Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Planeringsinriktningar

Nedan finns alla redovisningar av hur kommunen tillgodoser riksintressen och alla planeringsinriktningar i planförslaget samlade på samma sida. Redovisningarna av hur riksintressena tillgodoses redovisas annars i respektive Områdesrekommendation i avsnittet Mark- och vattenanvändning, eller på sidan Riksintressen i avsnittet Värden och hänsyn. Planeringsinriktningarna redovisas annars på relevanta sidor i avsnitten Mark- och vattenanvändning respektive Värden och hänsyn.

Hur kommunen tillgodoser riksintressen

Riksintresse för kulturmiljövård

Falu kommun tillgodoser riksintresset för kulturmiljö i Rällsjöbo genom nedanstående åtgärder:

 • Bedöma ny bebyggelse och förändring av befintlig bebyggelse restriktivt.

Falu kommun tillgodoser riksintresset för kulturmiljö för Linnévägen genom nedanstående åtgärder:

 • Att verka för att eventuella framtida behov av gång- och cykelvägar om möjligt löses längs befintliga parallella vägar eller i helt nya sträckningar som inte påverkar upplevelsen av riksintresset.
 • Att inte föreslå större bostadsområden längs med sträckningen för att minska framtida behov av breddning.
 • Att ha ett restriktivt förhållningssätt till nya byggnader högre än en våning med inredd vind i området mellan norra Västanberg (korsningen) och kyrkan samt i området närmast kyrkan.
 • Att verka för att samråd sker med länsstyrelsen inför eventuella underhåll och reparationer av vägens sträckning.

Falu kommun tillgodoser riksintresset för kulturmiljö Linghedsströmmen genom nedanstående åtgärder:

 • Alla förändringar av befintlig bebyggelse bedöms restriktivt
 • Ny bebyggelse inte tillåts inom riksintresseområdet
 • Odlingsmarken mellan Linghedsströmmen och Linghed inte bebyggs


Torsångsbygden W 7 hanteras i fördjupad översiktsplan för området runt Runn, som tas fram tillsammans med Borlänge kommun.


Riksintresse för naturvård och för friluftsliv

Falu kommun tillgodoser riksintressena för natur respektive friluftsliv i Sörskog genom nedanstående åtgärder:

 • Eventuell ny bebyggelse i anslutning till odlingslandskapet ska följa riktlinjerna i avsnittet Att anpassa bebyggelse.
 • Bebyggelse på jordbruksmark inom riksintresseområdet i normalfallet bedöms vara olämpligt
 • Nya ytkrävande och/eller störande anläggningar och verksamheter bedöms vara olämpliga inom eller i närheten av riksintresseområdena.


Riksintresse för kommunikationer

Falu kommun tillgodoser riksintressena för kommunikation:

 • Genom tidig kontakt med Trafikverket när kommunen misstänker att en åtgärd kan innebära påtaglig skada på riksintresset.


Riksintresse totalförsvaret

Falu kommun tillgodoser riksintressena för totalförsvaret genom nedanstående åtgärder:

 • Nya byggnader, eller stora förändringar av befintliga byggnader, för bostäder eller annan störningskänslig verksamhet ska inte tillåtas om det inte är uppenbart att de inte riskerar att medföra påtaglig skada på riksintresset för Falu skjutfält.
 • Ärenden remitteras i enlighet med Försvarsmaktens redovisning av vilka ärenden som ska remitteras. Detta innebär bland annat att:
  • Samtliga plan- och lovärenden samt ärenden som rör områdesskydd inom påverkansområde för Falu skjutfält och Övrigt påverkansområde remitteras till Försvarsmakten.
  • Alla ärenden som rör höga objekt remitteras till Försvarsmakten. Höga objekt innebär 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse och 45 meter inom sammanhållen bebyggelse. Med sammanhållen bebyggelse avses områden som redovisas som tätort på lantmäteriets översiktskarta, skala 1:250 000.
 •  

Planeringsinriktning för användningen Tätort

 • Inom områden som redovisas som tätort kan normalt de flesta användningsområden som inte är störande för omgivningen vara lämpliga.
 • I tätorternas centrala delar ska olika typer av service, arbetsplatser och yteffektiva bostäder (ex. flerbostadshus, radhus och kedjehus mm) prioriteras.

Planeringsinriktning för användningen Landsbygd

 • Inom områden som redovisas som landsbygd är påverkan från jordbruk och djurhållning ett normalt inslag året om. Kommunen bör aktivt informera om detta vid förhandsbesked och bygglov för nya bostadshus. Med hänsyn till den tydliga karaktären har också den som bygger inom område som redovisas som landsbygd ett ansvar att förstå att jordbruk och djurhållning förekommer.
 • Nya bostäder ska inte hindra ett aktivt jordbruk
 • Byggande på jordbruksmark får bara ske under särskilda omständigheter och följa rekommendationerna i avsnittet Bebyggelse på jordbruksmark.
 • Inom områden som redovisas som landsbygd ska ny bebyggelse som ligger i anslutning till det öppna jordbrukslandskapet normalt följa rekommendationerna i avsnittet Att anpassa bebyggelse till platsen.

