Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Sundborn

Till dialogmötet i Sundborn (Karlsbyheden) 26 oktober kom drygt 35 deltagare.

Idrottsföreningarna samarbetar

Diskussionerna på dialogmötet fokuserade mycket på Sundborn, som inte ingår i planområdet. Sundborn ses som centrum i kommundelen men det var också tydligt att det finns ett bra samarbete i området och att man månar om hela kommundelen, inte bara Sundborn.

Idrottsföreningarna täcker upp olika sporter och motionsspår och skidspår på Årberget knyter ihop orterna Karlsbyheden, Sundborn och Danholn.

Jordbruket och framförallt de positiva känslorna som finns för ekologiskt jordbruk är en viktig del av områdets identitet.

Vad behöver området för att utvecklas?

Förbättrade vägar för bil och bättre möjligheter att cykla mot Falun och Hosjö efterfrågas. Det är tydligt att man i området vill kunna utnyttja närheten till Falun på ett bra sätt. Deltagarna efterfrågade fler möjligheter att bygga bostäder i alla byar i området.

Möjligheten att fortsätta bedriva jordbruk är också en viktigt.

Så tar planförslaget vara på diskussionerna från dialogmötet

Många av vägarna i området är statliga och då är även ansvaret för att bygga cykelbanor det. På sträckan Backa bro – Sveden har de första skedet i planering för en eventuell cykelbana påbörjats.

När det gäller att peka ut nya områden för bostäder så har planförslaget föreslagit ett område i Danholn, vackert beläget och nära skola och området vid Årberget. Satsningen på Danholn beror på att skolan ligger där. Förtätning av befintlig bebyggelse är såklart fortfarande möjligt i de andra byarna. Och eftersom området längs väg 850 är utpekat som utvecklingsområde är inställningen till ny bebyggelse mycket positiv på ett generellt plan.

Området vid Årberget med stigsystem och elljusspår har pekats ut som rekreationsområde (Natur och friluftsliv).

Sidan uppdaterad 2022-10-31