Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vad är en fördjupad översiktsplan?

Den kommuntäckande översiktsplanen

En kommun ska ha en översiktsplan för hela kommunens yta. Översiktsplanen ska visa hur kommunen vill att mark och vattenområden i staden och på landsbygden ska användas i framtiden. Det handlar då både om att bevara och att utveckla. I översiktsplanen beskrivs vilken hänsyn som ska tas till naturvärden och kulturvärden samt hur olika risker ska hanteras. Det kan exempelvis vara buller eller översvämningar. Kommunen ska dessutom särskilt redovisa hur man tillgodoser så kallade riksintressen.

Faluns kommuntäckande översiktsplan är från 2014. Den togs fram tillsammans med Borlänge och visar hur kommunerna ser på utvecklingen de kommande 20 åren.

Om du klickar här kommer du till Översiktplan FalunBorlänge. Öppnas i nytt fönster.

Fördjupad översiktsplan

I Översiktsplan FalunBorlänge finns ingen detaljerad redovisning av hur mark och vatten ska användas på landsbygden. Detaljerade redovisningar av markanvändning görs i en fördjupning av översiktsplanen. Det är en sådan som nu tas fram för delar av landsbygden i Falu kommun.

Samråd och utställning

När kommunen tar fram en översiktsplan ska man samråda med bland andra Länsstyrelsen, regionala organisationer och grannkommuner. Kommunmedborgarna, olika intresseorganisationer med flera ska också ges möjlighet att framföra sina synpunkter.

De synpunkter som kommer in till kommunen ska sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet görs sedan de ändringar kommunen anser befogade. Kommunen ska sedan låta granska det slutliga förslaget under minst två månader. De yttranden som kommer in under granskningen ska sammanställas och kommenteras i ett särskilt utlåtande innan översiktsplanen antas av kommunfullmäktige.

För just detta planförslag använder vi ordet utställning istället för granskning eftersom arbetet sker enligt en äldre version av plan- och bygglagen. Den äldre lagstiftningen ger andra möjligheter för hanteringen av just fördjupade översiktsplaner, men eftersom denna fördjupade översiktsplan för delar av landsbygden omfattar förhållandevis stora delar av kommunens yta väljer kommunen att inte utnyttja möjligheterna för annan hantering.

Sidan uppdaterad 2022-09-22