Planeringsinriktning för användningen Verksamheter och industri

 • I områden som redovisas som verksamheter är det lämpligt med verksamheter som kan vara störande för omgivningen men som själva inte störs av andra störande verksamheter.
 • Möjliga störningar på omgivningen måste alltid utredas i nästa skede, vid planläggning eller bygglov. Störningar kan vara i många olika former, ex. buller, lukt och trafik, alla utpekade områden passar inte för alla typer av störningar.
 • Områden som redovisas som verksamheter innebär inte att tillståndspliktiga verksamheter automatiskt kan anses vara lämpliga, men frågan kan prövas i en efterföljande detaljplan.

Planeringsinriktning för användningen Transportinfrastruktur

 • Inom områden avsedda för transportinfrastruktur får inga byggnader uppföras eller andra åtgärder ske som försvårar framtida användning för den avsedda transportinfrastrukturen.

Planeringsinriktning för användningen Teknisk anläggning

 • För områden avsedda för vindbruk hänvisas till Översiktsplan FalunBorlänge kapitel 12. Vindkraft Öppnas i nytt fönster..
 • Innan utbyggnad av vindkraft blir aktuell kan områden för vindkraft ofta användas för pågående verksamhet eller ny verksamhet som inte kräver större ekonomiska investeringar, tex. kostsamma anläggningar.
 • I områden utpekade som teknisk anläggning, vattenförsörjning får ingen ny eller utökad verksamhet eller förändrad markanvändning tillkomma om det inte är uppenbart att förändringen inte ökar risken för negativ påverkan på vattenresursen.
 • I områden utpekade som teknisk anläggning, vattenförsörjning som omfattar befintlig bebyggelse är det viktigt att kommunen, verksamhetsutövare och fastighetsägare tar ansvar för att försäkra sig om att de åtgärder de gör i området inte riskerar att påverka dricksvattenresursen negativt. För åtgärder som inte kräver exempelvis lov, anmälan eller tillstånd rekommenderas vid minsta osäkerhet en kontakt med Falu kommun och Falu Energi & Vatten.
 • I områden som pekats ut som annan användning samtidigt som de uppmärksammats som viktiga för vattenförsörjning ska fortfarande dricksvattenresursens behov av skydd värderas högt. Beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet kan dock andra typer av allmänna intressen eller åtgärder inom pågående användning vara möjliga att genomföra i dessa områden om eventuella risker kan hanteras på ett bra sätt.

Planeringsinriktning för användningen Areell näring

 • Inom områden som redovisas som areell näring har näringens intressen i normalfallet företräde framför andra markanvändningar. Undantag från detta kan i vissa fall behöva göras för befintliga bostäder och verksamheter samt kulturmiljövärden eller värden för natur- och friluftsliv som inte har varit möjligt eller rimligt att särredovisa.
 • Eventuella etableringar av nya bostäder och mindre verksamheter ska placeras i direkt anslutning till befintliga bostäder och/eller verksamheter och därmed inte bidra till ytterligare spridd bebyggelse.

Planeringsinriktning för användningen Grönområde

 • Områden utpekade som Grönområde ska ha en naturlik karaktär där hårdgjorda eller grusade ytor samt byggnader endast får utgöra en mindre del av anläggningen.
 • Områden som pekas ut som Grönområde kan ibland innebära viss omgivningspåverkan. Vid förändringar i verksamheten eller i närmiljön behöver hänsyn tas till detta.

Planeringsinriktning för användningen Natur och friluftsliv

 • I områden som redovisas som natur- och friluftsliv ska värden för natur och friluftsliv prioriteras högre än andra identifierade värden om inget annat angetts.
 • Att ett område är utpekat för natur- och friluftsliv behöver inte alltid innebära ett hinder mot ett aktivt jord- eller skogsbruk, under förutsättning att de åtgärder som görs tar hänsyn till områdets värden.
 • Normalt ska det råda en restriktiv hållning till nya större anläggningar inom områden för Natur- och friluftsliv, men frågan måste prövas i varje enskilt fall då lämpligheten beror på områdets inriktning och värden. Parkeringsplatser för områdets behov, slogbodar och att märka upp nya leder eller bygga ut elljusspår kan vara lämpligt på vissa platser om de utförs på rätt sätt.

Planeringsinriktning för användningen Vatten

 • Olika intressen ska normalt kunna samsas inom vattenområden. Enbart i undantagsfall ska ett specifikt intresse få påverka andra intressen i så stor omfattning att de andra intressena omöjliggörs eller starkt begränsas. Planeringsinriktningen gäller inte befintliga verksamheter, som exempelvis befintliga vattenkraftverk.

