Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utsikt Sågmyra och Yllefabriken

Sågmyra

Med den gamla yllefabriken i centrum och en hänförande utsikt.

Principer för bebyggelseutveckling

I Sågmyra finns möjligheter till förtätning både i befintliga detaljplaner och på andra platser. Möjligheten till utsikt är viktig i Sågmyra och nya byggnader behöver placeras så att de skymmer utsikten för bakomliggande bostadshus så lite som möjligt. Även utsikten från andra viktiga platser behöver skyddas, exempelvis från gator och vägar och från Folkets park vid Hällgårdsvägen.

I Sågmyra upplevs befintlig bebyggelse som väldigt varierad, även bebyggelse som är av samma typ och utbyggd vid samma tidpunkt. Ny bebyggelse bör fortsätta bidra till variationen. Mindre grupper av likadana bostäder eller områden med flerbostadshus passar bäst i närheten av de befintliga flerbostadshusen.

Bebyggelsevolymer

Sågmyra består av både villabebyggelse, flerbostadshus, bostadshus med lokaler i bottenvåningen och större verksamhetslokaler, främst den gamla yllefabriken och byggnader i området däromkring.

Ny bebyggelse bör vara av en storlek och höjd som passar med befintlig bebyggelse, vilket därför kan variera stort inom orten och måste bedömas på varje enskild plats.

Kulturmiljö

I Sågmyra syns kulturarvet från äldre byar med småskalig industriverksamhet som la grunden för orten, men kanske främst från den stora omvälvningen som skedde i och med etableringen av Tidstrands fabrik. I centrum av orten ligger den före detta yllefabriken och herrgården. Tillsammans med Sågån har området utpekade kulturmiljövärden som finns beskrivna i kommunens kulturmiljöprogram. Där Leksandsvägen passerar över Sågån ger den äldre bebyggelsen en vacker vy som vi behöver vara rädda om.

Tidstrandfabriken har påverkar mycket av bebyggelsen i Sågmyra och gett byggnader som Sågmyraskolan, Folkets park, Idrottspaviljongen med mera, liksom bostäder för arbetare och tjänstemän. Även de byggnader som inte ligger i direkt anslutning till Tidstrandfabriken är en viktig del av Sågmyras samlade kulturmiljövärden.I området i anslutning till Tidstrandfabriken är det viktigt att befintliga byggnader och öppna platser blir kvar. Byggnaderna kan användas på många olika sätt, så länge användningen passar med byggnadernas kulturvärden.

Det är viktigt att allmänheten har tillgång till området runt yllefabriken och att eventuella verksamheter inte är störande för omgivningen. Användningar som kräver att områden stängslas in i stor omfattning är inte lämpliga.

Även Sågån har haft en viktig roll i Sågmyras utveckling. Områdena längs Sågån är därför viktiga för allmänheten även av kulturhistoriska skäl. Det är därför särskilt viktigt att säkra allmänhetens fortsatta tillgång till stränderna i de fall befintliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) tas i anspråk.

Om du klickar här kommer du till sidan om landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden).

Planeringsinriktning för Sågmyra

  • Storslagen utsikt över landskapet från allmänna och andra viktiga platser och gator/vägar ska inte byggas för, gäller exempelvis utsikten vid Folkets park.
  • Lämplig storlek och höjd på bebyggelsen måste bedömas i varje enskilt fall och det finns goda möjligheter till variation inom orten.
  • I området runt Tidstrandfabriken är det viktigt att användningen av byggnaderna inte innebär att området behöver stängslas in i större omfattning.
  • Kulturmiljövärdena kopplade till Tidstrandfabriken finns spridda över stora delar av Sågmyra, och frågan om behov av hänsyn måste därför lyftas även vid förändringar på andra platser i orten.
Sidan uppdaterad 2022-09-22