Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Smedsnäsets camping

Linghed

Möbler och camping lockar även utomsocknes till detta vackra läge på åsen.

Principer för bebyggelseutveckling

I Linghed finns goda möjligheter till förtätning bland befintlig bebyggelse som delvis är gles. Bebyggelsen är av varierad storlek och karaktär, men närmast odlingslandskapet överväger den äldre bebyggelsen. Därför markeras denna som landsbygd och rekommendationerna under rubriken ”Att anpassa bebyggelse” behöver följas.

Landskapsbilden mellan Linghed och Enviken är särskilt vacker och det är särskilt viktigt att rekommendationerna under rubriken Att anpassa bebyggelse till platsen följs.

Bron över Hökviksån saknar separat gång- och cykelväg och därför ska nybyggnation av bostäder, utöver förtätningar av enstaka hus, ske norr om Hökviksån.

Verksamhetsområdet vid Svärdsjön blir kvar, marken kan utnyttjas effektivare än idag och rymma långt fler verksamheter om det skulle finnas intresse för det.

Bebyggelsevolymer

Linghed består av en blandning av äldre bybebyggelse och nyare villabebyggelse. Både nyare och äldre bebyggelse är sällan uppförd i mer än en våning med inredd vind, på grund av den förhållandevis branta terrängen kan det utöver detta dock finnas en omfattande sockevåning eller souterrängvåning. Ny bebyggelse bör hålla sig inom liknande volymer och höjder. I anslutning till skola och idrottsplats kan det eventuellt vara lämpligt med något större volymer.

I anslutning till odlingslandskapet mot Hökviksvikån, Sör-Lingan och Norr-Lingan är bebyggelsen på till stor del redovisad som landsbygd och riktlinjerna i avsnittet Att anpassa bebyggelse ska följas.

Dricksvattenförsörjning

Dricksvattenförsörjningen i den norra delen av Falu kommun är helt beroende av den grundvattenresurs som finns i den grusås som passerar genom bland annat Linghed. Det beräknade framtida behovet av dricksvatten gör att dricksvattenresursen är viktig att skydda. Detta redovisas under rubriken Hänsyn för respektive geografisk yta där hänsyn till grundvattenresursen behöver tas.

Kulturmiljö

Jordbruksmarken mellan Linghed och byklungan vid Linghedsströmmen behöver fortsatt hållas öppen av kulturhistoriska skäl. Stora delar av bebyggelsen vid Linghedsströmmen är av riksintresse för kulturmiljövården. Bebyggelsegrupperna bör därför inte växa ihop.

Linghed har utpekade kulturmiljövärden som finns beskrivna i kommunens kulturmiljöprogram. Från Linghed västerut ända till korsningen med väg 50 i Enviken sträcker sig en radby, bortsett från några mindre luckor och en passage över vattnet. Byn och de välbevarade gårdarna har fortfarande god kontakt med odlingslandskapet. Radbyn och bebyggelsen närmast odlingslandskapet är utpekat som landsbygd och rekommendationerna om Att anpassa bebyggelse ger vägledning för hur ny bebyggelse ska utformas så att kulturmiljövärdena bibehålls.

Om du klickar här kommer du till avsnittet om att anpassa bebyggelse till platsen.

Anpassning av ny bebyggelse ska förhålla sig till den befintliga bebyggelsestrukturen som helt ligger på åsen. I de centrala delarna av Linghed breder åsen ut sig och strukturen förändras till en stor byklunga med inslag av nyare bebyggelse. Odlingsmarken närmast byn är i det närmaste obebyggd.

Det finns en tydlig kontakt mellan radbyn och odlingslandskapet och det är en viktig del av byns karaktär. Den tydliga kontakten upprätthålls bland annat av platser där odlingslandskapet når fram till vägen i de luckor som finns i bebyggelsen. Förtätning av radbyn kan vara svårt då vägen är rekommenderad väg för farligt gods och den befintliga bebyggelsestrukturen helt bygger på bebyggelse längs med vägen.

Linghedsströmmen

Linghedsströmmen är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården. Området består av en tidig industrimiljö kopplad till vattenkraften. Här finns flera olika typer av industrier som bland annat kvarn och frörenseri. Det finns också en kraftstation från sekelskiftet 1900.

Befintlig bebyggelse bör inte glesas ur eller rivas. Ny bebyggelse bör inte heller tillkomma. Det är också viktigt att vara försiktig med omfärgningar och andra yttre förändringar av bebyggelsen. Med hänsyn till områdets höga värden och begränsade geografiska omfattning är det rimligt att vara restriktiv i bedömningen av förändringar i området.

Falu kommun tillgodoser riksintresset för kulturmiljö Linghedsströmmen genom nedanstående åtgärder:

  • Alla förändringar av befintlig bebyggelse bedöms restriktivt
  • Ny bebyggelse inte tillåts inom riksintresseområdet
  • Odlingsmarken mellan Linghedsströmmen och Linghed inte bebyggs

Planeringsinriktning för Linghed

  • Inom användningen tätort bör ny bostadsbebyggelse normalt vara av liknande storlek som en normalstor villa och högst två våningar. I brantare lägen kan två våningar med inredd vind vara möjligt, suterrängvåning eller källarvåning som ligger delvis ovan mark räknas i så fall in i de två våningarna.
  • Ny bebyggelse inom användningen Landsbygd i anslutning till odlingslandskapet ska följa riktlinjerna i avsnittet Att anpassa bebyggelse till platsen, särskilt viktigt är detta i området från Linghed i riktning mot Enviken.
  • Odlingsmarken mellan Linghed och Linghedsströmmen ska inte bebyggas och ska förbli öppen.
  • Ingen ny bebyggelse ska tillåtas inom riksintresseområdet vid Linghedsströmmen.
Sidan uppdaterad 2022-09-22