Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Familj i Enviken

Enviken (Rönndalen)

Den lilla serviceorten där det stora engagemanget, musiken och Rockabilly-kulturen är ständigt närvarande.

Nära till allt

I Enviken vill vi ta vara på närheten inom orten och känslan av att vara på gränsen mellan odlingslandskapet och de stora skogarna.

Vi tycker att närheten är Envikens starka sida och därför förtydligar vi att vi gärna ser en utveckling av både bostäder och service i ortens centrala delar. Helt nya bostäder tycker vi ska ta tillvara på utsikten över odlingslandskapet, vattnet och skogen där det är möjligt.

Principer för bebyggelseutveckling

Enviken genomkorsas av väg 50 mot Bollnäs och Söderhamn och korsningen med vägarna mot Marnäs och Svärdsjö är en tydlig knutpunkt. I det området ligger service och här stannar också bussen. Det är inte heller långt till skolan.

De centrala delarna av Enviken kan utnyttjas i ännu större utsträckning än idag för flerbostadshus och olika typer av service. I området ska bostäder som utnyttjar marken effektivt prioriteras, till exempel flerbostadshus eller olika typer av kopplade hus, exempelvis radhus.

Trafiken på väg 50 gör att det helst inte ska bli fler skolbarn som måste passera vägen. Därför ska nybyggnation av bostäder, utöver förtätningar av enstaka hus, ske öster om väg 50. Förtätningsmöjligheter i de utpekade centrala delarna bedöms vara möjligt även väster om väg 50 då de är av begränsad omfattning. Området närmast väg 50 är inte heller lämpligt för bostäder på grund av risker kopplade till transport av farligt gods samt buller från vägen.

Bebyggelsevolymer

Bebyggelsen i Enviken är småskalig och ny bebyggelse i centrala Enviken bör inte uppföras i mer än två våningar med inredd vind. I övriga områden högst två våningar.

Utvecklad och ändrad markanvändning

Genom att klicka på ytor i kartan ovan kan du läsa mer om förutsättningarna och rekommendationerna för respektive område som redovisas som utvecklad eller ändrad markanvändning. Här nedan följer en sammanfattning.

Områden för utvecklad och ändrad markanvändning i Enviken (Rönndalen)

Område

Förändring

Markanvändning

Särskilda förutsättningar

Centrum

Utvecklad markanvändning

Tätort med centrumfunktioner och bostäder, eventuell möjlighet till förtätning


Klockarnäsvägen

Förändrad markanvändning, kort sikt 0–10 år

Landsbygd, bostäder bestående av en- och tvåbostadshus

Delar av området består av jordbruksmark som inte bedöms vara brukningsvärd.

Verksamheter

Utvecklad markanvändning

Detaljplanelagt område för industri som inte byggts ut ännu.


Dricksvattenförsörjning

Dricksvattenförsörjningen i den norra delen av Falu kommun är helt beroende av den grundvattenresurs som finns i den grusås som passerar genom bland annat Enviksbyn. Det beräknade framtida behovet av dricksvatten gör att dricksvattenresursen är viktig att skydda. Stora delar av Enviksbyn har därför pekats ut som teknisk anläggning, dricksvattenresurs för att tydliggöra att även befintlig bebyggelse och befintliga anläggningar behöver anpassa sig genom att säkerställa att förändringar inte riskerar att påverka dricksvattenresursen negativt. Även till synes små åtgärder kan utgöra ett hot mot dricksvattenresursen och alla förändringar måste bedömas ytterst restriktivt så att förutsättningarna att använda råvattenresursen inte försämras. Försiktighetsprincipen ska användas varför ingen ny eller utökad verksamhet eller förändrad markanvändning är tillåten om det inte är uppenbart att förändringen inte ökar risken för negativ påverkan på vattenresursen, exempelvis att industrimark omvandlas till bostäder.

Även andra områden inom eller i anslutning till Enviksbyn och i Enviken är viktiga för dricksvattenresursen. Detta redovisas under rubriken Hänsyn för respektive geografiskt utpekad yta.