Planeringsinriktning för Bjursås

 • Ny bebyggelse bör normalt uppföras i högst 2 våningar. I vissa fall kan två våningar med inredd vind och/eller souterrängvåning som inte syns från gatan vara lämpligt. Längs Skovägen kan det på vissa platser vara lämpligt med bebyggelse i upp till tre våningar, möjligen med inredd vind. Mellan norra Västanberg (korsningen) och Bjursås kyrka samt i området närmast kyrkan bör byggnader i normalfallet inte uppföras i mer än en våning med inredd vind för att bevara den obrutna siktlinjen längs den sträckan av Linnévägen.
 • Nya områden för bostäder är endast lämpliga öster om väg 69 då det saknas säker passage för skolbarn förbi väg 69.
 • Nybyggnad och tillbyggnad närmare väg 69 än befintlig bebyggelse bör inte tillåtas om det riskerar att försvåra framtida åtgärder längs vägsträckan.
 • Storslagen utsikt över landskapet från allmänna platser och gator/vägar ska inte byggas för och vid planläggning av nya områden ska platser med storslagen utsikt sparas för allmänheten gäller exempelvis en sträcka längs Holsgatan och ett område ovanför Holsgatan.
 • Eventuellt behov av gång- och cykelvägar ska om möjligt lösas längs andra gator och vägar än Linnévägens sträckning eller i helt nya sträckningar som inte påverkar upplevelsen av riksintresset.
 • Samråd bör ske med länsstyrelsen innan eventuella underhåll och reparationer av Linnévägen.

Planeringsinriktning för Grycksbo

 • Ny bebyggelse bör normalt uppföras i högst 2 våningar i anslutning till villaområden. I anslutning till Drottningvägen, bruket och delar av väg 69 kan bebyggelse uppföras i upp till 3 våningar, eventuellt med suterrängvåning som inte syns från gatan.
 • Nya områden för bostäder är endast lämpliga väster om väg 69 så länge det saknas säker passage för skolbarn förbi väg 69.
 • Nybyggnad och tillbyggnad närmare väg 69 än befintlig bebyggelse, på sträckor där gång- och cykelväg saknas, bör inte tillåtas om det riskerar att försvåra framtida åtgärder längs vägsträckan.

Planeringsinriktning för Svärdsjö (Borgärdet)

 • Ny bebyggelse i och i anslutning till centrum, Svärdsjöskolan och Källegården uppföras i högst 3 våningar. I övriga delar av Svärdjsö bör bebyggelsen vara högst 2 våningar, i vissa fall med inredd vind.
 • Karaktären av bostäder med lokaler i bottenvåningen bör behållas längs väg 850 genom Svärdsjö.
 • Nybyggnad och tillbyggnad närmare än befintlig bebyggelse bör inte tillåtas om det riskerar att försvåra framtida åtgärder längs väg 850 samt väg 876 fram till ridklubben.
 • Nya bostadsområden är inte lämpligt öster om Borggärdesströmmen eller längs med väg 876 mot Toftbyn och Gårdvik innan säker skolväg har ordnats.
 • I områden utpekade som teknisk anläggning, vattenförsörjning får ingen ny eller utökad verksamhet eller förändrad markanvändning tillkomma om det inte är uppenbart att förändringen inte ökar risken för negativ påverkan på vattenresursen.
 • I områden utpekade som teknisk anläggning, vattenförsörjning som omfattar befintlig bebyggelse är det viktigt att kommunen, verksamhetsutövare och fastighetsägare tar ansvar för att försäkra sig om att de åtgärder de gör i området inte riskerar att påverka dricksvattenresursen negativt. För åtgärder som inte kräver exempelvis lov, anmälan eller tillstånd rekommenderas vid minsta osäkerhet en kontakt med Falu kommun och Falu Energi & Vatten.
 • I områden som pekats ut som annan användning samtidigt som de uppmärksammats som viktiga för vattenförsörjning ska fortfarande dricksvattenresursens behov av skydd värderas högt. Beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet kan dock andra typer av allmänna intressen eller åtgärder inom pågående användning vara möjliga att genomföra i dessa områden om eventuella risker kan hanteras på ett bra sätt.

Planeringsinriktning för Enviken (Rönndalen)

 • Ny bebyggelse bör uppföras i högst två våningar med inredd vind i centrala Enviken och högst två våningar i övriga områden.
 • Nya områden för bostäder är endast lämpliga öster om väg 50, förtätningar kan dock ske även väster om vägen.
 • I områden utpekade som teknisk anläggning, vattenförsörjning får ingen ny eller utökad verksamhet eller förändrad markanvändning tillkomma om det inte är uppenbart att förändringen inte ökar risken för negativ påverkan på vattenresursen.
 • I områden utpekade som teknisk anläggning, vattenförsörjning som omfattar befintlig bebyggelse är det viktigt att kommunen, verksamhetsutövare och fastighetsägare tar ansvar för att försäkra sig om att de åtgärder de gör i området inte riskerar att påverka dricksvattenresursen negativt. För åtgärder som inte kräver exempelvis lov, anmälan eller tillstånd rekommenderas vid minsta osäkerhet en kontakt med Falu kommun och Falu Energi & Vatten.
 • I områden som pekats ut som annan användning samtidigt som de uppmärksammats som viktiga för vattenförsörjning ska fortfarande dricksvattenresursens behov av skydd värderas högt. Beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet kan dock andra typer av allmänna intressen eller åtgärder inom pågående användning vara möjliga att genomföra i dessa områden om eventuella risker kan hanteras på ett bra sätt.

