Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Svärdsjömacken och barn som paddlar

Svärdsjö (Borgärdet)

Rik på historia och kultur, vackert beläget mellan öppna odlingslandskap och vattendrag ligger en komplett serviceort.

Vattendraget och det öppna landskapet

I Svärdsjö vill vi ta vara på det öppna landskapet och tillgången till Svärdsjövattendraget.

Området norr om själva tätorten, där Kyrkbyn, Arvid Backlundgården, Gammelgården och kyrkan ligger, är lite extra speciellt. Där finns många av de platser som förknippas med Svärdsjö och därför vill vi ta vara på det området. Både norr och söder om Svärdsjö gör odlingslandskapet och vattendragen landskapet väldigt vackert. Ny bebyggelse vill vi ska passas in enligt principen ”se men inte synas”. Svärdsjövattendraget och de naturområden som finns runt omkring ska fortsatt vara tillgängliga för allmänheten samtidigt som de fortsätter att användas för att producera el.

Principer för bebyggelseutveckling

Svärdsjö ligger på båda sidor av väg 850 (Borgärdesvägen). Vägen är ganska starkt trafikerad men har en tydlig tätortskaraktär när den passerar genom Svärdsjö.

Nya bostadsområden passar därför lika bra på båda sidor av vägen då den är tillräckligt säker för skolbarn att korsa. Däremot är flera av de mindre vägarna som leder ut från Svärdsjö smala och vissa av dem trafikeras av tung trafik. Det är därför inte lämpligt med nya bostadsområden öster om Borgärdesströmmen eller längs väg 876 mot Toftbyn och Gårdvik utan att först ordna säker skolväg. Den typen av åtgärder bedöms som kostsamma.

Bebyggelsen längs med Borgärdesvägen är väldigt karaktäristisk, de flesta hus har lokaler i bottenvåningen och här ligger flera affärer. Det är önskvärt att lokalerna behålls vid om- och tillbyggnader.

Eftersom Svärdsjö omges av odlingslandskap och vattendrag finns det begränsat med platser att bygga ut tätorten på. I de centrala delarna finns plats att förtäta med bostäder och andra centrumfunktioner. I de centrala delarna ska bostäder som utnyttjar marken effektivt prioriteras, till exempel flerbostadshus eller olika typer av kopplade hus, exempelvis radhus.

Bebyggelsevolymer

Bebyggelsen längs väg 850 är karaktäreristisk med många av hus som har lokaler i bottenvåningen. Denna karaktär bör behållas längs med sträckan.

I Svärdsjö finns flera byggnader i tre våningar och i centrum förstärks upplevelsen av byggnadshöjden av att byggnaderna i fråga ligger högre än genomfarten, väg 850. I och i anslutning till centrum, Svärdsjöskolan och Källegården är det lämpligt med bebyggelse i högst 3 våningar. I övriga delar av Svärdsjö bör bebyggelsen hålla sig till högst två våningar, i vissa fall med inredd vind.

Utvecklad och ändrad markanvändning

Genom att klicka på ytor i kartan ovan kan du läsa mer om förutsättningarna och rekommendationerna för respektive område som redovisas som utvecklad eller ändrad markanvändning. Här nedan följer en sammanfattning.

Områden för utvecklad och ändrad markanvändning i Svärdsjö (Borgärdet)

Område

Förändring

Markanvändning

Särskilda förutsättningar

Centrum

Utvecklad markanvändning

Tätort med centrumfunktioner och bostäder, eventuell möjlighet till förtätning


Västeräng

Förändrad markanvändning, kort sikt 0–10 år

Tätort, bostäder bestående av en- och tvåbostadshus

Området består av jordbruksmark och har prövats mot andra alternativ.

Lumshedsvägen

Förändrad markanvändning, lång sikt 11–20 år

Tätort, bostäder bestående av en- och tvåbostadshus

Innan området tas i anspråk ska det vägas mot alternativet vid Hedvägenvägen pga behov av större utbyggnad av infrastruktur.

