder är endast lämpliga väster om väg 850 då det saknas säker passage för skolbarn förbi väg 850.
Sidan uppdaterad 2022-09-22