Planeringsinriktning för Aspeboda kommundel

 • Ny bebyggelse i anslutning till odlingslandskapet ska följa riktlinjerna i avsnittet Att anpassa bebyggelse till platsen.
 • Jordbruk och djurhållning är naturliga inslag i hela området, även som grannar till nya bostadstomter.
 • Större grupper av ny bebyggelse bör undvikas fram tills det är klart hur vatten och spillvatten ska ordnas långsiktigt i området.

Planeringsinriktning för Danholn

 • Ny bostadsbebyggelse bör normalt vara av liknande storlek som en normalstor villa och högst en våning med inredd vind. I anslutning till skola och äldreboende kan det eventuellt vara lämpligt med större byggnader och byggnader upp till två våningar med inredd vind. I områden för verksamheter kan större och högre byggnader vara lämpliga.
 • Nya områden för bostäder är endast lämpliga väster om väg 850 då det saknas säker passage för skolbarn förbi väg 850.

Planeringsinriktning för Boda

 • Inom användningen landsbygd i anslutning till odlingslandskapet ska riktlinjerna i avsnittet Att anpassa bebyggelse till platsen följas.
 • Inom användningen landsbygd är jordbruk och djurhållning naturliga inslag, även som grannar till nya bostadstomter.
 • Inom användningen tätort bör ny bostadsbebyggelse normalt vara av liknande storlek som en normalstor villa och högst en våning med inredd vind. I anslutning till skolan kan det eventuellt vara lämpligt med större byggnader och byggnader upp till två våningar med inredd vind.
 • Norr om Boda Gruvväg är nya områden för bostäder inte lämpliga väster om väg 850 så länge det saknas säker skolväg inklusive säkra passager förbi väg 850.

Planeringsinriktning för Sågmyra

 • Storslagen utsikt över landskapet från allmänna och andra viktiga platser och gator/vägar ska inte byggas för, gäller exempelvis utsikten vid Folkets park.
 • Lämplig storlek och höjd på bebyggelsen måste bedömas i varje enskilt fall och det finns goda möjligheter till variation inom orten.
 • I området runt Tidstrandfabriken är det viktigt att användningen av byggnaderna inte innebär att området behöver stängslas in i större omfattning.
 • Kulturmiljövärdena kopplade till Tidstrandfabriken finns spridda över stora delar av Sågmyra, och frågan om behov av hänsyn måste därför lyftas även vid förändringar på andra platser i orten.

Planeringsinriktning för Linghed

 • Inom användningen tätort bör ny bostadsbebyggelse normalt vara av liknande storlek som en normalstor villa och högst två våningar. I brantare lägen kan två våningar med inredd vind vara möjligt, suterrängvåning eller källarvåning som ligger delvis ovan mark räknas i så fall in i de två våningarna.
 • Ny bebyggelse inom användningen Landsbygd i anslutning till odlingslandskapet ska följa riktlinjerna i avsnittet Att anpassa bebyggelse till platsen, särskilt viktigt är detta i området från Linghed i riktning mot Enviken.
 • Odlingsmarken mellan Linghed och Linghedsströmmen ska inte bebyggas och ska förbli öppen.
 • Ingen ny bebyggelse ska tillåtas inom riksintresseområdet vid Linghedsströmmen.

Planeringsinriktning för Toftbyn

 • Ny bebyggelse i anslutning till odlingslandskapet ska följa riktlinjerna i avsnittet Att anpassa bebyggelse till platsen.
 • Jordbruk och djurhållning är naturliga inslag i hela området, även som grannar till nya bostadstomter.
 • Nya områden för bostäder är endast lämpliga öster om väg 50 då det saknas säker passage för skolbarn förbi och längs väg 50.

Planeringsinriktning för byarna runt Bjursås

 • Ny bebyggelse i anslutning till odlingslandskapet ska följa riktlinjerna i avsnittet Att anpassa bebyggelse till platsen.
 • Jordbruk och djurhållning är naturliga inslag i hela området, även som grannar till nya bostadstomter.
 • Anläggningar som riskerar att generera mycket trafik är inte lämpliga längs Linnévägens sträckning.
 • Nya ytkrävande och/eller störande anläggningar eller verksamheter är inte lämpliga inom eller i närheten av riksintressena för natur respektive friluftsliv i Sörskog.
 • Bebyggelse på jordbruksmark, även icke brukningsvärd sådan, är normalt inte lämpligt i Sörskog.
 • Ny bebyggelse och förändring av befintlig bebyggelse i Rällsjöbo ska bedömas restriktivt med hänsyn till kulturmiljövärdena.