Industriområde

Utvecklad markanvändning

Ej utbyggt men planlagt För industriändamål som inte får vara störande för omgivningen

Vid bedömningen om vad som inte är störande för omgivningen bör även framtida bostäder vid Hedvägen beaktas. Plats för gångväg mot ridhuset bör säkras.


Eftersom det finns begränsat med lämpliga platser för att bygga ut tätorten har en utredning kommit fram till att jordbruksmark behöver tas i anspråk för det bostadsområde som föreslås byggas ut först, Västeräng. Jordbruksmarken har bedömts vara brukningsvärd, men är av mindre intresse för jordbruket än andra alternativ.

Västeräng är något svårare att nå då det inte ligger i direkt anslutning till annan jordbruksmark och det krävs att maskiner passerara genom tätorten för att nå området. Västeräng är delvis utpekat som skolnaturområde. Inventering på plats och samtal med skolan har konstaterat att själva jordbruksmarken inte är avgörande för skolans verksamhet, de viktigaste områdena ligger närmast skolan och längs elljusspåret.

Bedömningen omfattar både flytten av låg- och mellanstadiet samt eventuell framtida ny förskola i området. Den önskade utbyggnaden är 10–20 tomter för en- och tvåbostadshus och det rör sig därför om ett väsentligt samhällsintresse. De alternativa platserna redovisas på kartan nedan.

För bostadsområde på längre sikt redovisas ett område vid Lumshedsvägen, det har flera osäkra faktorer avseende hälsa och säkerhet och en exploatering kräver betydligt större investeringar i gemensam infrastruktur då det ligger längre från gång- och cykelvägar samt vatten och spillvatten.

I kartan nedan redovisas de alternativa lokaliseringar som utretts.

Planlagt område för industri som inte är störande för omgivningen

Bakom befintliga industrifastigheter vid Industrivägen finns ytterligare mark som är planlagd för industri som inte får vara störande för omgivningen. Vid varje ny etablering bör även trafiksituationen längs Industrivägen utvärderas för att avgöra om fortsatt utbyggnad av detaljplanen är lämplig eller om resterande delar av detaljplanen behöver upphävas.

Dricksvattenförsörjning

Dricksvattenförsörjningen i den norra delen av Falu kommun är helt beroende av den grundvattenresurs som finns i den grusås som passerar genom bland annat Svärdsjö. Det beräknade framtida behovet av dricksvatten tillsammans med vissa tekniska utmaningar gör att dricksvattenresursen är särskilt känslig för påverkan. Ett särskilt viktigt område norr om Svärdsjö har pekats ut som teknisk anläggning, dricksvattenresurs för att tydliggöra att även befintlig bebyggelse och befintliga anläggningar behöver anpassa sig genom att säkerställa att förändringar inte riskerar att påverka dricksvattenresursen negativt. Även till synes små åtgärder kan utgöra ett hot mot dricksvattenresursen och alla förändringar måste bedömas ytterst restriktivt så att förutsättningarna att använda råvattenresursen inte försämras. Försiktighetsprincipen ska användas varför ingen ny eller utökad verksamhet eller förändrad markanvändning är tillåten om det inte är uppenbart att förändringen inte ökar risken för negativ påverkan på vattenresursen, exempelvis att industrimark omvandlas till bostäder.

Även andra områden inom eller i anslutning till Svärdsjö är viktiga för dricksvattenresursen. Detta redovisas under rubriken Hänsyn för respektive geografiskt utpekad yta.

Åtgärder längs väg 850

Trafikverket har tagit fram en åtgärdsvalsstudie för väg 850 på sträckan mellan Boda och Trollnäs norr om Svärdsjö. Åtgärdsvalsstudien blev klar oktober 2018. Åtgärderna som föreslås har som syfte att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. De föreslagna åtgärderna saknar än så länge finansiering, men det är viktigt att inte förändringar av bebyggelsen gör det svårt att genomföra de föreslagna åtgärderna längre fram.

