Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Cykelbana i Grycksbo och Tansvallen

Grycksbo

Med Vippån och sjön Tansen som vacker fond för idrottsplatsen och folkparken gör närheten till Falun denna serviceort till en förort i ordets positiva bemärkelse.

Nära naturen och daglig service

I Grycksbo vill vi ta vara på möjligheten att bo nära både naturen och den dagliga servicen.

Med Grycksbos närhet till Falun vill vi att nya bostadsområden ska ligga nära förskola, skola och den service som man använder varje dag, samtidigt som det ska vara lätt att ta sig ut i naturen. Vi prioriterar lugna lägen och väljer bort de platser som är som mest störda av buller. Vi ser närheten till idrottsplatsen, folkparken och sjön Tansen som en tillgång och vill lyfta fram Grycksbos vackra kulturhistoriska bebyggelse som är ett arv från brukets framväxt.

Principer för bebyggelseutveckling

Grycksbos utveckling har präglats av pappersbruket och gruvdriften. Den äldsta bebyggelsen ligger framförallt längs med ån och i ett stråk från Bengtsarvet upp till Harmsarvet.

Mindre delar av Grycksbo ligger längs med och öster om väg 69 som går mellan Rättvik och Falun. Vägen är hårt trafikerad och det saknas idag en tillräckligt trygg passage för skolbarn över vägen. All nybyggnation av bostäder, utöver förtätningar av enstaka hus, ska därför ske sydväst om väg 69, tills en säker passage över vägen har ordnats. Området närmast vägen är inte heller lämpligt för bostäder på grund av risker kopplade till transport av farligt gods och framförallt buller från vägen.

De centrala delarna av Grycksbo kan utnyttjas i ännu större utsträckning än idag för flerbostadshus och olika typer av service. I området ska bostäder som utnyttjar marken effektivt prioriteras, till exempel flerbostadshus eller olika typer av kopplade hus, exempelvis radhus.

Längs med väg 69 finns flera platser som ligger sjönära eller med utsikt över sjön Grycken. Tyvärr är detta inte lämpliga platser att utveckla Grycksbo på eftersom det är svårt att skapa bra kopplingar med övriga Grycksbo, exempelvis att ordna säkra skolvägar och det är svårt att ordna tillfart till områdena på ett säkert sätt.

Det finns önskemål om att flytta livsmedelsbutiken till ett läge närmare väg 69. Det vore bra för Grycksbo om livsmedelsbutiken blir kvar i centrum nära skolan och den största delen av flerbostadshusen. Samtidigt är det viktigt att livsmedelsaffärer på mindre orter får möjlighet att utvecklas. Korsningen mellan väg 69 och Drottningvägen är en knutpunkt och därför ett rimligt alternativ till en placering i centrum. En flytt av livsmedelsbutiken bedöms inte påverka var nya bostadsområden placeras eftersom de framförallt placeras i relation till skola och förskola och närheten till rekreations- och idrottsområden.

Buller från pappersbruket riskerar att överskrida riktvärdena i anslutning till den bebyggelse som ligger allra närmast söder om verksamhetens område. Förtätning i detta område måste ta hänsyn till risken för störningar från pappersbruket.

Bebyggelsevolymer

Bebyggelsen i Grycksbo ger intrycket av att vara uppdelad i olika områden. Den äldre bebyggelsen är främst kopplad till Kyrkbyn och bruket och för den nyare bebyggelsen är de större flerbostadshusen och olika typer av service främst placerade i området närmast Drottningvägen. Övriga delar består främst av villor i olika storlek som tillkommit vid olika tider. Flerfamiljshus, verksamhetslokaler och andra större byggnadsvolymer bör lokaliseras till områden närmast Drottningvägen mellan väg 69 och Svedjevägen och i anslutning till bruket. Under förutsättning att nya byggnader inte dominerar över kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan större bebyggelsevolymer även vara lämpliga nordost om väg 69 mellan Drottningvägen och Harmsarvsvägen.

Våningsantal på nya byggnader bör hålla sig till högst tre våningar, under förutsättning att nya byggnader inte dominerar över kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. I centrum och längs Drottningvägen, samma sträcka som ovan, i anslutning till befintliga flerbostadshus kan eventuellt fyra våningar vara lämpligt.

Utvecklad och ändrad markanvändning

Genom att klicka på ytorna i kartan ovan kan du läsa mer om förutsättningarna och rekommendationerna för respektive område som redovisas som utvecklad eller ändrad markanvändning. Här nedan följer en sammanfattning.

Områden för utvecklad och ändrad markanvändning i Grycksbo

Område

Förändring

Markanvändning

Särskilda förutsättningar

Centrum

Utvecklad markanvändning

Tätort med centrumfunktioner och bostäder, eventuell möjlighet till förtätning

Möjlighet att knyta ihop området vid Drottningvägen med Grycksbobanan.

Svedjevägen
(2 områden)

Förändrad markanvändning, kort sikt 0–10 år

Tätort, bostäder bestående av en- och tvåbostadshus

Det södra området behöver anpassas så att förskolan fortsatt har tillräckligt med mark för utomhusdelen av sin pedagogiska verksamhet. Vid planläggning ska möjligheten att ordna parkering och värmestuga i anslutning till naturspåret ses över.

Tjärntäkt

Förändrad markanvändning, lång sikt 11–20 år

Tätort, bostäder bestående av en- och tvåbostadshus

Ska inte byggas ut innan det finns en säker passage för skolbarn förbi väg 69

Handel

Förändrad markanvändning, kort sikt 0–10 år

Utredningsområde för centrumfunktioner, exempelvis livsmedelshandel

Kräver att en säker passage förbi väg 69 ordnas. Områdets utbredning behöver studeras vidare i fortsatt planering, exempelvis i ett planprogram.

