Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Planområdet

Den fördjupade översiktsplanen omfattar delar av landsbygden i Falu kommun, men inte området runt Runn eller Sundborn och Sundbornsåns dalgång.

Området runt Runn omfattas av en egen översiktsplan som tas fram tillsammans med Borlänge kommun. För Sundborn och Sundbornsåns dalgång finns en gällande fördjupad översiktsplan som bedöms vara aktuell och det finns även ett uppdrag om att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Sundborn. Det arbetet har ännu inte påbörjats.

Andra områden omfattas av Översiktsplan FalunBorlänge

För de delar av kommunen som inte omfattas av någon fördjupad översiktsplan så gäller den kommuntäckande översiktsplanen; Översiktsplan FalunBorlänge. I Översiktsplan FalunBorlänge finns vägledning och riktlinjer för användningen av mark och vatten.

Avgränsning

Denna fördjupade översiktsplan för delar av landsbygden omfattar de områden där Falu kommun ser behov av mer detaljerad vägledning för efterföljande beslut som förhandsbesked om bygglov, detaljplaner och tillstånd enligt miljöbalken. Avgränsningen har gjorts utifrån bedömningar inom vilka områden störst andel av befolkningen på landsbygden bor, var det sker flest bygglovsansökningar och var det finns flest möjliga intressekonflikter, exempelvis önskemål om utveckling i områden som kräver anslutningar från stora statliga vägar eller i områden med höga natur- eller kulturmiljövärden.

Planområdets avgränsning framgår av kartan nedan. Avgränsningen har justerats något efter samrådet, områden har tagits bort och andra har tillkommit. Borttagna områden har bestått av skogsmark och naturområden som inte ansetts behöva ingå i planområdet. En av kommunens exklaver, Årboheden, har tillkommit för att kunna tydliggöra områdets värde som dricksvattenresurs.

Gällande fördjupade översiktsplaner

Inom planområdet finns följande fördjupade översiktsplaner. Datumet anger när planen antogs:

Området mellan Falun och Borlänge, 1997-10-23
Sundborn, 1998-06-25

Den fördjupade översiktsplanen för området mellan Falun och Borlänge kommer att ersättas i sin helhet. Dels av den fördjupade översiktsplanen för Falu tätort och området runt Varpan och dels av denna fördjupade översiktsplan för delar av landsbygden. Den fördjupade översiktsplanen för området mellan Falun och Borlänge fortsätter att gälla tills respektive fördjupad översiktsplan är antagen.

Den fördjupade översiktsplanen för Sundborn ingår inte i planområdet, bortsett från mindre delar i anslutning till Danholn. Dessa kommer att ersättas när denna fördjupade översiktsplan för delar av landsbygden är antagen.

Här kan du ta del av de gällande fördjupade översiktsplanerna Öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2022-09-22