Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Landsbygdsprogrammet

Början av arbetet med att ta fram den fördjupade översiktsplanen har pågått parallellt med framtagandet av ett landsbygdsprogram för Falu kommun. Arbetet inleddes hösten 2016 med gemensamma dialogmöten i kommunens sju kommundelar.

Fokus på det interna arbetet

Det nya landsbygdsprogrammet innehåller kommunens viljeriktningar till år 2030 och har mycket fokus på det interna arbetet. Programmet pekar framförallt på att kommunen bör arbeta med dialog och kommunikation med landsbygden. Kommunen ska också arbeta för att det lokala perspektivet stärks inför beslut som påverkar de olika landsbygderna.

Sex viljeinriktningar

Det nya landsbygdsprogrammet innehåller sex fokusområden med viljeinriktningar till år 2030.

Ökad kommunikation och dialog med hela Falu kommun.

Inför förslag till beslut bör politiker och tjänstemän ställa sig frågan ”Hur påverkas invånarna i den här landsbygden?” samt föra dialog med invånarna. Kommunen ska arbeta för att de lokala perspektiven stärks, och att medborgarna upplever att det är lättare att få dialog med kommunen som organisation.

Kommunal service och närvaro

Den centrala organisationen som har utgångspunkt i Falu tätort ska på ett tydligare sätt synas på landsbygden, det kan vara i form av verksamhetsmöten/utbildningsdagar eller liknande som läggs i olika kommundelar. Oavsett var man bosätter sig i Falu kommun ska det finnas tillgång till likvärdig barnomsorg och grundskola. Den kommunala organisationen ska samspela med lokala initiativ för att säkerställa lokal service.

Samverkan med lokala föreningar

Kommunen ser det som viktigt att samverka med de lokala föreningarna, som har kännedom om kommundelen och bäst kunskap om hur orten utvecklas. Kommunens tjänstemän och nämnder ska ha vetskap och kunskap om intresseföreningarna. Invånarnas delaktighet i underlag till beslut ska öka.

Möjliggöra för bostadsbyggande samt inflyttning

Falu kommun ska arbeta för att ge fler möjlighet att bosätta sig på landsbygden. Samhällsplanering som underlättar för byggnation och en tydlig plan över var kommunen vill att det ska byggas på landsbygden är viktiga förutsättningar för detta. Hela kommunen ska växa och befolkningen ska öka i alla kommundelar. Flerbostadshus ska byggas även utanför Falu tätort.

Infrastruktur och kommunikationer

En förutsättning för att bo och verka på landsbygden är att det finns fungerande kommunikationer. Vägar och kollektivtrafik för det fysiska resandet men också bredband och mobiltelefontäckning för social kommunikation. Möjligheten att åka kollektivt och nyttja samåkningsmöjligheter ska öka. År 2020 ska minst 90 procent av alla hushåll ha tillgång till bredband.

Näringslivet i Falu kommun

Arbetstillfällen, tillväxt och lokal utveckling bygger i stor del på våra lokala företag och hur de utvecklas. För att kunna bo och verka i hela kommunen måste företag finnas överallt. Kommunen ska verka för upphandling som möjliggör för lokala producenter/leverantörer att leverera efterfrågad vara/tjänst.

Så förvaltas landsbygdsprogrammets intentioner

Den fördjupade översiktsplanen är en viktig pusselbit i arbetet med fokusområdet ”Möjliggöra för bostadsbyggande samt inflyttning”. Planförslaget lyfter fram inom vilka områden det är lämpligt att bygga nya bostäder. En av planförslagets utgångspunkter är liksom i översiktsplan FalunBorlänge att i första hand styra utveckling till serviceorterna och till områden längs de befintliga kollektivtrafikstråken. Genom att förstärka det som finns ökar underlaget för service och kollektivtrafik.

Den fördjupade översiktsplanen har också tagit till sig landsbygdsprogrammets resonemang om att kommunens olika delar är både lika och olika varandra. I de områden där vi ser som mest utveckling har vi valt att lyfta fram varje ort eller område för sig eftersom olika områden har olika förutsättningar. Olikheterna gör att orterna eller områdena bäst utvecklas på olika sätt.

Här kan du ta del av landsbygdsprogrammet Öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2022-09-22