Planeringsinriktning för Bostäder

 • Nya områden för bostäder, dvs. grupper av ny bebyggelse, ska lokaliseras till serviceorterna eller längs med de fasta kollektivtrafikhuvudstråken så att även personer utan körkort och/eller bil kan bo i området.
 • Nya bostadsområden av större storlek ska ligga i direkt anslutning till serviceort eller annan tätort med befintlig kommunal service.
 • Nya områden för bostäder, dvs. grupper av ny bebyggelse, ska placeras så att barn i skolåldern själva kan ta sig till och från skola, för små grupper av bostäder kan det i vissa fall vara tillräckligt att barn i skolåldern själva kan ta sig till och från busshållplats för skolbuss.
 • Om det finns efterfrågan på villatomter i en serviceort ska kommunen arbeta för att kunna erbjuda kommunala villatomter.

Planeringsinriktning för Arbetsplatser

 • Verksamheter av begränsad omfattning som inte är störande för omgivningen, exempelvis vissa enskilda firmor, kan ofta passas in i bymiljöerna
 • Industrier och andra ytkrävande eller potentiellt störande verksamheter ska placeras avskilt från bostäder och i vissa fall även från andra arbetsplatser.

Planeringsinriktning för Service

 • Offentlig och kommersiell service ska i första hand koncentreras till tätorternas centrum i anslutning till annan befintlig service.
 • Service som har en stor andel kunder från andra tätorter eller andra kommuner kan vid behov placeras vid större transportleder.
 • Vid ny- eller ombyggnation i tätorternas centrum ska plats för ambulerande service säkras eller skapas.
 • Fabriks-/gårdsförsäljning med tydlig koppling till produktion eller förädling av varor kan placeras i anslutning till huvudverksamheten om infrastrukturen är anpassad till förväntat antal besökare.

Planeringsinriktning för idrott, fritid och kultur

 • Områden med lokaler och anläggningar för idrott och friluftsliv som är viktiga för närområdet ska normalt inte tas i anspråk för andra användningar.
 • Vid behov av nya lokaler, anläggningar och ytor för idrott och friluftsliv ska dessa om möjligt placeras i anslutning till befintliga ytor för samma användning och/eller skolan.
 • I utpekade områden för natur och friluftsliv i anslutning till befintliga konstsnöanläggningar ska inte byggnader och anläggningar uppföras som riskerar att hindra områdets framtida användning.

Planeringsinriktning för att anpassa bebyggelse till platsen

 • Inom områden som pekas ut som landsbygd ska rekommendationerna i avsnitten; Anpassning till landskapet, Tomtens utformning och Mindre verksamheter i normalfallet alltid följas i anslutning till odlingslandskapet, även avsnittet Byggnadernas utformning kan behöva följas exempelvis för att värna landskapsbilden eller för att åstadkomma en god helhetsverkan
 • För byggnader med kulturmiljövärden eller inom områden med kulturmiljövärden ska rekommendationerna i samtliga fyra avsnitt Anpassning till landskapet, Tomtens utformning, Mindre verksamheter och Byggnadernas utformning följas om det inte finns särskilda skäl till att inte göra så.
 • Om det finns platsspecifika rekommendationer som hanterar kulturmiljövärden för en byggnad eller ett område, exempelvis kommunens kulturmiljöprogram eller befintliga riksintressebeskrivningar, gäller de platsspecifika rekommendationerna över dessa avsnitt om att anpassa bebyggelse.

Planeringsinriktning för Kulturmiljö

 • Om det finns platsspecifika rekommendationer som hanterar kulturmiljövärden för en byggnad eller ett område, exempelvis kommunens kulturmiljöprogram eller befintliga riksintressebeskrivningar, gäller de platsspecifika rekommendationerna över generella rekommendationer i denna fördjupade översiktsplan eller andra övergripande dokument.

Planeringsinriktning för bebyggelse på jordbruksmark

 • Byggande på och ianspråktagande av jordbruksmark får endast ske om det är förenligt med miljöbalkens 3 kap 4 § genom att det handlar om enstaka komplettering i anslutning till befintlig bebyggelse, jordbruksmark som inte är brukningsvärd eller väsentliga samhällsintressen som inte kan lokaliseras till annan plats. Detta avsnitt är en hjälp i den bedömningen.
 • Enstaka komplettering av befintlig bebyggelse kan handla om en lucktomt. För att klassas som en lucktomt ska samtliga tre kriterier vara uppfyllda:
 • En lucktomt omges av befintlig bebyggelse eller väg till befintlig bebyggelse på ett sätt som gör att inga nya lucktomter bildas när tomten bebyggs
 • En lucktomt ska ha en storlek som motsvarar övriga bostadsfastigheter/-tomter i närområdet men behöver inte redan ha styckats av
 • En lucktomt ska ligga i direkt anslutning till befintlig väg eller befintlig utfart
 • För att avgöra om jordbruksmark är brukningsvärd används anvisningarna i avsnittet Är jordbruksmarken brukningsvärd?
 • För att avgöra om brukningsvärd jordbruksmark ändå får bebyggas används anvisningarna i avsnitten Väsentligt samhällsintresse och Alternativa platser.