Kulturmiljövärden

Radbyn som ligger längs åsen mot Linghed har utpekade kulturmiljövärden som finns beskrivna i kommunens kulturmiljöprogram. Radbyn sträcker sig hela vägen från korsningen med väg 50 ända till Linghed, bortsett från några mindre luckor och en passage över vattnet. Byn och de välbevarade gårdarna har fortfarande god kontakt med odlingslandskapet. Området är utpekat som landsbygd och rekommendationerna om att anpassa bebyggelse till platsen ger vägledning för hur ny bebyggelse ska utformas så att kulturmiljövärdena bibehålls.

Om du klickar här kommer du till avsnittet om att anpassa bebyggelse till platsen.

Anpassningen av nya bebyggelse ska förhålla sig till den befintliga bebyggelsestrukturen som består av radbyn på åsen och enstaka spridda gårdar främst i skogskanten söder om Kolningsån. Det finns en tydlig kontakt mellan radbyn och odlingslandskapet och det är en viktig del av byns karaktär. Den tydliga kontakten upprätthålls bland annat av platser där odlingslandskapet når fram till vägen i de luckor som finns i bebyggelsen. Förtätning av radbyn kan vara svårt då vägen är rekommenderad väg för farligt gods och den befintliga bebyggelsestrukturen helt bygger på bebyggelse längs med vägen.

Längs med Hans Lars väg ligger tre radhuslängor från 50-talet som är väldigt karaktäristiska. Vid avgörande förändringar av husen bör det först utredas om dessa har sådana kulturhistoriska eller miljömässiga värden att de inte får förvanskas enligt Plan- och bygglagens 8 kapitel 13 §.

Ekosystemtjänster

De kulturella ekosystemtjänsterna präglas av det vackra odlingslandskapet längs Kolningsån och sjön Björkan. Många rör sig längs de stigar och småvägar som finns längs ån och vid sjön. I anslutning till skolan finns flera pedagogiskt viktiga områden och badplatsen.

För de stödjande ekosystemtjänsterna är Kolningsån-Björkan och vattenstråket Hagtjärn-Hagån-Klockarnässjön med omgivande jordbruksmark av stor betydelse.

Runt om själva tätorten finns lågpunktsområden och våtmarker som kan bidra till reglerande ekosystemtjänster genom att de kan ta emot och buffra vatten.

Området bidrar även till försörjande ekosystemtjänster genom att jordbruksmarken i anslutning till tätorten brukas aktivt och att skogsbruk bedrivs på den angränsande skogsmarken.

Kartan nedan visar de kulturella och de stödjande ekosystemtjänsterna.

Planeringsinriktning för Enviken (Rönndalen)

  • Ny bebyggelse bör uppföras i högst två våningar med inredd vind i centrala Enviken och högst två våningar i övriga områden.
  • Nya områden för bostäder är endast lämpliga öster om väg 50, förtätningar kan dock ske även väster om vägen.
  • I områden utpekade som teknisk anläggning, vattenförsörjning får ingen ny eller utökad verksamhet eller förändrad markanvändning tillkomma om det inte är uppenbart att förändringen inte ökar risken för negativ påverkan på vattenresursen.
  • I områden utpekade som teknisk anläggning, vattenförsörjning som omfattar befintlig bebyggelse är det viktigt att kommunen, verksamhetsutövare och fastighetsägare tar ansvar för att försäkra sig om att de åtgärder de gör i området inte riskerar att påverka dricksvattenresursen negativt. För åtgärder som inte kräver exempelvis lov, anmälan eller tillstånd rekommenderas vid minsta osäkerhet en kontakt med Falu kommun och Falu Energi & Vatten.
  • I områden som pekats ut som annan användning samtidigt som de uppmärksammats som viktiga för vattenförsörjning ska fortfarande dricksvattenresursens behov av skydd värderas högt. Beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet kan dock andra typer av allmänna intressen eller åtgärder inom pågående användning vara möjliga att genomföra i dessa områden om eventuella risker kan hanteras på ett bra sätt.
Sidan uppdaterad 2022-09-22