Dela sidan på sociala medier

Utvecklingsinriktning

Att redovisa möjlig mark för framtida bostadsbyggande för att klara dagens och morgondagens behov är en viktig del av denna fördjupade översiktsplan för delar av landsbygden.

Men landsbygdens bebyggelseutveckling är mer komplex än att bara räkna nya invånare och nya bostäder. Fritidshus omvandlas till permanentboende och äldre utan barn flyttar ut ur villan för att ge plats åt en barnfamilj. Statistiken pekar på att landsbygden ofta växer i den bebyggelse som redan finns.

En beskrivning av landsbygdens framtida utveckling

Utvecklingsinriktningen för den fördjupade översiktsplanen sammanfattas i text och bild nedan. På utvecklingskartan motsvarar det ljusgrå området Falu kommun och de vita områdena inom Falu kommun är planområdet.

Men den mesta nybyggnationen på landsbygden sker inte i stora villaområden utan på helt andra platser. Eftersom bebyggelsen på landsbygden är glesare än i staden finns det fler alternativ och fler valmöjligheter här för den som vill bygga sitt hus.

Alla önskemål kan inte förutsägas och därför lägger planen inte bara fokus på att peka ut nya områden för bostäder och verksamheter, utan beskriver också hur olika områden och orter på landsbygden ser ut och fungerar idag samt hur de ska utvecklas i framtiden.

Utvecklingskarta

Här kan du öppna utvecklingskartan i en egen fil. Pdf, 27.5 MB.

Transportstråken kopplar samman

Tätorterna på kommunens landsbygd kopplas samman med regioncentret Falun och Borlänge genom transportstråk för kollektivtrafik, personbilar och gods på väg. Tätorterna och Falun kopplas även samman med grannkommunerna genom dessa transportstråk. Transportstråken är viktiga för både företag och boende på landsbygden. Kopplingarna mellan serviceorterna, mellan Falun och serviceorterna samt de stora vägarna mellan Falun och grannkommunerna är särskilt viktiga.

Den största utvecklingen sker i serviceorterna

Den största utvecklingen av bostäder och olika typer av service på landsbygden kommer att ske i serviceorterna, i stråket mellan Falun och Svärdsjö samt till viss del i området mellan Falun och Borlänge (Aspeboda kommundel). De mindre tätorterna med kommunal service har också en viktig funktion och landsbygdens utveckling kommer även att omfatta enskilda tillskott i anslutning till dessa platser och i anslutning till annan befintlig bebyggelse både inom och utanför planområdet.

Enstaka förtätningar bedöms vara landsbygdens viktigaste form av bebyggelseutveckling, något som tyvärr inte går att redovisa på ett rättvist sätt på utvecklingskartan.

Vi lyfter fram våra vatten och vissa rekreationsområden

Vi lyfter fram sjöarna och vattendragen eftersom de spelar en viktig roll för landsbygdens attraktionskraft och utveckling. En stor del av landsbygdens bebyggelse har vuxit fram längs med sjöar och vattendrag. Sjöarna och vattendragen är viktiga för landskapsbilden, vilken i sin tur bidrar till bygdens identitet. Våra vatten har även en viktig funktion för möjligheten till rekreation och friluftsliv.

Vi väljer också att lyfta fram större rekreationsområden som kan locka besökare från ett större omland. Det är skidspåren i Sörskog, skidbacken utanför Hillersboda och skid- och friluftslivsanläggningen utanför Bjursås.

Översiktsplan FalunBorlänge förtydligas inom planområdet

De rekommendationer och planeringsinriktningar som redovisas i Översiktsplan FalunBorlänge förtydligas i denna fördjupade översiktplan genom att:

  • Lämpliga platser för nya bostäder ska redovisas i alla serviceorter och andra områden på landsbygden där det bedöms behövas på grund av den önskade utvecklingen.
  • Lämpliga områden för förtätning av befintlig bebyggelse i tätorternas centrala delar ska redovisas i alla serviceorter.
  • De mindre tätorternas tänkta utveckling ska redovisas.
  • Kommunens syn på när byggande kan vara aktuellt på brukningsvärd jordbruksmark ska förtydligas.
  • Kommunens syn på vad det innebär att bygga nytt med hänsyn till landskapsbild och att värna den lokala bebyggelse- och byggnadshistoriens utseende och struktur ska förtydligas.

Mer detaljer i underrubrikerna

På de efterföljande sidorna i avsnittet Utvecklingsinriktning redovisas och illustreras den strategiska delen av den fördjupade översiktsplanen mer i detalj. Under respektive rubrik beskrivs utvecklingsinriktningen inom varje tema mer i detalj.

Sidan uppdaterad 2022-09-22