Planeringsinriktning för Strandskydd

 • Vid upphävande av eller dispens från strandskyddet bör normalt en bedömning göras på plats för områdets värden för växt och djurlivet samt områdets värde för allmänhetens tillgänglighet till stränder.
 • Vid upphävande av eller dispens från strandskyddet kan det ställas krav på en mer detaljerad inventering av växt- och djurlivet och/eller områdets värde för allmänhetens tillgänglighet till stränder. Inventeringen bekostas av den som önskar upphäva eller få dispens från strandskyddet, exempelvis en fastighetsägare eller exploatör.
 • Vid framtagande av detaljplanför bebyggelse inom strandskyddat område ska strandskyddet upphävas i de delar som krävs för att kunna genomföra detaljplanen. Upphävandet ska ske med hänvisning till det eller de särskilda skäl som är möjliga att tillämpa.
 • Vid dispenser och upphävande av strandskydd ska det finnas så kallad fri passage vid stranden, förutsatt att det inte är omöjligt med anledning av de planerade byggnadernas eller åtgärdernas funktion

Planeringsinriktning för Ekosystemtjänster (övergripande)

 • Ekosystemtjänsterna ska användas som ett verktyg i den fysiska planeringen för attdra nytta av dess funktioner och värden, ekologiska och sociala.
 • Ekosystemtjänsterna ska identifieras, kartläggas och värderas för att ge en bred kunskapsbas.
 • Ekosystemtjänsterna ska vid förändrad markanvändning utredas och behov av eventuella utvecklings- och anpassningsåtgärder bedömas och genomföras.

Planeringsinriktning för Reglerande ekosystemtjänster

 • Bevara, utveckla och anlägg områden som bidrar med luftrening eller bullerdämpning och visuell avskärmning mot bullrande områden där det behövs för att åstadkomma en god boendemiljö eller bättre rekreationsmöjligheter. Särskilt vid större vägar eller störande verksamheter..
 • Bevara, utveckla och anlägg områden som bidrar med vattenrening, infiltrering, flödesutjämning och erosionsskydd där det behövs för att minska risken för skador på människor, byggnader markområden eller för att möjliggöra ny markanvändning.
 • Bevara, utveckla och anlägg områden som bidrar med klimatreglering och motverkar bildandet av värmeöar på platser och i områden som annars riskerar att bestå av stor andel hårdgjorda ytor.

Planeringsinriktning Kulturella ekosystemtjänster

 • Förskolor och grundskolor ska ha tillgång till parker samt andra grön- och vattenområden för utomhuspedagogik och naturpedagogik. Det finns riktvärden för avståndet till skolnatur. Avstånd motsvarande mycket god tillgång ska eftersträvas och god tillgång ska ses som ett minimikrav. Riktvärdena för skolnaturområden hittar du här Pdf, 98.3 kB..
 • Landsbygden ska ha god tillgång och tillgänglighet till grön- och naturområden samt strand- och vattenområden med stor variation. I tätorterna ska riktvärdena för tillgång till park, grön- och naturområden följas. Riktvärdena för tillgång till grönområden hittar du här Pdf, 150.7 kB..
 • Bevara och utveckla grön infrastruktur, stråk och kilar av grön- och vattenområden som är viktiga för rekreation och friluftsliv. Anlägg vid behov nya grönområde så att platser och områden knyts samman.
 • Det ska finnas god tillgång till parker och grönområden där människor kan mötas och umgås. Grönområdena ska bidra till social sammanhållning och integration samt vara trygga och identitetsskapande.

Planeringsinriktning för Stödjande ekosystemtjänster

 • Bevara och utveckla grön- och vattenområden som är viktiga för den biologiska mångfalden. Även om områden som är utpekade som särskilt värdefulla är särskilt viktiga att bevara så kan även andra områden vara av stort värde om de bidrar till variation och artrikedom.
 • Bevara och utveckla grön infrastruktur, stråk och kilar av grön- och vattenområden som är viktiga för den biologiska mångfalden för att möjliggöra att arter sprider sig och populationer inte ska bli isolerade från varandra.

