Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Så här läser du planen

Här beskriver vi hur du gör för att hitta i den fördjupade översiktsplanens olika delar. Det fungerar lika bra om du använder dator, surfplatta eller mobil.

Läsanvisning

Falulogga

Om du klickar på Falu kommuns logga kommer du till Falu kommuns webb

Antagna och pågående översiktplaner

Om du klickar på "Översiktsplan FalunBorlänge" kommer du till Falu och Borlänge kommuners gemensamma kommuntäckande översiktsplan från 2014.

Om du klickar på "Antagna fördjupade översiktsplaner" kommer du till den samlade sidan för redan antagna och gällande fördjupade översiktsplaner. Här finns exempelvis den fördjupade översiktsplanen för Falu tätort och området runt Varpan från 2018, som på flera platser gränsar till detta planförslag.

Om du klickar på "Pågående fördjupade översiktsplaner" kommer du till den samlade sidan för pågående fördjupade översiktsplaner.

Under "Pågående fördjupade översiktsplaner" finns det två olika fördjupade översiktsplaner. Om du klickar på "Fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden" kommer du till utställningsversionen av planförslaget. Om du klickar på "Fördjupad översiktsplan för Runn och närområden" så kommer du till samrådsversionen av en annan fördjupad översiktsplan som i vissa delar gränsar till den här.

Huvudrubriker för Delar av landsbygden

Under Utvecklingsinriktning finns alla övergripande resonemang om den strategiska utvecklingen av planområdet samt de mål som planförslaget har för strategiska frågor som bebyggelse, grönska och vatten, hållbara resor och transporter samt kulturmiljö.

Under Mark- och vattenanvändning redovisas kommunens syn på grunddragen i användningen av mark och vatten. Här finns även en karta som beskriver den framtida användningen och områdesrekommendationer för alla tätorter inom planområdet med kommunal service och vissa andra områden.

Under Värden och hänsyn redovisas de värden och särskilda kvaliteter eller risker som vi behöver ta hänsyn till i exempelvis detaljplanering och bygglovsprövning, så som riksintressen och risk för störningar från verksamheter eller vägar. I detta avsnitt finns också en samlad redovisning av de områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som pekas ut inom planområdet.

Under Konsekvenser beskriver vi hur planen bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle utifrån de nationella miljömålen och de kommunala målområdena.

Under Om planen förklaras vad en fördjupad översiktsplan är och hur den ska användas samt planförslagets förhållande till översiktsplan FalunBorlänge. Här finns även en översikt över innehållet i planförslaget, en så kallad webbkarta, och alla planeringsinriktningar från hela dokumentet samlas på en och samma sida. Här beskrivs också hur arbetet med den fördjupade översiktsplanen har gått till och du kan läsa samrådsredogörelse, särskilt utlåtande och länsstyrelsens granskningyttrande.

Om Användningskartan

Kartorna har framställts av Mät- och kartavdelningen på kommunens Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning. Som bakgrundskartor används eget material från kommunen i kombination med kartor och foton från Lantmäteriet. Kartorna får användas för personligt bruk.

Om företag och organisationer vill använda sig av materialet kan nyttjanderätt upplåtas. Kartorna har lite olika utseende beroende på om de fanns med redan i samrådsförslaget eller om de har tillkommit i utställningen.

Så här navigerar du i de flesta kartorna (nedan).

Läsanvisning karta

Så här navigerar du i de nyare kartorna (nedan).

Läsanvisning karta

Teckenförklaring

I teckenförklaringen visas vad de olika kartbeteckningarna betyder. I äldre kartor visas teckenförklaringen vid sidan av kartan. För nya kartor behöver du ibland klicka på symbolen för teckenförklaringen för att den ska visas.

Lager

Du kan tända och släcka olika lager i kartan. Den här funktionen har olika placering beroende på om kartan var med i samrådet eller om den är ny.

Galleri för bakgrundskartor

Du kan välja mellan olika kartor och flygbilder som bakgrundskarta. I nya kartor kan du inte välja mellan lika många bakgrundskartor, men du kan växla mellan karta och flygbild. Funktionen har olika placering beroende på om kartan var med i samrådet elelr om den är ny.

Klicka på objekt i kartan för mer information

Du kan ibland klicka i kartan för att få mer information. Mest information finns när områden föreslås få ändrad eller utvecklad användning.

Större karta

Du kan titta på en större karta genom att klicka på länken under kartan. Kartan öppnas då i ett eget fönster.

Zooma in och ut

Du kan zooma in och ut i kartan med hjälp av plus- och minustecknet. Klickar du på hemknappen kommer du tillbaka till ursprunglig utbredning. Zoomar du in långt kommer du inte se några ytor längre. Det beror på att den fördjupade översiktsplanen är översiktlig och att gränserna mellan olika områden också är översiktliga. Ytorna syns igen om du zoomar ut.

Om du vill skriva ut

På varje sida finns möjlighet att skriva ut sidan. Kartan följer inte med vid utskrift. Den måste skrivas ut separat från den större kartan som öppnas i nytt fönster. Använd utskriftsfunktionen som finns i din webbläsare. Det fungerar bäst med webbläsare Mozilla Firefox. Med Internet Explorer kan text och karta hamna ovanpå varandra.

Behöver du hjälp?

Om du behöver hjälp med att läsa planen är du välkommen att kontakta Falu kommuns kontaktcenter, telefon: 023-830 00, e-post: kontaktcenter@falun.se.

Du som inte har en egen dator kan även välja att ta del av planförslaget med hjälp av de datorer som går att boka på Faluns bibliotek, exempelvis i Bjursås och Svärdsjö.

Sidan uppdaterad 2022-09-22