I Svärdsjö innebär det att det är olämpligt med tillbyggnader eller nya byggnader närmare väg 850 än i dagsläget. Detta för att det ska finnas plats för separerad gång- och cykelväg längs väg 850 samt för mindre åtgärder av befintliga passager över vägen. Längs väg 850 mellan Svärdsjö och Trollnäs och längs väg 876 mot Toftbyn och Gårdvik fram till avfarten till ridklubben bör det inte heller tillåtas inte tillåtas tillbyggnader eller nya byggnader närmare vägen än i dagsläget om det riskerar att försvåra framtida åtgärder längs vägsträckan. Genom befintligt och planlagt men inte utbyggt industriområde behöver nuvarande skogsbilväg mot ridklubben säkras som gångväg.

Kulturmiljö

Svärdsjö inklusive området kring Svärdsjön är utpekat i kommunens kulturmiljöprogram på grund av det vackra odlingslandskapet. De delar som består av jordbruksmark pekas ut som landsbygd och omfattas därför av rekommendationer om att anpassa bebyggelse.

Området norr om Svärdsjö med Kyrkbyn med kyrkan, Arvid Backlundgården och flera äldre gårdar är särskilt värdefullt för landskapsbilden. Här ska inga nya tomtplatser eller motsvarande tillkomma i det öppna landskapet. Skogen norr om kyrkan har en lång tradition och är lika viktig för landskapsbilden som det öppna odlingslandskapet.

Ekosystemtjänster

Av särskild betydelse för de kulturella ekosystemtjänsterna är det vackra odlingslandskapet både norr och söder om tätorten, området runt elljusspåret, Borgärdesströmmen och badplatsen vid Sandharen samt de delar som används av skolan och förskolan.

För de stödjande ekosystemtjänsterna fyller Svärdsjön och Borgärdeströmmer med standzoner en mycket viktig funktion. Ett annat biologisk betydelsefullt område är Prostparken med sina flerhundraåriga tallar. Centralt inne i Svärdsjö finns den utrotningshotade sandraban på några platser.

Svärdsjön och Borgärdeströmmen är av stor betydelse för reglerande tjänster som översvämningsskydd.

Området bidrar även till försörjande ekosystemtjänster genom att jordbruksmarken i anslutning till tätorten brukas aktivt och att skogsbruk bedrivs på den angränsande skogsmarken.

Kartan nedan visar de kulturella och de stödjande ekosystemtjänsterna.

Planeringsinriktning för Svärdsjö (Borgärdet)

  • Ny bebyggelse i och i anslutning till centrum, Svärdsjöskolan och Källegården uppföras i högst 3 våningar. I övriga delar av Svärdjsö bör bebyggelsen vara högst 2 våningar, i vissa fall med inredd vind.
  • Karaktären av bostäder med lokaler i bottenvåningen bör behållas längs väg 850 genom Svärdsjö.
  • Nybyggnad och tillbyggnad närmare än befintlig bebyggelse bör inte tillåtas om det riskerar att försvåra framtida åtgärder längs väg 850 samt väg 876 fram till ridklubben.
  • Nya bostadsområden är inte lämpligt öster om Borggärdesströmmen eller längs med väg 876 mot Toftbyn och Gårdvik innan säker skolväg har ordnats.
  • I områden utpekade som teknisk anläggning, vattenförsörjning får ingen ny eller utökad verksamhet eller förändrad markanvändning tillkomma om det inte är uppenbart att förändringen inte ökar risken för negativ påverkan på vattenresursen.
  • I områden utpekade som teknisk anläggning, vattenförsörjning som omfattar befintlig bebyggelse är det viktigt att kommunen, verksamhetsutövare och fastighetsägare tar ansvar för att försäkra sig om att de åtgärder de gör i området inte riskerar att påverka dricksvattenresursen negativt. För åtgärder som inte kräver exempelvis lov, anmälan eller tillstånd rekommenderas vid minsta osäkerhet en kontakt med Falu kommun och Falu Energi & Vatten.
  • I områden som pekats ut som annan användning samtidigt som de uppmärksammats som viktiga för vattenförsörjning ska fortfarande dricksvattenresursens behov av skydd värderas högt. Beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet kan dock andra typer av allmänna intressen eller åtgärder inom pågående användning vara möjliga att genomföra i dessa områden om eventuella risker kan hanteras på ett bra sätt.
Sidan uppdaterad 2022-09-22