Planeringsinriktning för Försörjande ekosystemtjänster

 • Markens långsiktiga produktionsförmåga för jord- och skogsbruk ska inte påverkas negativt till följd av ändrad markanvändning eller andra förändringar av den byggda eller anlagda miljön. För hantering av jordbruksmark se mer i avsnittet Bebyggelse på jordbruksmark.
 • Viktiga vattenförekomster för dricksvatten ska inte ianspråktas eller utsättas för sådana förändringar att deras långsiktiga förmåga att producera dricksvatten påverkas negativt. Se mer i avsnittet Dricksvattenförsörjning.

Planeringsinriktning för Klimatanpassning

 • Länsstyrelsens vägledning för riskhantering i fysisk planering avseende översvämningar, ras och skred ska följas vid planering, byggnation och anläggning av tex. vägar. Det kan, beroende på förutsättningarna på platsen, innebära att
 • Det ställs krav på stabilitetsutredningar i områden där risken för ras eller skred inte kan avskrivas på annat sätt.
 • Det ställs krav på fördjupade översvämningsutredningar
 • Vissa byggnader och anläggningar, exempelvis viktiga vägar, inte får uppföras under vissa höjdnivåer.
 • Det ställs krav på skyddsåtgärder för att förebygga risken för översvämning, ras, skred eller erosion.
 • Skyfallskarteringar kan behöva göras vid planering av grupper av bebyggelse eller vid vissa För att minska risken för stora konsekvenser vid skyfall ska dagvatten i första hand avledas, infiltreras och fördröjas lokalt.
 • Andelen hårdgjorda ytor ska hållas på så låg nivå som möjligt i tätorter och annan sammanhållen bebyggelse.

Planeringsinriktning för Påverkan från väg och järnväg

 • I områden som kan vara utsatta för buller måste platsspecifika bullerutredningar göras för nybyggnationer, nyanläggningar och vissa större förändringar av användningar som omfattas av riktvärden eller rekommenderade riktvärden för buller från väg och järnväg, exempelvis bostäder och skolgårdar.
 • Om ett område är utsatt för mer än en typ av buller, tex. både buller från vägtrafik och industri, måste bullerutredningen bedöma den sammanlagda påverkan från samtliga bullerkällor.
 • Länsstyrelsens vägledning avseende risker för olyckor med farligt gods ska följas vilket kan innebära att en riskanalys kan krävas vid exempelvis bygglov eller planläggning i närheten av vägar som rekommenderas för farligt godstransporter.

Planeringsinriktning Påverkan från industri och verksamheter

 • I områden som kan vara utsatta för buller måste platsspecifika bullerutredningar göras för nybyggnationer, nyanläggningar och vissa större förändringar av användningar som omfattas av riktvärden eller rekommenderade riktvärden för buller från industri, exempelvis bostäder och skolgårdar.
 • Om ett område är utsatt för mer än en typ av buller, tex. både buller från vägtrafik och industri, måste bullerutredningen bedöma den sammanlagda påverkan från samtliga bullerkällor.

Planeringsinriktning för Luft och vatten

 • Vid förtätningar av bostäder eller verksamheter behöver miljökvalitetsnormerna för vatten ingå i bedömningen som görs i den sedvanliga lämplighetsprövningen.
 • I områden utpekade som teknisk anläggning, vattenförsörjning får ingen ny eller utökad verksamhet eller förändrad markanvändning tillkomma om det inte är uppenbart att förändringen inte ökar risken för negativ påverkan på vattenresursen.
 • I områden utpekade som teknisk anläggning, vattenförsörjning som omfattar befintlig bebyggelse är det viktigt att kommunen, verksamhetsutövare och fastighetsägare tar ansvar för att försäkra sig om att de åtgärder de gör i området inte riskerar att påverka dricksvattenresursen negativt. För åtgärder som inte kräver exempelvis lov, anmälan eller tillstånd rekommenderas vid minsta osäkerhet en kontakt med Falu kommun och Falu Energi & Vatten.
 • I områden som pekats ut som annan användning samtidigt som de uppmärksammats som viktiga för vattenförsörjning ska fortfarande dricksvattenresursens behov av skydd värderas högt. Beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet kan dock andra typer av allmänna intressen eller åtgärder inom pågående användning vara möjliga att genomföra i dessa områden om eventuella risker kan hanteras på ett bra sätt.

Planeringsinriktning för Strålning och elektromagnetiska fält

 • Magnetfält från kraftledningar och transformatorstationer ska vara mindre än 0,4 mikrotesla för bostäder, skolor och andra lokaler där barn vistas längre tider. För att uppfylla detta rekommenderar Svenska kraftnät ett avstånd på 80 m från 220 kV-ledning och 130 m från 400 kV-ledning.
 • Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter ska följas vilket innebär exempelvis att det inom detaljplan ska vara minst 10 m från ledningen till närmast byggnad för ledningar över 55 kV.
 • Svenska kraftnät ska få möjlighet att delta i samråd vid framtagande av detaljplaner, bygglovsärenden och andra liknande ärenden när dessa görs inom ca 250 m från en av deras anläggningar.
 • Det är önskvärt att samråda med Svenska kraftnät även för icke bygglovspliktiga åtgärder som friggebodar och byggnader för jordbrukets ändamål när dessa genomförs inom ca 250 m från en av deras anläggningar.