Handel och lättare verksamheter

Förändrad markanvändning, kort sikt 0–10 år

Handel och/eller verksamheter som inte är störande för omgivningen

Inga verksamheter som är störande för omgivningen på grund av närheten till bostäder. För att etablera handel krävs att en säker passage förbi väg 69 först ordnas.

Åtgärder längs väg 69

Trafikverket har tagit fram en åtgärdssvalstudie för väg 69 på sträckan mellan Fagersta och Rättvik. Åtgärdssvalstudien blev klar september 2020. För sträckan mellan Falun och Rättvik fokuserar de föreslagna åtgärderna på att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten även vid höga säsongsbetonade trafikmängder samt för oskyddade trafikanter i tätorter.

Fokus ligger också på att minska vägens begränsning av möjlig bebyggelseutveckling och förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten för den lokala trafiken. De föreslagna åtgärderna saknar än så länge finansiering, men det är viktigt att inte förändringar av bebyggelsen gör det svårt att genomföra de föreslagna åtgärderna längre fram.

För sträckan längs med väg 69 genom Grycksbo, särskilt på sträckan mellan Kyrkbyvägen och Svedjevägen, innebär det att det är olämpligt med tillbyggnader eller nya byggnader närmare väg 69 än i dagsläget. Detta för att det ska finnas plats för mindre åtgärder av befintliga passager över vägen, gång- och cykelväg längs väg 69, samordning av utfarter och åtgärder för att förbättra korsningspunkter med exempelvis längre vilplan.

Åtgärdsvalsstudien har inte gått vidare med förslaget om planskild korsning förbi väg 69 i höjd med Drottningsvägen med anledning av att föreslagen handelsetablering inte kommit tillräckligt långt ännu. Frågan bedöms kunna lyftas när fortsatt planering för handelsetableringen påbörjas.

Kulturmiljö

Grycksbo är ett brukssamhälle där bebyggelsen vuxit fram med utgångspunkt i pappersbruket och gruvnäringen. Kulturmiljövärdena består främst av äldre industribyggnader, områden med arbetarkaserner och de två herrgårdarna, Grycksbo herrgård och Bengtsarvets bergmansherrgård.

För all bebyggelse gäller att den omgivning de finns i är viktig. För arbetarkasernerna är detta särskilt viktigt då det är gruppen byggnader och områdets homogenitet som utgör kulturmiljövärdet. Varje förändring av en byggnad som påverkar områdets homogenitet påverkar inte bara den enskilda byggnaden utan hela området. Det är därför inte lämpligt att göra förändringar på arbetarkaserner så att området i fråga uppfattas som mindre homogent.

Hur de äldre industribyggnaderna och arbetarkasernera ska bevaras bör förtydligas i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Längs med Harmsarvsvägen ligger en rad tegelvillor från 50-talet med tydlig gemensam karaktär. Principen att bygga flertalet likadana byggnader bredvid varandra vid en specifik tidpunkt finns även i de äldre kulturhistoriskt värdefulla arbetarkasernerna och tegelvillorna kan därför vara ett nyare inslag av Grycksbos brukshistoria. Vid avgörande förändringar av husen bör det först utredas om tegelvillorna har sådana kulturhistoriska eller miljömässiga värden att de inte får förvanskas enligt Plan- och bygglagens 8 kapitel 13 §.

Riksintresse Linnévägen

Linnévägen passerar i utkanten av Harmsarvet. Du kan läsa mer om Linnévägen i områdesrekommendationen för Bjursås.

Om du klickar här kommer du till sidan med områdesrekommendationen för Bjursås.

Ekosystemtjänster

De viktigaste kulturella ekosystemtjänsterna i Grycksbo är framförallt kopplade till området runt Tansen med badplats, elljusspår och Tansvallen. Utöver det används de tätortsnära skogarna norr och öster om tätorten för friluftsliv på olika sätt.

Det blå stråket från Tansen till Grycken med dess strandskogar är av stor betydelse för den biologiska mångfalden och därmed de stödjande ekosystemtjänsterna.

Reglerande ekosystemtjänster består av lågpunkter och våtmarker i eller i direkt anslutning till tätorten som eventuellt kan vara buffrande vid t.ex. skyfall. Längs väg 69 finns även flera grönområden som fungerar avskärmande.

Området bidrar även till försörjande ekosystemtjänster genom att delar av jordbruksmarken i anslutning till tätorten brukas aktivt och att skogsbruk bedrivs på den angränsande skogsmarken.

Kartan nedan visar de kulturella och de stödjande ekosystemtjänsterna.

Planeringsinriktning för Grycksbo

  • Ny bebyggelse bör normalt uppföras i högst 2 våningar i anslutning till villaområden. I anslutning till Drottningvägen, bruket och delar av väg 69 kan bebyggelse uppföras i upp till 3 våningar, eventuellt med suterrängvåning som inte syns från gatan.
  • Nya områden för bostäder är endast lämpliga väster om väg 69 så länge det saknas säker passage för skolbarn förbi väg 69.
  • Nybyggnad och tillbyggnad närmare väg 69 än befintlig bebyggelse, på sträckor där gång- och cykelväg saknas, bör inte tillåtas om det riskerar att försvåra framtida åtgärder längs vägsträckan.
Sidan uppdaterad 2022-09-22