Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utsikt i Toftbyn

Toftbyn

Vackert belägen i det öppna odlingslandskapet och med de stora skogarna inpå knuten är byn en del i att föra Svärdsjöbygdens tradition av kyrkbåtsrodd vidare.

Principer för bebyggelseutveckling

Toftbyn har en tydlig karaktär av gles bybebyggelse och området är utpekat som markanvändningen landsbygd. Området omfattar flera byar i nära anslutning till varandra som i vissa fall växt samman. Området utvecklas bäst genom förtätning av befintlig bebyggelse som följer rekommendationerna i avsnittet Att anpassa bebyggelse till platsen för att behålla karaktären i området.

Väg 50 delar av byarna i väster från skolan och övriga byar. Idag saknas en tillräckligt trygg passage för skolbarn över vägen och tillräckligt säker skolväg längs vägen. Nybyggnation av bostäder, utöver förtätningar av enstaka hus, ska därför ske öster om väg 50. Området närmast vägen är inte heller lämpligt för bostäder på grund av risker kopplade till transport av farligt gods samt buller från vägen.

Kulturmiljö

Toftbyn ingår i det stora sammanhängande området av byar och öppna odlingslandskap som sträcker sig ända från Toftbyn via Gårdvik till Boda. Området har utpekade kulturmiljövärden som finns beskrivna i kommunens kulturmiljöprogram. Värdena består av det omväxlande odlingslandskapet, det äldre vägsystemet och välbevarade bebyggelsestrukturer och gårdar. Området är utpekat som landsbygd och rekommendationerna om att anpassa bebyggelse ger vägledning för hur ny bebyggelse ska utformas så att kulturmiljövärdena bibehålls.

Om du klickar här kommer du till avsnittet om att anpassa bebyggelse till platsen.

Toftbyn har en gles bebyggelse som är otydligt samlad i större grupper. Bebyggelsegrupperna har ibland mer eller mindre växt samman. Väster om väg 50 finns stora områden med öppna odlingslandskap och bebyggelsegrupperna är tydligare där.

Planeringsinriktning för Toftbyn

  • Ny bebyggelse i anslutning till odlingslandskapet ska följa riktlinjerna i avsnittet Att anpassa bebyggelse till platsen.
  • Jordbruk och djurhållning är naturliga inslag i hela området, även som grannar till nya bostadstomter.
  • Nya områden för bostäder är endast lämpliga öster om väg 50 då det saknas säker passage för skolbarn förbi och längs väg 50.
Sidan uppdaterad 2022-09-22