Planeringsinriktning för El, bredband och fjärrvärme

 • Nya bostadsområden eller områden för mer koncentrerad förtätning av befintlig bebyggelse ska kunna kopplas till el och bredband.
 • Möjligheten till etablering av elintensiv verksamhet måste alltid bedömas i varje enskilt fall utifrån möjligheterna till eluttag och/eller investeringar i elnätet.

Planeringsinriktning för Vatten och avlopp

 • Nya bostadsområden eller områden för mer koncentrerad förtätning av befintlig bebyggelse ska kunna kopplas till allmänt VA, alternativt till större gemensamhetsanläggning för spillvatten.

Planeringsinriktning för Dricksvattenförsörjning

 • I områden utpekade som teknisk anläggning, vattenförsörjning får ingen ny eller utökad verksamhet eller förändrad markanvändning tillkomma om det inte är uppenbart att förändringen inte ökar risken för negativ påverkan på vattenresursen.
 • I områden utpekade som teknisk anläggning, vattenförsörjning som omfattar befintlig bebyggelse är det viktigt att kommunen, verksamhetsutövare och fastighetsägare tar ansvar för att försäkra sig om att de åtgärder de gör i området inte riskerar att påverka dricksvattenresursen negativt. För åtgärder som inte kräver exempelvis lov, anmälan eller tillstånd rekommenderas vid minsta osäkerhet en kontakt med Falu kommun och Falu Energi & Vatten.
 • I områden som pekats ut som annan användning samtidigt som de uppmärksammats som viktiga för vattenförsörjning ska fortfarande dricksvattenresursens behov av skydd värderas högt. Beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet kan dock andra typer av allmänna intressen eller åtgärder inom pågående användning vara möjliga att genomföra i dessa områden om eventuella risker kan hanteras på ett bra sätt.

Planeringsinriktning för Gående

 • Nya områden för bostäder, skolor och annan service, inklusive anläggningar för kultur och idrott ska placeras så att barn och unga kan ta sig till skolan eller en busshållplats på ett tillräckligt säkert sätt.
 • Vid utbyggnad av gång- och cykelvägar enligt cykelplanen ska barn och ungas väg till skola och busshållplats prioriteras i detaljutformningen, exempelvis vid utformning och placering av passager över större vägar.

Planeringsinriktning för Cykel

 • Nya områden för bostäder, skolor och annan service samt kultur och idrott ska placeras så att barn och unga kan ta sig till dessa målpunkter eller busshållplatsen på ett tillräckligt säkert sätt.
 • Vid utbyggnad av gång- och cykelvägar enligt cykelplanen ska barn och ungas väg till skola och busshållplats prioriteras i detaljutformningen, exempelvis vid utformning och placering av passager över större vägar.

Planeringsinriktning för Kollektivtrafik

 • Från serviceorterna ska det vara möjligt att arbetspendla kontorstider.
 • Utbudet av kollektivtrafik ska vara som störst till serviceorterna. Ju närmare serviceorten som resenären startar eller avslutar sin resa, desto större utbud ska kollektivtrafiken ha.
 • De hållplatser som pekas ut särskilt i användningskartan bör ha funktionen av kollektivtrafiknod. Genom tillgång till parkeringsplatser för både bil och cykel blir det lättare att byta mellan olika fordonsslag.

Planeringsinriktning för Pendelparkering

 • I serviceorterna ska det finnas kollektivtrafiknoder med pendelparkering för bil och cykel
 • Pendelparkering för cykel ska finnas vid strategiskt placerade busshållplatser
 • Vid nyanläggning eller uppgradering av pendelparkeringar för bil ska alltid laddinfrastruktur ordnas.

Planeringsinriktning för Järnväg

 • Falu kommun ska verka för att bredden på Bergslagsbanans järnvägskorridoren mellan Falun och Borlänge smalnas av närmast tätorterna.
 • Falu kommun ska verka för att dubbelspåret mellan Falun och Borlänge byggs ut.
 • Dubbelspåret för Bergslagsbanans hela sträckning måste uppmärksammas som potentiell störning i framtida detaljplaner och bygglov, även när dessa ligger utanför men i närheten av markanvändningen transportinfrastruktur.

Planeringsinriktning för Bil

 • Framtida planering får inte förhindra möjligheterna att bygga ut väg enligt vägreservaten. Detta måste uppmärksammas i framtida fysisk planering och prövning av lov och tillstånd som ligger i närheten av vägreservaten.

Planeringsinriktning för Näringslivets transporter

 • Vägar som används av jordbrukets fordon måste utformas så att jordbrukets framkomlighet inte försvåras eller omöjliggörs. Det kan exempelvis innebära begränsade möjligheter att ordna vissa typer av avsmalningar.
Sidan uppdaterad 2022-09-22